Tájékoztató a KEF 2019. évi munkatervének végrehajtásáról

A 2016-2020. évi Győr Városi Drogstratégia éves munkatervekre lebonva valósul meg, határidő, felelős és költség megjelölésével. A KEF 2019. évi munkatervének végrehajtásáról szóló tájékoztatót a Győri Képviselőtestület 2020. márciusi közgyűlésén fogadta el.

Tájékoztató a Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2019. évi munkatervének végrehajtásáról

 

A 2014. évi droghelyzet felmérés alapján került kidolgozásra és elfogadásra 2016-ban az új Győr Városi Drogstratégia 2016–2020, amely 5 évre jelöli ki a fő irányokat. Ennek figyelembevételével készült el és került megvalósításra a 2019. évi munkaterv.

 I. Hálózati együttműködést elősegítő, igénylő tevékenységek

 

I.1. Droghelyzet felmérés - legális és illegális szerhasználat mintázatának vizsgálata Győr városában

Az országban talán egyedül Győr az a város, ahol a legális és illegális, illetve pszichoaktív szerhasználat jelenségek monitorozására, nyomon követésére standardizált, nemzetközileg elfogadott kérdőívekkel folynak vizsgálatok a 7-13. osztályosok vizsgálatával, így a drogfogyasztás jellegzetességeiben bekövetkezett változások is követhetőek. Az elmúlt 25 évben 5 adatfelvétel - 1994, 1999, 2003, 2009, 2014 - zajlott, az utóbbiak tervezetten a drogstratégiák megalapozásához igazítottan. A következő adatfelvétel előkészítésére 2019-ben került sor, míg az adatfelvétel 2020 január-februárjában történik meg.

Elvégezett tevékenységek:

Szakirodalom áttekintése

A vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalom áttekintése, kiemelten az újonnan megjelent szerek vonatkozásában.

Kapcsolatfelvétel a fenntartókkal, alapadatok beszerzése

Kapcsolatfelvétel a Győri Tankerülettel, illetve Szakképzési Centrummal. A fenntartókon keresztül alapadatok beszerzése, adatfelvételhez kontaktok, kérdezőbiztosok kijelölése.

Mintavétel

A minta alappopulációját Győr Város alap és középfokú oktatási intézményeiben tanuló 7-13. osztályos fiatalok jelentik. A fenntartóktól kapott adatok alapján ez mindösszesen 11 886 fő.

A szükséges mintanagyság ehhez az alappopulációhoz, 95%-os megbízhatósági szint és 2.35-ös CI[1] mellett: 15170 fő. Ennek biztosításához a hiányzások, a szülői elutasítás, illetve a beleegyező nyilatkozatok iskolába történő hiányos visszajuttatása miatt, korábbi tapasztalatok alapján számolt mintavesztéssel kalkulálva, a mintavétel 1972 gyermeket magába foglaló osztály. A kutatás eredményei erre a mintanagyságra alapozottan kerülnek megállapításra. Az adatok súlyozása  iskolatípus, nem és évfolyam szerint történt, tehát az eredmények ezekre a paraméterekre vonatkoztatottan tekinthetőek megbízhatónak. A mintanagyság meghatározásakor a vizsgálatból kapott információk megfelelő szintű megbízhatóságának és pontosságának maximalizálása volt a cél.

A mintavétel típusa: kétlépcsős csoportos, rétegzett mintavétel.

Kérdőív megszerkesztése, tesztelése, online felületen való elhelyezése

A szakirodalmi adatokra, illetve a szerhasználókkal foglalkozó szervezetek tapasztalatira alapozottan a szerhasználati struktúra aktualizálása, a kérdőív véglegesítése. 

A kérdőív Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum oldalán került elhelyezésre - https://kef.gyor.eu- innen érhető el a kitöltés során.

Szülői beleegyező nyilatkozatok megszerkesztése, sokszorosítása

 

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Burkali Bernadett, KEF titkár

Költség:  K.L.A.SZ. projekt „Küzdelem - Lehetőség - Alternatíva – Szermentesség” EFOP – 1.8.7-16-2017-00038 „Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében” (továbbiakban K.L.A.SZ. projekt)

 

I.2. Szakmaközi együttműködés megújítása, szakmaközi megbeszélések

2019-ben a Család- és Gyermekjóléti Központ Alapszolgáltatási Csoportja összesen 9 szakmaközi megbeszélést szervezett a jelzőrendszeri tagok számára, melyek közül 8 valósult meg. A megbeszéléseken összesen 168 szakember jelent meg.

Január 9-én a városban működő óvodák részére tartott tájékoztatót Benczéné Tímár Irén pszichológus a kisgyermekkori viselkedési zavarokról.

Január 10-én az általános iskolák képviselői – kérésükre – Dr. Ladocsi Szilvia csoportvezető gyermekorvostól kaptak tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy hogyan kezeljék az egészségügyi problémákat az iskolákban.

Március 8-án a győri Család- és Gyermekjóléti Központ által biztosított kapcsolattartási ügyelet jelene és jövője témában szerveztek szakmaközi tanácskozást.

Áprilisban 4 szakmaközi kerekasztal megbeszélést tartottak Adyvárosban (2019. április 15.), Belvárosban (2019. április 08.), Marcalvárosban (2019. április 08.) és Újvárosban (2019. április 03.), területi bontásban. A tanácskozásokon részletesen átbeszélésre kerültek a jelen lévő szakemberekkel a veszélyeztetettség felismerésére, valamint a jelzés, illetve visszajelzés folyamatára, módjára és tartalmára vonatkozó információk, tudnivalók.

A Család- és Gyermekjóléti Központ Adyvárosi és Marcalvárosi Irodáinak illetékességi területén működő intézmények, szakemberek részére 2019. június 19-én szerveztek szakmaközi kerekasztal megbeszélést. A tanácskozáson Juhász Péter a Szent Cirill és Method Alapítvány Gyermekek- és Családok Átmeneti Otthonának a vezetője tájékoztatta a résztvevőket az intézmény működéséről, feladatairól, és a társintézményekkel való együttműködésről.

Október 22-én Kopf Katalin, a mosonmagyaróvári Lehetőség Családoknak 2005 Alapítvány Családok Átmeneti Otthona vezetője tartott előadást a jelzőrendszeri tagoknak a kapcsolati erőszakról és a krízisambulanciák működéséről, feladatairól.

2019-ben szervezett szakmaközi megbeszélések során nem használtak pénzügyi forrásokat a találkozók lebonyolítására, a szakmai programok catering nélkül zajlottak.

2020-ban is folytatják a megbeszélések szervezését, a témák, az előadók és a részt vevő szakemberek koordinálást. Az erre irányuló egyeztetések hamarosan elindulnak a Máltai Szeretetszolgálat (K.L.A.SZ. projekt megvalósító) és a Család- és Gyermekjóléti Központ között.

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Rákosi-Tóth Rita igazgató, Család- és Gyermekjóléti Központ, KEF tag

Költség: K.L.A.SZ. projekt

 

I.3. A KEF tagintézményeiben folyó prevenciós tevékenységek megismerése, koordináció, az együttműködési lehetőségek feltérképezése

Koordináció, az együttműködési lehetőségek feltérképezése - workshop

A KEF tagintézményeinek részvételéve zajlott le a program azzal a céllal, hogy a prevencióban a párhuzamosságokat ki lehessen szűrni, a hiányokat pótolni, valamint az együttműködésben rejlő szinergiákat jobban ki lehessen használni.

A workshopon hat tagintézmény mutatta be iskolai prevenciós tevékenységét: a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, a Család- és Gyermekjóléti Központ, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Színes Fogadó Tér, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály, Szent Cirill és Method Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat, Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete Szenvedélybetegek Közösségi Ellátó Szolgálat.

