SZMSZ

A Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
Szervezeti és Működési Szabályzata

1. A Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogi háttere

A Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a 96/2000. (XII. 11.) országgyűlési határozat felhatalmazása alapján jött létre, melynek melléklete képezi a Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására című dokumentumot. E dokumentum rövid-, közép-, és hosszú távú célként határozza meg a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (továbbiakban KEF) létrehozását, jogi és közigazgatási feltételeinek megteremtését különböző közigazgatási szinteken.

2. A Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum célja

A drogproblémában érintettekkel szolidáris helyi közösség megteremtése, olyan együttműködés kialakítása, ami elősegíti a droghasználat további terjedésének mérséklését, a problémás droghasználat megelőzését, illetve az általa okozott egyéni és közösségi terhek csökkentését.
A KEF a prevenciót (elsődleges megelőzést) helyezi előtérbe, amely a résztvevők aktivitását biztosító, komplex, folyamatos, hosszú távú, személyiségfejlesztésen alapuló egészségfejlesztés, továbbá ösztönzi az interszektoriális együttműködést és hálózatépítést.

3. A Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum feladatai

 • Adatok feltárása, helyzetértékelés, a szükséges feladatok feltérképezése
 • A helyi drogstratégia elkészítése a drogprobléma kezelésére vonatkozóan
 • Információáramlás biztosítása
 • Javaslatok megfogalmazása a helyi közigazgatás számára
 • A helyi erőforrások mozgósítása
 • A helyi szereplők tevékenységének összehangolása
 • A párhuzamosságok kiszűrése
 • Az alulról jövő kezdeményezések támogatása
 • A szolgáltatók hatékonyságának maximalizálása
 • Kapcsolódás az országos programokhoz
 • Visszacsatolás a helyi és országos szintekhez
 • Szakmai ajánlóként az országos illetve nemzetközi pályázatokon való részvétel koordinálása és elősegítése
 • Egyéb, a KEF által önállóan meghatározott feladatok.

4. A Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogállása

A KEF jogi személyiséggel nem rendelkező, tanácsadó, és egyeztető jellegű szakmai munkacsoport. Önálló bírósági bejegyzéssel, bejegyzett székhellyel nem rendelkezik, üléseit a kihelyezett ülések kivételével a győri Városházán tartja.

A KEF-et a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által felkért intézmények, szervezetek delegált szakemberei alkotják, tagsági jogviszonyuk felkérés alapján jött létre, tevékenységük önként vállalt társadalmi megbízatás, melyért díjazás nem jár. A feladatvégzéskor felmerülő szükséges és indokolt költségek megtérítésére azonban lehetőség van, amelyről a KEF költségvetését kezelő Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata dönt.
A KEF tevékenységét a nemzeti és helyi drogstratégiával összhangban, éves munkaterv szerint végzi. Az éves munkaterv tartalmazza a helyi szintű feladatok időbeli ütemezését, a feladatvégzés helyét, költségeit, valamint a konkrét feladatok felelőseit, együttműködő partnereket.
A munkatervben szereplő feladatokhoz rendelt költségek utalványozását, kifizetését, a felhasználás ellenőrzését, a pályázati összegekről való elszámolást a Támogató felé Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata végzi.
A pályázati program megvalósításáért a Szakminisztérium által megbízott pályázat kezelővel kötött szerződés alapján a szerződő fél, vagyis Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a felelős. A pályázati programot a KEF valósítja meg, felügyeletét a szerződésben foglaltak alapján a szerződő fél látja el, segíti a KEF munkáját, szükség esetén felhívja a figyelmet a pályázati programtól való esetleges eltérésekre.
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja a KEF ülések zavartalan lebonyolításához szükséges tárgyi és technikai feltételeket, a KEF működéséhez szükséges személyi feltételeket, koordinációt, postázási, jegyzőkönyvezési, irattározási feladatokat a Humánpolitikai Főosztály WHO Egészséges Városok Programirodája közreműködésével. Az Önkormányzat elkülönített költséghelyen kezeli a KEF pénzeszközeit, lebonyolítja a pályázati program megvalósításával összefüggő pénzügyi ügyvitelt. Közreműködik a KEF éves szakmai és pénzügyi beszámolóinak elkészítésében és önkormányzati előterjesztésében. Az éves szakmai, pályázati beszámoló elkészítéséért a mindenkori KEF elnök és alelnök a felelős.

5. A Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szervezeti felépítése

A Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjai a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által felkért intézmények, szervezetek. Az általuk delegált szakemberek egyenlő szavazati joggal rendelkező, bármely tisztségre, feladatra jelölhető vagy választható személyek. Jogállásukat az SZMSZ 4. pontja rendezi.
A KEF élén a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata hivatalban lévő, egészségügyért felelős alpolgármestere, alelnöke a WHO koordinátor, titkára pedig a KEF által egyszerű többséggel évente megválasztott személy.
A KEF-et az önkormányzatnál, munkaértekezleteken, társadalmi rendezvényeken, a sajtó nyilvánossága előtt az elnök, alelnök és titkár egyaránt képviselheti. Feladataik delegálhatóak.
A KEF üléseket az elnök hívja össze, az alelnök feladata az éves munkatervre, valamint az ülések napirendi pontjaira vonatkozó javaslattétel, a KEF ülések levezetése, az éves beszámoló elkészítése.
A KEF adminisztratív teendőinek ellátásáért az alelnök és a titkár a felelős. Ők tartják a szakmai koordinációért felelős szakmai szervezettel a kapcsolatot.
A KEF munkáját igény szerint munkacsoportok segíthetik, a prevencióhoz, terápiához és kínálatcsökkentéshez vagy más, a KEF által megjelölt szakterülethez kapcsolódóan. Vezetői a KEF által választott KEF tagok vagy a KEF által felkért szakember. A városban folyó prevenciós munkát a KEF a drogügyi koordinátori és a kortárs segítő hálózat működésének támogatásával kívánja hatékonyabbá tenni.

6. A Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési rendje

A KEF üléseit évente minimum 4 alkalommal tartja. Az ülések témájáról, napirendi pontjairól, illetve a rendkívüli ülés időpontjáról a KEF alelnök vagy KEF titkár az ülést megelőzően 1 héttel írásban értesíti a KEF tagokat.
Az ülésekről jegyzőkönyv készül, amelynek elkészítésére és a tagokhoz, valamint a Minisztérium szakmai szervéhez történő eljuttatásáért a KEF titkár a felelős.
A KEF üléseket és a napirendek fölötti vitát a KEF alelnök vezeti, kihirdeti a szavazás eredményét. A közös szakmai álláspont után a KEF elnökkel egyeztetve előterjesztik a KEF konkrét javaslatait az Önkormányzat számára.
A KEF évente részletes beszámolót készít a Győr városi Képviselőtestületnek az év során elvégzett munkáról, és évente a Minisztériumi szakmai szervének is számot ad tevékenységéről.