Az elhangzottak alapján a szervezetek számos témával jelennek meg különböző oktatási intézményekben, de vannak átfedések. Arra is van már gyakorlat, hogy a szervezetek közösen vesznek részt a prevencióban, pl. a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat a Rendőr-kapitánysággal működik együtt.

A prevenciót végző szervezetek tevékenységének koordinálásában a Tankerületi Központ mellett célszerű lenne a továbbiakban iskolai szinten is párbeszédet folytatni és összehangolni a tevékenységeket. Egyrészt a párhuzamosságok megszüntetése, másrészt a szakmai kompetenciák kihasználása, továbbá a nagyobb hatékonyság érdekében.

 

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Miklósyné Bertalanfy Mária WHO koordinátor, KEF alelnök

Költség: 100 000 Ft KAB-KEF-18-A- 26210 pályázat

 

I.4. Élménypedagógiai képzés pedagógusoknak, védőnőknek

A képzés célja, hogy az volt, hogy az élménypedagógiát mint önálló pedagógiai megközelítést a saját bőrén ismerje meg és élje át a résztvevő, megtapasztalva, hogy miként veheti rá a diákjait arra, hogy próbára tegyék önmagukat. Egymás között értik meg, hogyan lehetnek diákjaik aktív és cselekvő részesei és irányítói saját nevelési és fejlesztési folyamatuknak. Mindezekre a kérdésekre a saját élmény révén keresik a közös választ. A képzés játékos, élménypedagógiai, trénig-szerű módszerekkel, a tapasztalati tanulás hatékonyságát és módszereit mutatta be a résztvevőknek.

A képzés kiemelt célja egy újszerű pedagógus-szerep megtapasztalása volt, az élménypedagógiai foglalkozás vezetéséhez szükséges facilitátori képességek felfedezése, a facilitátori tevékenység összehasonlítása a klasszikus oktatói magatartással, a saját facilitátori kép alakítása és fejlesztése.

A harmadik cél a gyerekek közösségben való létezéséhez nélkülözhetetlen szociális kompetenciák fejlesztéséhez szükséges módszerek, technikák és eszközök átadása volt.

A képzésen szó volt az élménypedagógia alapjairól: a Kolb-féle tanulási ciklusról, a tapasztalati tanulás köréről, a komfortzónáról és annak elhagyásáról, a kockázat szerepéről, a szórakozás – megfelelés – kihívás keresés viszonyairól, a fokozatosság elvéről, a játék és a fejlesztés különbözőségéről, a feldolgozás fontosságáról és a választás szabadságáról. Elsősorban és óriási többségben saját élményen alapuló, aktív, cselekvő részvételt követelő, tevékenykedtető módszereket használt a módszer. A csoport tagjainak készen kellett állniuk saját komfortzónájuk elhagyására, kihíváskeresésére és játékra, alapos és részletes feldolgozásra, visszajelzések megosztására és befogadására.

A 3*8 órás tréningen 22 fő – pedagógusok és védőnők – vett részt. Már a résztvevők létszáma is jelezte az érdeklődést, hiszen 15 fővel optimális a tréning, ehhez képest 22 fő volt jelen. Visszajelzéseik alapján a képzés nekik is jelentett egyben élményt, és gyakorlatban jól hasznosítható módszertani segítséget a pedagógiai munkájukhoz. Úgy vélték, hogy ez a képzés minden, fiatalokkal foglalkozó szakember számára hasznos volna a szociális kompetenciák hatékonyabb fejlesztéséhez.

A program szervezését, koordinációját a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya végezte.

 

Határidő: 2019. április 8-10.

Felelős: Burkali Bernadett KEF titkár

Költség: 99 000 Ft (terembér), 405. 000,- Ft + 100.000,- Ft KAB-KEF-18-A- 26210 pályázat

 

I.5. KEF tagok képzése online függőségek témakörben

A képzésre 2019. május 22-23-án került sor. A tematika a KEF tagok igénye alapján az online kommunikáció, online függőség és internetes zaklatás irányába tolódott el. Tréner a téma szakértője, dr. habil. Körmendi Attila, a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetének egyetemi adjunktusa volt. A két napos képzés tematikájában az online kommunikáció és a kapcsolódó leggyakoribb függőségek és egyéb veszélyek, mint az online zaklatás is szerepeltek. A képzést vezető szakember tudatosította a jelenlévőkben, hogy az online kommunikáció érzelmi szükségleteket elégít ki, és az ehhez kapcsolódó függőségek kialakulásának a hátterében ez a szükséglet jelenik meg. Az addikció okainak számbavétele a szükséges és lehetséges beavatkozások irányát is kijelöli. A képzés során tisztázták a résztvevők, hogy mikortól tekinthető valaki függőnek, ehhez a diagnosztikában használt kritériumokat is számba vették. A kutatások során aktivitási profilelemzés is készült, amely megmutatja a használat jellegzetességeit. A kutatásokból arra is lehet következtetni, hogy a technológiai addikciók mögött milyen pszichés zavarok, speciális viselkedések állhatnak.

A kezelésben a tudatosítás, a tünetek körülírását, azonosítását követően a hiányok, rések betömése, szükségletek feltöltése, a családi kapcsolatok kezelése egyaránt fontos. A felépülést segíti a protektív személyek megtalálása, támogatása, illetve a szenvedélybeteg családjának megerősítése, a függőséget fenntartó játszmák tudatosítása a változás elősegítése érdekében.

A képzésen a prevenció és a beavatkozási lehetőségek között a helyi médiában és internetes felületeken használható szpotok megtervezésére is sor került. A csoportmunkák és a közös tervezés lehetőséget adott egymás jobb, más oldalról történő megismerésére, ez által a résztvevők közötti kapcsolatok, a csoport kohézió erősítésére. A Győr városi KEF 18 éve töretlen lelkesedéssel működik, és hogy ez továbbra is így legyen, erre évről évre figyelmet kell fordítani.

 

Határidő: 2019. május 22-23.

Felelős: Miklósyné Bertalanfy Mária WHO koordinátor, KEF alelnök

Költség: 300 000 Ft KAB-KEF-18-A- 26210 pályázat

 

I.6. Szakmai Nap: Szenvedélybetegségekkel, szerhasználó tanulókkal kapcsolatos problémák megoldása az iskolában (tanítók, tanárok, védőnők, iskolaorvosok, iskolai szociális munkások).

A felmerülő igények alapján létrejött szakmai nap fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nyújtott segítséget a szenvedélybetegségek megelőzésével, az iskolai drogproblémák hatékonyabb kezelésével kapcsolatban. A résztvevők köre az eredetileg tervezett célcsoportnál szélesebb volt, a tanítókon, tanárokon, védőnőkön, iskolaorvosokon, iskolai szociális munkásokon túl iskolapszichológus, a területen dolgozó szociális segítők, a rendőrség bűnmegelőzéssel foglalkozó munkatársai, pártfogó felügyelők, a tankerületi központ munkatársai, a gyámügyi területen dolgozók is érdeklődtek a program iránt. A szakemberek mellett tanulók is meghívásra kerültek a rendezvényre.

A nagy érdeklődést jól jelzi, hogy az előzetes terv 100 fő részvétele volt, ennek mintegy a kétszerese jelent meg a szakmai napon.

Győr város alpolgármestere és a városi rendőrkapitányság vezető helyettese nyitották meg a programot. Ezt követően két előadás hangzott el. Antal Judit mentálhigiénés szaktanácsadó az egészséges megküzdési stratégiákról, míg dr. Szemelyácz János pszichiáter a kamaszok érintő addikciók hátteréről, megoldási módjai tartott nagy sikerű előadást.

A plenáris előadásokat követően két szekcióban folyt tovább a munka.

A felnőtt szekcióban, amelyet a megyei főügyész helyettes (a Győr városi KEF tagja) vezetett, először a védő és kockázati tényezőkről kaptak a résztvevő tájékoztatást. Az előadást az a szociológus tartotta, aki Győrben 20 évre visszamenőleg rendelkezésre álló városi droghelyzet felméréseket vezette, így az elhangzottak a kutatások eredményein alapultak. A kórház addiktológiai részlegét vezető főorvos orvosi szemszögből beszélt a kockázati tényezőkről, a gyanújelekről, a szerekről és hatásaikról, a „drogos karrierről” és a terápiáról.

A következő blokk a bűntető eljárást vette górcső alá az ügyész, a bíró és az elterelést végző szakemberek szemszögéből. Az utolsó blokkban a gyermekvédelemben és a prevencióban dolgozó szakembereket kerekasztal beszélgetés keretében kérdezhették a résztvevők.

Hasonló tematikával, más közreműködőkkel zajlott le a diák szekció is, amelybe tanulók aktívan kapcsolódtak be, kérdeztek, véleményeket fogalmaztak meg.

A visszajelzések alapján a rendezvény mind a felnőtt szakembereknek, mind a diákoknak új információkat nyújtott, segítséget jelentett a problémás helyzetek megoldásához.

 

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Kaliba Edit alosztályvezető, MRFK, KEF tag

Költség: 150 000 Ft és 300 000 Ft KAB-KEF-18-A- 26210 pályázat

 

I.7. Szülőknek, szenvedélybetegségekkel küzdőknek és szakembereknek szóló kiadványok újranyomtatása

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Színes Fogadó Tér Szenvedélybetegek Integrált Intézménye szenvedélybetegek alacsonyküszöbű és nappali ellátásával foglalkozik. Szenvedélybetegek mellett azok hozzátartozói fordulnak hozzánk. Az egyéni szükségleteikre való reagálás mellett (konzultáció, szociális segítés, továbbirányítás, csoportfoglalkozások) ezekkel a kiadványokkal szeretnénk számukra útmutatóval szolgálni.

A könyv nagyon értékes, magas szakmai színvonalon megírt hiányt pótló mű nem csak szakemberek számára. Segít megérteni a szenvedélybeteg családban felnőtt gyermekekben zajló folyamatokat, az elfojtott fájdalmakat, a béklyókat, az eltitkolt sebeket, melyek akadályozhatják az egészséges felnőtt személyiség kialakulását. Segít az érintetteknek saját gyermekkorukra visszatekintve megtalálni az utat egy elégedettebb élet felé.

A cél a kiadvány eljuttatása a városban dolgozó szakemberek, illetve a segítségért forduló veszélyeztetett vagy már szenvedélybeteg emberek és hozzátartozóik számára.

A kiadványok díjmentesen elérhetők a 9021 Győr, Munkácsy u. 20 szám alatt. Telefonos elérhetőség: 30/6335340; email: bognar.erzsebet@maltai.hu

 

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Bognár Erzsébet MMSZ Színes Fogadó Tér Szenvedélybetegek Integrált Intézménye – Győr vezető, KEF tag

Költség: 420 000 Ft

 

 

I.8. KEF titkár megbízási díja

A KEF partnerintézményeinek és szervezeteinek együttműködésében, tevékenységei tervezésében, végrehajtásában jelentős szerepet játszik a KEF titkár, akinek munkáját a pályázati futamidő alatt lehetett honorálni.

2019-ben két KEF ülésre került sor Az év elejei KEF ülés az éves beszámolót, közgyűlési előterjesztést és a KEF éves munkatervét tárgyalta a költségvetéssel együtt. Ehhez kapcsolódóan a Máltai Szeretetszolgálat által elnyert K.L.A.SZ. projekt „Küzdelem - Lehetőség - Alternatíva – Szermentesség” EFOP – 1.8.7-16-2017-00038 „Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében” KEF-et érintő, azzal együttműködésben megvalósuló programokról hangzott el tájékoztatás.

Az év végi ünnepélyes ülésnek három fő napirendje volt. Az egyik, a leköszönő KEF elnök, dr. Somogyi Tivadar munkájának elismerése, a másik az éves kitüntetések átadása, a harmadik a KEF tagintézmények, tagszervezetek tájékoztatója az általuk elvégzett éves tevékenységükről.

 

Határidő: 2019. június 30.

Felelős: Miklósyné Bertalanfy Mária WHO koordinátor, KEF alelnök

Költség: 300 000 Ft KAB-KEF-18-A- 26210 pályázat

 

 

I.9. A drogprobléma kezelésében dolgozók munkájának elismerése

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata fontosnak tartja, és támogatja a megelőzést, kezelést, ártalomcsökkentést és a kínálatcsökkentést. Ebben fontos szerepe van a helyi közösségek, szakemberek munkájának. Az önkormányzat támogatása révén a Győr városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum minden évben két főt elismerésben részesít, akik az egészségfejlesztés, a drogprevenció, a drogproblémák kezelése, valamint a kínálatcsökkentés területén példa értékű tevékenységet végeznek.

Tárgy évben az alábbi két szakember munkáját díjazták a 2019. december 9-én a Városháza Bisinger termében megtartott ünnepélyes KEF ülésen elismerő oklevéllel és pénzjutalommal, amelyet Panker Mihály, a Humánszolgáltatási Főosztály főosztályvezetője adott át az alábbi két szakembernek:

Jakabné Horváth Erzsébet intézményvezető számára,akinek a pedagógusi munka hivatás és szolgálat. Iskolájukba azokat a győri és Győr környéki településeken élő diákokat fogadják be, akik többségében beilleszkedési, tanulási, magatartási problémákkal küzdenek. Ezzel olyan nemes feladatot vállal munkatársaival, melynek során a családi nevelés hiányait próbálják ellensúlyozni. Céljuk a többségében hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetben élő, a lemorzsolódás veszélyének kitett tanulók segítése, felemelése. Szociális érzékenységét mutatja, hogy egy tanulóról sem mond le, s ezzel a szellemiséggel vezeti intézményét is.

 Sajnálatosan gyakran előfordul tanulóik körében a káros élvezeti cikkek használata: cigaretta, drog, energiaital fogyasztása, mobiltelefon függőség. Ezért 25 éves intézményi pályafutása során tudatosan kereste nevelőtársaival közösen azokat a partnereket, akik az egészségnevelés területén tevékenykednek, s prevenciós programjaikkal támogatják intézményi munkájukat.

Személyisége, munkássága, töretlen hite a gyerekekben, munkatársaiban példaként állhat minden pedagógus és intézményvezető számára. A tantestület és a tanulók egészsége, az iskolai egészségfejlesztés és drogmegelőzés érdekében végzett magas színvonalú, áldozatos munkája elismeréséül kapta a kitüntetést.

 

Pintérné Molnár Erika számára, aki ifjúsági védőnőként dolgozik ugyancsak 25 éve. Jól képzett, felkészült szakember, szeretettel, elhivatottan és kreatívan foglalkozik a tanulókkal.

Különböző egészségnevelési témákban tart iskoláiban és külső helyszíneken, változatos módszerekkel színvonalas, interaktív előadásokat, foglalkozásokat. Prevenciós programokat, vetélkedőket, bemutatókat, rendezvényeket, jótékonysági gyűjtéseket szervez diákjainak.

Magas színvonalú szakmai tudása és széleskörű tapasztalatai alapján számos projektben végez igényes, precíz munkát. A helyi, a védőnők és pedagógusok számára szervezett továbbképzéseken, szakmai programokon, módszertani bemutatókon is szívesen megosztja tudását, tapasztalatait, de hét másik megyében is tartottak védőnők számára továbbképzéseket a módszertan megújítása, a közösségi egészségfejlesztés elősegítése érdekében.

Szakértő védőnői feladatkörben segítette a gyermek- és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai problémák korai észlelését a kezelésbe, ellátásba kerülést, valamint a lehetséges szakmai partnerek közötti együttműködést.

Mindezek mellett közel egy évtizedig látta el lelkiismeretesen a Győriek Egészségéért Közhasznú Egyesület titkári teendőit, ezen a téren is mindig lehetett rá számítani.

Pintérné Molnár Erika ifjúsági védőnő felkészültsége, áldozatvállalása, a tanulók, továbbá az iskola védőnői módszertan megújítása, valamint az intézmények együttműködése és a győriek egészsége érdekében végzett kimagasló tevékenysége alapján érdemelte ki az elismerést.

 

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Miklósyné Bertalanfy Mária WHO koordinátor, KEF alelnök

Költség: 200 000 Ft

 

I.10. Prevenciós spot sorozat készítése online függőség témakörben, bemutatása a helyi TV-ben

Három prevenciós kisfilm készítésére került sor a KEF támogatásával. A Digitális detox szülőknek című film célcsoportja a kisgyermekes szülők, a második, a Ki irányít? címűé a serdülőkorú fiatalok, a harmadik, a Kapcsolatban című filmé a 30-as éveikben járó, párkereső fiatal felnőttek.

A filmek bemutatásra kerültek a helyi médiában, illetve felkerültek Győr Városi KEF a kef.gyor.eu honlapjára.

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Miklósyné Bertalanfy Mária WHO koordinátor, KEF alelnök

Költség: 600 000 Ft

 

II. Prevenciós célok

-         A fiatalok egészséges testi, lelki fejlődésének elősegítése, közösségek alakulásának kezdeményezése, értelmes szabadidő eltöltési lehetőségek megismertetése, biztosítása, támogatása.

-         Az érintettek nagyobb számban való elérése a városban, különböző színtereken megvalósított programok által (szülők, fiatalok, szakemberek).

-         A droghasználat terjedésének mérséklése.

 

II.11. Család, szülőknek szóló programok

II.11.1. Szülők képviselete a KEF-ben

Sok év után a szülők képviselete végre megvalósult, ugyanis 2019 tavaszán egy fiatal anyuka elfogadta a felkérést, és csatlakozott a KEF munkájához. Koczkás Vivien egy öt éves kisfiú édesanyja és a felkérés idején a Kölcsey iskola pedagógiai asszisztenseként több szülővel tartott kapcsolatot, nemcsak saját gyermeke óvodájában, hanem munkahelyén is. Vivien nagyon agilis, jó kapcsolatteremtő és kommunikációs képességgel rendelkező fiatal. Munkájával, ötleteivel hosszú távon segítheti a KEF munkáját.

 

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Takácsné Bakó Róza tanügy-igazgatási referens, Győri Tankerületi Központ, KEF tag

Költség: -

 

II.11.2. Téma Tér – Fiatal nők, feleségek, édesanyák csoportja

A Téma Tér keretében 2009 óta szervez a Család- és Gyermekjóléti Központban működő Sziget-kék Klub kisgyermekes anyukák, a Család- és Gyermekjóléti Központ ügyfelei, valamint a szolgálathoz még nem kötődő, de a program iránt érdeklődő fiatal nők, leendő és gyakorló édesanyák számára csoportokat, előadásokat.

2019-ban összesen 6 alkalmas (2019. 10.22., 11.18., 11.25., 11.28., 12.05. 12.09.) sorozatot szerveztek pszichológus és 4 alkalmat (2019. 11.14., 11.21., 11.26., 12.02.) mentálhigiénés szakember részvételével.

A már hagyományosnak tekinthető, évről évre visszatérő szakemberek és a kismamák, anyukák találkozói nagyon népszerűek a Sziget-kék Klubot látogató szülők körében. A Téma Tér keretében szervezett alkalmakon (10) a megjelenések száma 70 fő volt. A KEF támogatást az előadók tiszteletdíjának fedezésére fordították.

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Rákosi-Tóth Rita igazgató, Család- és Gyermekjóléti Központ, KEF tag

Költség: 127 000 Ft

 

II.11.3. Alkalmi Színpad

Az Alkalmi Színpad programsorozat keretében szervezett színházi előadások, koncertek közönségének célcsoportja a Család- és Gyermekjóléti Központ felnőtt ügyfelei, illetve a Sziget-kék Klubbal kapcsolatba került gyermekek és gyermekes családok. A programsorozat több éve sikeresen működik.

2019-ben KEF támogatás terhére 2 előadás megvalósítására kerül sor 2019. 11. 22-én, és 11. 10-én, összesen 104 résztvevő örömére és megelégedésére tekintették meg a Vaskakas Aprók Színháza „Pom-pom meséi” című bábelőadását. A programon való részvétel növeli a kulturális igényszintet, a közös élmény összekovácsolja a családokat.

 

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Rákosi-Tóth Rita igazgató, Család- és Gyermekjóléti Központ, KEF tag

Költség: 156 000 Ft

 

II.11.4. „Barangolók” program

Barangoló csoport keretében kirándulások és városnéző séták, múzeumlátogatás valósulhattak meg óvodás és kisiskolás gyermekeiket nevelő családoknak. A programokat az év során több alkalommal ismételték, az évszakokhoz igazított helyszínekkel és lehetőség szerint szakértő kísérők bevonásával. A programokon a Sziget-kék Közösségi Teret jelenleg és korábban látogató családok jelentek meg.

A KEF biztosította támogatásból 2019. 06. 29-én látogatást tettek a Xantus János Állatkertben, 2019. 07. 30-án pedig Pérre látogattak a Péri Dédi Nádikója tájházba, ahol vidám családi nappal, játékkal, lovaskocsikázással, kézműves foglalkozással és strucc farmlátogatással ünnepelték a nyár beköszöntét. Összesen 146-en tartottak velük a barangolások alkalmával.

 

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Rákosi-Tóth Rita igazgató, Család- és Gyermekjóléti Központ, KEF tag

Költség: 150 000 Ft

 

II.1.5. Alkotó körök

A Sziget-kék Klub és a Közösségi Kávézó kezdetei óta folyamatosan szerveznek a látogató családok, gyermekek és felnőttek részére kézműves foglalkozásokat. A kézműves foglalkozások célja (kisgyermekeknél a finom motorika, fantázia, kézügyesség fejlesztésén túl) a kreativitás kibontakoztatása, az egyéni és az együttes alkotás öröme, valamint a közösség egymással történő hatékony kommunikációja, szociális, együttműködési készségek fejlesztése, gyakorlására.

2019-ban heti rendszerességgel összesen 39 alkalommal, 202 személy vett részt foglalkozásaikon. A KEF támogatás összegét kreatív anyagok vásárlására fordították, melyeket folyamatosan használtak fel a Sziget-kék Közösségi Tér és a Közösségi Kávézóban 2019 során megvalósult kézműves műhelyeken.

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Rákosi-Tóth Rita igazgató, Család- és Gyermekjóléti Központ, KEF tag

Költség: 130 000 Ft

 

              II.1.6. Szülőknek szóló előadás meghívott előadóval (kommunikáció, konfliktuskezelés, gyereknevelés)

2019. november 20-án 17 órakor a Városháza dísztermében került megrendezésre a szülőknek szóló előadás. Az előadó Antal Judit mentálhigiénés szakember volt, az előadás témája a Társas kapcsolatok és a virtuális lét. A téma nagyon is aktuális és érint szinte minden szülőt, a későbbiekben más formában is érdemes gondolkodni a szülők eléréséről ebben a témában.

 

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Takácsné Bakó Róza pedagógiai szakmai referens, Győri Tankerületi Központ, KEF tag

Költség: 200 000 Ft

 

            II.1.7. Williams Életkészségek (WÉK) Stresszkezelő és Kommunikációs Készségfejlesztő Tréning

Mentálhigiénés szakember vezetésével került sor 4 alkalmas (20 óra) WÉK tréningre, melyet összesen 9 csoporttag végzett el sikeresen, a megjelenések száma 37 volt. (1 fő lemorzsolódott).

A résztvevő családtagok feszültségcsökkentő technikákat (relaxáció, kognitív technikák), akciókészségeket (problémamegoldás, önérvényesítés), valamint kommunikációs és kapcsolatépítő készségeket sajátítottak el, és gyakoroltak be. A foglalkozások érezhetően jó hangulatban és csoporttagok interaktív jelenlétével zajlottak.

A tréning várt és elért eredményei a következők voltak: a résztvevők a tréning keretében megértették a stressz, a megbirkózás és az életmód, valamint a túlzott stressz hatására kialakuló testi és lelki tünetek közötti összefüggéseket. Átgondolták, tudatosították munkahelyi és magánéleti stressz forrásaikat és erőforrásaikat, valamint egyszerű, a mindennapi életben alkalmazható készségeket sajátítottak el. A tréning eredményei: a tudatosság növekedése és az önismeret elmélyülése a saját és mások viselkedésének a jobb értelmezése, az érzelmi intelligencia fejlődése, a mindennapi feszültségek csökkenése, a társas kapcsolatok javulása.

A KEF támogatása biztosította a tréning vezetőjének tiszteletdíját.

 

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Rákosi-Tóth Rita igazgató, Család- és Gyermekjóléti Központ, KEF tag

Költség: 200 000 Ft

 

II.1.8. Sziget-kék Közösségi Kert

A közösségi kert az elmúlt évekhez hasonlóan rengeteg programmal várta a Sziget-kék látogatóit. 2019-ben a Kábítószer Egyeztető Fórumtól kapott támogatásból egy kültéri pingpongasztalt sikerült beszerezni. A kertben megvalósuló programok (fűszernövény szüret, kézművesség, növényültetés, rovarhotel készítés…)  mellett a fiataloknak és a felnőtteknek plusz szórakozást és örömöt jelentett, hogy lehetőségük volt pingpongozni. Mindezen túl a nyári napközis klubfoglalkozások során is rendszeresen előkerült és mindig nagy sikere volt a gyermekek körében.

A közösségépítésen kívül továbbra is fontos célja az Intézménynek az aktív és hasznos szabadidő eltöltés, melyhez kiváló lehetőséget biztosít a támogatásból beszerzett pingpong asztal.

A KEF-től kapott összeg fennmaradó részéből a 2019. december 3-án megvalósuló madáretető készítés hangulatának emeléséhez vásároltak vendéglátáshoz szükséges élelmiszereket. Ez a programelem szintén kapcsolódik a közösségi kert azon tevékenységéhez, mely az Adyváros panelházas részén élőket igyekszik megszólítani, felhívni a figyelmüket a környezet védelmének fontosságára. Az elmúlt időszakban többek között készítettek, rovarhotelt, ültettek „méh mentő” virágokat, készítettek figyelemfelhívó plakátokat, tartottak mézes délutánt, újra hasznosítással kapcsolatos kézműves foglalkozásokat és sok más hasonló programot a témával kapcsolatban.

 

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Rákosi-Tóth Rita igazgató, Család- és Gyermekjóléti Központ, KEF tag

Költség: 100 000 Ft

 

II.1. Család, szülőknek szóló programok összesen: 1 063 000 Ft

 

II.12. Oktatási, nevelési intézmények

II.2.1. Hálózat építés, a prevenciós szakemberek munkájának segítése

II.2.1.1. Egészségfejlesztők és drogügyi koordinátorok klubja

2019-ben az egészségfejlesztők és drogügyi koordinátorok lehetőségek kaptak több képzésen valamint a szakmai napon való részvételre. Ráadásul a Győri Tankerületi Központ és a Győri Szakképzési Centrum is számos olyan projektet menedzsel, ami a célcsoport felkészülését segíti, de egyben le is köti az időt és energiát.

Ezért ezt a kört érintő rendezvény kettő volt.  A lehetőséget az Állami Egészségügyi Ellátó Központ EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosító számú „Gyermek és ifjúságpszichiátria, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” című kiemelt projekt biztosította.

Az egyik, a 2019. április 26-án megvalósult Egészségfejlesztők és drogügyi koordinátorok klubja rendezvény volt. Fő témája a stigmatizáció volt, amelynek elméleti hátterét és a destigmatizációs módszerek bemutatását követően a résztvevők Destigmatizációs programtervet készítettek iskolai környezetre vonatkozóan. Négy csoportra készült programterv: 1. SNI, BTMN küzdő tanuló, 2. Szenvedélybetegséggel küzdő tanuló, 3. Hyperaktivitás, figyelemzavarral küzdő gyermek, 4. depresszió, szorongásos problémák, öngyilkossági gondolatok, falcolással küzdő tanuló.

21 résztvevő volt a rendezvényen. Heterogén csoport volt, tanító, tanár, gyógypedagógus, kollégiumi nevelő, védőnő, WHO koordinátor, koordinációs referens, pszichológus, tehát az oktatás valamennyi szintje képviseltette magát, valamint a velük szoros kapcsolatban működő más szakemberek is. 

Mindegyik csoportnál érzékelhető volt a szakmai elhivatottság, és a bátorító pedagógiai szemlélet, fontosnak találták az egész tantestület érzékenyítését intézményi szinten. A vélemények szerint az iskolavezetés pozitív hozzáállása meghatározó. A depresszió, szorongászavar, falcolás témában érzékenyítő programot javasoltak kortárstámogatással.

A jogi és etikai lehetőségek tisztázása is fontos számukra, eszköztelennek érezték magukat a depresszió témában, érzelmileg felkavaró volt számukra. Viszont reménykeltő volt, hogy péntek délután az eredeti létszám keretet messze túllépve voltak jelen a résztvevők, akik komoly aktivitással és kreativitással vettek részt az egész munkafolyamatban. 

A 2019. május 8-án lezajlott klubfoglalkozás témája az online függőségek, online bullying (netes zaklatás) volt. A kérdések, amire közösen kereték a válaszokat: Hol és hogyan szembesülhetünk a problémával? A probléma időbeli fel nem ismerésének következményei. Milyen jelekre, tünetekre figyelhetünk fel? Kihez fordulhatunk segítségért? Hogyan kommunikáljunk a szülőkkel, diákokkal?

Két foglalkozáscsomag készült a médiaerőszak és az internetbiztonság témakörében, amelyet 5-6. osztályosoknak ajánlanak. Mindkét csomag tartalmaz két, egyenként 90 perces gyerekfoglalkozást, és egy – ezekhez szorosan kapcsolódó – 90 perces szülői foglalkozást, a programban részt vevő gyerekek szülei számára.

A csomagok minden, a foglalkozás megtartásához szükséges anyagot tartalmaznak, a teljes, részletes foglalkozás leírások mellett tanári segédanyagok, nyomtatható és audiovizuális mellékletek (feladatlapok, filmrészletek, prezentációk stb.) találhatóak benne. Ennek alapján a téma iránt érdeklődő pedagógus, gyerekcsoporttal foglalkozó szakember könnyen felkészülhet a foglalkozások megtartására.

A függőségek között, a WHO meghatározása szerint játékzavarról, azaz videojáték-függőségről akkor beszélhetünk, ha a következő tünetek tartósan vagy ismétlődően fennállnak egy legalább 12 hónapos időszak alatt: - a játékos elveszti az irányítást a játékkal töltött idő felett, - elhanyagolja a mindennapi teendőit, nem kötik le azok a szabadidős tevékenységek sem, amelyekben korábban örömét lelte, - negatív következmények ellenére folytatja a játékot, még akkor is, ha szembesül annak káros hatásaival (pl. csökken a munkahelyi vagy iskolai teljesítménye, romlanak a társas kapcsolatai, elhanyagolja magát).

A kritériumok alapján tehát az tekinthető ténylegesen videojáték-függőnek, akinek a játék jelentősen rontja az életminőségét, nem pedig az, aki sokat játszik, vagy nagyon szeret játszani.

Vagyis nem önmagukban a játékok teszik függővé a játékosokat, hanem általában számos különböző tényező együttes előfordulása, mint például pszichológiai sérülékenység, családi problémák, környezeti hatások, esetleg genetikai hajlam.

Az Egészségfejlesztők és drogügyi koordinátorok klubjában szerzett tapasztalatok szerint, sajnálatos módon igen kicsi azon pedagógusok aránya, akik a szükséges készségekkel rendelkeznek. Számos civil szervezet biztosít képzéseket, amelyek nem kizárólag a gyermekek, de a pedagógusok ismereteinek bővítését is célozzák (például a MediaSmart Hungary Oktatási Közhasznú Nonprofit Kft., a Safer Internet Plus Program vagy a Digitális Tudás Akadémia).

Ezzel összefüggésben indokolt szót ejteni az óvodai pedagógusokról is, a gyermekek ugyanis gyakran már iskolás koruk előtt is kapcsolatba kerülnek okoseszközökkel, azokon keresztül pedig az online térrel. Számukra is léteznek programok, amelyek elősegítik felkészültségük növelését, ilyen például a Televele Médiapedagógiai Műhely Egyesület által adaptált csomag. Szintén e körben említhető a Luxemburgból adaptált Bibianeten weboldal is (www.bibianeten.hu), amelyet a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat működtet.

A szülő hozzáállásának is fontos szerepe van a hatékony, mindkét fél számára előnyös szabályok kialakításában. A szülőnek akkor van esélye szabályozni a játéktevékenységet és megtanítani a gyereket arra, hogy később önmaga is képessé váljon erre, ha együttműködik vele, partnerként kezeli, közösen alakítják ki a szabályokat, és azokkal a gyerek is egyetért.

A résztvevők kaptak kiadványokat, cikkeket, linkeket, film és társasjáték elérhetőségeket, amelyeket alkalmazhatnak a prevencióban, továbbá a segítő helyek elérhetőségeit is elvihették magukkal.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Miklósyné Bertalanfy Mária WHO koordinátor, KEF alelnök

Költség: 200 000 Ft

 

II.2.1.2. Fiatalokkal, szülőkkel foglalkozó szakemberek képzése, online függőség témakörben, tájékoztatók megtartása a célcsoportoknak

A tematika megegyezik az I.5. KEF tagok képzése online függőségek témakörben. A megvalósításra 2019. december 2-4. között került sor a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályán.

Három célcsoport számára valósultak meg egynapos képzések, a KEF döntése alapján vegyes csoportokban, pedagógusok, védőnők és iskolai szociális segítő szakemberek részvételével.

A KEF tagok képzése során szerzett kedvező tapasztalatok alapján a tréner is ugyan az volt, dr. habil. Körmendi Attila, a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetének egyetemi adjunktusa, akinek számos publikációja is jelent meg a témában.

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Miklósyné Bertalanfy Mária WHO koordinátor, KEF alelnök

Költség:  600 000 Ft

 

 

II.2.1.3. Testi, lelki és szociálisan hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó védőnők szakmai műhelye (3 alkalom)

A program során az iskolavédőnők módszertani ismereteket valamint új és hasznos információkat kaptak a mindennapi munkájukhoz az egészségfejlesztés, közösségfejlesztés, stigmatizáció és destigmatizáció, tanácsadási jártasság, és módszerek témában. A három alkalommal zajló műhelymunkában összesen 16 iskolavédőnő és Győr város vezető védőnője vett részt. A műhelymunkák a következő időpontokban valósultak meg:

2019. szeptember 25. 13-16 óra között

2019. október 16. 13-16 óra között

2019. november 20. 13-16 óra között

A műhelymunkák helyszíne: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, Hatósági Főosztály, Népegészségügyi Osztály előadóterme volt. 9024 Győr, Jósika u. 14.

 

1. Az első műhelymunka

Téma: Közösségfejlesztés fontossága, az egészségfejlesztő munka hatékonyságának növelése.

Az első műhelymunka eredményei, értékelése:

A SWOT analízis rávilágított a védőnők jelenlegi helyzetére, ami csak önerőből és az iskolavédőnők összefogásával, egymás segítésével oldható meg hatékonyan. A védőnők jól felkészült szakemberek az egészségfejlesztés terén, számítanak a munkájukra az iskolákban. Ami megnehezíti a helyzetüket, hogy több szereplős piacon kell érdekeket érvényesíteni, de a konfliktuskerülő személyiségük miatt ez nehéz számukra. Érzik, hogy nem tisztázottak a kompetencia határok az oktatási intézményekben jelen lévő szakmák között, ezért fontos annak bizonyítása, hogy az egészségfejlesztési tevékenységben elméleti és módszertani ismeretekkel. gyakorlati tapasztalatokkal rendelkeznek.

2. A második műhelymunka

Téma: Az előző műhelymunka témájának folytatása: Közösségfejlesztés fontossága, az egészségfejlesztő munka hatékonyságának növelése.

Új téma: stigmatizáció, destigmatizációs módszer alkalmazása

3. A harmadik műhelymunka

A védőnő egészségfejlesztési tevékenységének folytatása, ki miben jó, ötletek, lehetőségek, jó gyakorlatok bemutatása történt meg.

A második és harmadik műhelymunka eredménye, értékelése:

A kolléganőknek különösen tetszett az egyéni egészségfejlesztési módszerek közé sorolható motivációs interjú és értő figyelem módszereinek alkalmazása. Valójában, már mindenki használta munkája során, de nem volt tudatos. A képzésen megtanult technikákat érdemes gyakorolni, és célként fogalmazódott meg, hogy a jövőben munkájuk része legyen ezek alkalmazása.

 

A kedvező tapasztalatok alapján a jövőben is folytatni szeretnék a műhely munkát és két hónaponként szeretnének egy-egy egészségfejlesztési jó gyakorlatot átbeszélni és egymást ebben a témában segíteni, mentorálni.

 

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Varga Márta városi vezető védőnő, KEF tag

Költség: 15 000 Ft

 

            II.2.2. Fiataloknak szóló prevenciós programok

II.2.2.1. Óvodai dohányzás megelőző program

A dohányzással összefüggő alapvető viselkedésminták már a bölcsődébe, óvodába járó gyermekeknél bevésődnek! Magyarországon az óvodai megelőzési programok közül időrendben az első és napjainkra legelterjedtebb a Dohányzás Fókuszpont (DF) Óvodai Dohányzás megelőzési Programja (ÓDMP). A korosztály életkori sajátosságainak megfelelő, érdekes és játékos programhoz bármelyik óvoda térítésmentesen csatlakozhat. A program módszereinek és eszközeinek segítségével formálható és tovább mélyíthető a gyermekek dohányzást elutasító attitűdje, bővíthetők a dohányzás káros hatásaival kapcsolatos ismereteik. A program fontos célkitűzése, hogy kialakuljon bennük a passzív dohányzás elleni fellépés képessége. A program több vizsgálat, köztük a WHO Európai Regionális irodájának támogatásával készült hatásvizsgálat szerint is igazoltan hatásos.

A Dohányzás Fókuszpont Ciki a cigi honlapja segítségével, korszerű módszerekkel és eszköztárral közelíti meg az 5-8-ig, 9-14-ig, valamint a 15-20 éves korosztályt. Az egyedülálló honlap fő célja, hogy hatására minél később és kevesebben próbálják ki a cigarettázást, illetve szokjanak rá a dohányzásra, valamint a fiatalok ne legyenek kitéve a passzív dohányzás ártalmas hatásainak.

A program során Győr város és a Győri Járás óvodapedagógusai részére került bemutatásra nemcsak az ÓDMP, hanem előadást is hallhattak a szenvedélybetegségek gyökereiről, illetve a korai prevenció szükségességéről. 

A program megvalósítója a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya.

 

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Burkali Bernadett KEF titkár

Költség: nem volt

 

II.2.2.2. „Ovisuli”

Az Ovisuli 4-6 éves gyermekek részére az iskolai tanulásra való felkészítést, a közösségi együttlét megteremtését elősegítő csoportfoglalkozás.

Heti 1 alkalommal 1 órás időtartamban megtartott foglalkozások a résztvevő gyerekek ismereteinek bővítését, képesség- és készségfejlesztésüket igyekeztek megvalósítani különböző témák útján, számos egyéni és közös feladat segítségével, nagy hangsúlyt fektetve az együttműködési-, alkalmazkodási készségük fejlesztésére.

A januártól júniusig, illetve szeptembertől decemberig tartó csoportfoglalkozás 26 alkalommal került megrendezésre, melyen 260 volt a csoporttagok megjelenés száma.

 

II.2.2.3. „Manósuli”

A Manósuli 6-7 éves gyermekek részére nyújt iskola előkészítő foglalkozásokat, az iskolai tanulásra való felkészítés, a közösségi együttlét biztosításának céljával.

Heti 1 alkalommal, másfél órás időtartamban a résztvevő gyermekek tudásának gyarapítása, az iskolai mindennapokra való felkészülés, a szocializáció elmélyítése történik. Betekintést nyernek az ovisok a számok és betűk világába, írás előkészítő, olvasásra hangoló, szövegértést fejlesztő feladatok útján készülnek az iskolai életre.

A foglalkozások további meghatározó része a mozgás, mely számos formában van jelen a csoportórák során (ügyességi feladatok labdával, karikával, kötéllel, bukfenc, reflexfeladatok), illetve a zenei hallás, ritmusérzék fejlesztése (hangszeres feladatok, ütemkövetés, ritmustapsolás) is hangsúlyos szerepet tölt be az órák felépítésében.

A szeptembertől decemberig tartó csoportfoglalkozás 35 alkalommal került megrendezésre, melyen a csoporttagok 326 alkalommal voltak jelen.

 

II.2.2.4. „Okos Manó Tanoda”

Az Okos Manó Tanoda egyéni fejlesztések célja: megkönnyíteni az óvodából iskolába vezető utat. A foglalkozásokra heti egy alkalommal 1 órás időtartamban került sor.

Egyéni foglalkozások útján kerültek felkészítésre az iskolába induló ovisok 3 etapos foglalkozásanyagra, amely fokozatosan vezeti el a gyermeket a magabiztos iskolakezdéshez.

A feladatok feldolgozása során elsajátították mindazon ismereteket, amelyekre egy iskolakezdő gyermeknek szüksége van, kialakult a magabiztos matematikai tudás, a mennyiségek beazonosítása, azok értékének stabilitása. Megismerkedtek a betűk világával, a hangzók és betűk kapcsolatával, hogy az olvasás – írás elsajátítása mind könnyedebben menjen majd számukra.

2019 folyamán 12 gyermek összesen 278 megjelenést eredményezett.

Az egyéni foglalkozások lehetőséget biztosítottak az egyéni lemaradások, bizonytalanságok felszámolására, az önbizalom erősítésére. A közvetlen kapcsolatok szoros kötődéseket alakítottak ki a gyerekek és a csoportot vezető szociális munkás között, valamennyiükkel a mai napig tartják a kapcsolatot.

A lemaradások, tanulási nehézségek csökkentése, a kudarcok mérséklése céljából egyéni korrepetálásokon biztosították a gyermekek felzárkózását. Az iskolai keretek között a lehetőségek hiánya eredményezte a foglalkozás létrejöttét, melynek sikere, igénye rövid időn belül bebizonyosodott.

A foglalkozások egyértelmű sikere a magabiztos tudásban, a jegyek javításában világosan nyomon követhető.

Januártól decemberig 171 alkalommal, 7 érintett gyermek részvételével biztosították a felzárkózás lehetőségét.

A KEF támogatás összegét a foglalkozáson felhasznált kreatív-, sport- és készségfejlesztő eszközök, valamint a gyermekek vendéglátására vásárolt élelmiszerek vásárlására fordították.

 

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Rákosi-Tóth Rita igazgató, Család- és Gyermekjóléti Központ

Költség: 170 000,- Ft az Ovi Suli, Manó Suli és Okos Manó Tanoda programok anyagaira és eszközeire

 

    II.2.2.5. Relaxációs program oktatási intézményben

A program nem valósult meg, ezért az összeg átcsoportosításra került szakembereknek, szülőknek, hozzátartozóknak a szenvedélybetegségekről szóló kiadványok nyomtatására.

 

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Takácsné Bakó Róza tanügy-igazgatási referens, Győri Tankerületi Központ, KEF tag

Költség: 200 000 Ft

 

                 II.2.2.6. Drámapedagógia foglalkozások

A program nem valósult meg, ezért az összeg átcsoportosításra került szakembereknek, szülőknek, hozzátartozóknak a szenvedélybetegségekről szóló kiadványok nyomtatására.

 

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Takácsné Bakó Róza tanügy-igazgatási referens, Győri Tankerületi Központ, KEF tag

Költség: 200 000 Ft

 

                II.2.2.7. Kortárssegítő képzés

A képzésre 2019. november 15-16, november 27. és november 30-án  került sor a K.L.A.SZ projekt keretében. A KEF a diákok étkezését biztosította, a többi költséget Máltai szeretetszolgálat a pályázati támogatásból biztosította.

A műhelymunka Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 9021 Győr, Munkácsy M. u. 20. szám alatti épületében valósult meg.

A program célja az volt, hogy az önként jelentkező fiatalok számára:

 • felkészítést nyújtson ahhoz, hogy kortársaik számára segítséget tudjanak adni,
 • a kortárssegítői feladat ellátásához szükséges képességeikben (reális önismeret, kommunikáció, döntés, probléma- és konfliktuskezelés) fejlődjenek,
 • hiteles és reális információkat adjon a legális és illegális drogokról, a droghasználat jogi hátteréről, illetve a droghasználat következményeiről,
 • ismereteket adjon a segítés alapvető etikai szabályairól, attitűdjéről, segítő módszerekről, kompetencia határaikról, illetve a szakszerű segítséget nyújtó intézmények által kínált lehetőségekről.

A műhelymunka 4 nap alatt valósult meg, ami két tanítási napot és két szombatot foglalt magába. A négy nap témái az alábbiak voltak:

 1. alkalom: Az önismeret és az egészség szerepe a boldogulásban           
 2. alkalom: Függőség, szenvedély, szenvedélybetegség, drogkarrier
 3. alkalom: A hatékony kommunikáció
 4. alkalom: A segítő szerep, a segítés kompetenciahatárai          

A képzést Peterka Kinga szociális munkás, gyógypedagógus és Kern András iskolai szociális segítő vezették. A 14 résztvevő Győr középiskoláinak 9. évfolyamos diákjai közül került ki.

 

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Miklósyné Bertalanfy Mária WHO koordinátor, KEF alelnök

Költség:

 

 

 

 

  II.2.2.8. Célzott prevenciós foglalkozások oktatási intézményekben

Jelentős forrást biztosított a KEF az iskolai prevenció céljaira az éves költségvetésében azzal a céllal, hogy minél több diákot érjenek el a szakemberek. A prevenciót végző intézmények szakemberei azonban vagy saját intézményi forrásukból, vagy pályázati támogatásból vagy önkéntesként tartották 2019-ben az iskolai prevenciós foglalkozásokat. Tevékenységüket nem annyira a pénzforrás, mind inkább az időtényező, és a kapacitás hiány korlátozta. Különböző az oktatási intézmények fogadókészsége is. Így jelentősen nem nőtt a prevenciós foglalkozások száma 2019-ben. Az e célra rendelkezésre álló forrás a KEF munkatervben szereplő több más program megvalósítására került átcsoportosításra.

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Miklósyné Bertalanfy Mária WHO koordinátor, KEF alelnök

Költség: 900 000 Ft

 

                II.2.2.9. Tanulásban és értelmileg akadályozott diákok prevenciós célú tájékoztatása a szenvedélybetegségek témakörében a Radó Iskolában

A program keretében tanulásban és értelmileg akadályozott diákok prevenciós célú tájékoztatására került sor a szenvedélybetegségek témakörében a Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben.

 

A foglalkozások tapasztalatai alapján elmondható, hogy az iskola felsőbb évfolyamaiban kevésbé vannak jelen a kábítószerek, mint a többi iskolában. Ez magyarázható azzal, hogy a diákok speciális nevelési igényeik miatt sokkal több figyelmet kapnak.

Tapasztalataik inkább a legális szerek, abból is a koffeintartalmú italok használatából vannak. Megjelennek dohányzással kapcsolatos szokások, valamint alkoholhoz köthető élmények, de ezek többsége főként családi, környezeti tapasztalatok, nem saját tapasztalások. A kipróbálás már megjelenik – elsősorban – 7. és 8. osztályban, de a használat nem válik gyakorivá, néhány diákot kivéve.

Az illegális szerek érintettsége még kisebb, a többség csak hallomásból szerzett információkat, vagy még azt sem. Itt is sokat számít a családi és szociális környezet.

A technikai eszközök (mobiltelefon, internet, közösségi média stb.) használata viszont náluk is tetten érhető, többen a függőség határán mozognak. Kevésbé vannak tisztában a veszélyekkel, könnyebben befolyásolhatóak, ezért veszélyeztetettségük még magasabb, mint a normál iskolában tanulóknál. A szülői háttér sem nyújt megfelelő védelmet e tekintetben. Fontos, hogy a technikai függőségek, és interneten keresztül jelentkező veszélyek kivédéséhez még több támogatást kapjanak.

 

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Pesti Tamás Szent Cirill és Method Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálata, KEF tagja.

Költség: 300 000 Ft

 

      II.2.3.10. Prevenciós eszközök beszerzése

A KEF tagintézményeinek szakemberei - a beszámolóból is látható módokon - végeznek prevenciós foglalkozásokat, nyári táborokat a droghasználat szempontjából veszélyeztetett tizenéves korosztálynak. 

A KEF pályázati támogatásból egy „részeg szemüveg” és két, a drogok hatását szimuláló szemüveg beszerzésére került sor. Az eszközöket a KEF-től kölcsönzik a szakemberek, amelyek segítségével érzékeltetni tudják az egyes szerek hatásait anélkül, hogy kockáztatnák az egészségüket a tényleges kipróbálással a fiatalok. Így a szerhasználat egyik motivációja, a kíváncsiság kielégítése megvalósulhatott a célcsoportban.

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős: Hegedüs Tímea WHO munkatárs, KEF tag

Költség: 200 000 Ft és 108.970,- Ft KAB-KEF-18-A- 26210 pályázat

 

      II.2.3.11. Alkotói pályázat Győr város középiskolásai részére

Az MRFK Bűnmegelőzési Osztály pályázati felhívását összesen 34 középiskola vezetősége részére juttatta el, plakátformában közzétették az iskolák többségében.

A Győr Plusz honlapjának, rádióinterjújának keretében is népszerűsítették, illetve többször közzétették Facebook oldalukon és kortárs segítőik közreműködését is kérték a felhívás terjesztésében.

A pályázatra olyan amatőr kisfilmek (pl. videoklip, kisfilm) beérkezését várták, amelyek ráirányítják a figyelmet az olyan drogokkal kapcsolatos jogsértő magatartások veszélyeire, mint például a kábítószer-fogyasztás, továbbá bemutatják, hogy a fiatalok milyen módon hívják fel a figyelmet a drogmentesen is boldog, egészséges életre.

Fődíjként 60.000,-Ft-os vásárlási utalványt, 45.000 Ft-os, 30.000 Ft-os vásárlási utalványt terveztek átadni a díjazottaknak.

Mivel kevés és értékelhető pályamű érkezett be, ezért az első helyezettnek járó jutalom került átadásra. A díjat a Krúdy Középiskola két tanulója nyerte el „Against Drugs” című pályaművével. A díjátadóra 2019. december 03-án került sor.

A fennmaradó 120.000 Ft-ot drogprevenciós célra használható szóróanyagok (golyóstoll, léggömbök) beszerzésére fordították, melyeket a különböző korosztályoknak szóló drogprevenciós előadásainkon, programjainkon fognak felhasználni.

 

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős: Kovács Sándor r. alezredes, MRFK Bűnmegelőzési Osztály osztályvezető, KEF tag

Költség: 180 000 Ft

 

II.2.3.12. A Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Ráckeresztúri Drogterápiás Otthona bemutatója

A program a Győri Eötvös József Általános Iskolában és a GYMSZC Gábor László Építőipari Szakközépiskolában került bemutatásra.                                                       
A Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Ráckeresztúri Drogterápiás Otthonából egy felnőtt drogrehabilitációs, konzultáns, segítő – önmaga is egykori szerhasználó - és két gondozás alatt álló fiatal tartott személyes beszámolót arról, hogy milyen körülmények között és miért nyúltak egykor a kábítószerhez, ennek milyen következményei voltak az életükben, egészségükben és miért döntöttek önként amellett, hogy szeretnének tisztán, szermentesen élni.                                               
A hiteles, őszinte beszámolók döbbenetes erővel hatottak a hallgatóságra, amelyet az is bizonyít, hogy az előadók sok-sok kérdést kaptak a részt vevő fiataloktól.                

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős: Kovács Sándor r. alezredes, MRFK Bűnmegelőzési Osztály osztályvezető, KEF tag

Költség: 50 000 Ft

 

II.2. Oktatási, nevelési intézmények összesen: 2 415 000 Ft

 

II.3. Munkahely

II.3.1. Munkahelyi dohányzás leszokás támogatása kognitív viselkedésterápiával

Határidő: 2019. február 28. (2018-ról áthúzódó kifizetés)

A Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete Dohányzásról leszokást segítő csoportfoglalkozást biztosított a KEF támogatásával, ebben képzett személy közreműködésével.

A program témája magában foglalta a nikotinfüggőséggel kapcsolatos szociális, egészségügyi, életviteli, munkaügyi információkat. A programelemek interaktivitást feltételeztek, melyben fontos volt a résztvevők aktivitása, és önálló elhatározása.

A csoporttagok felkutatása 2018-ban kezdődött, cégek felkeresésével, személyes és egyéb társadalmi csatornákon történő népszerűsítés útján. A csoportokra összességében 22 fő jelentkezett. Többüknél felmerülő igény volt a szombati csoportfoglalkozás biztosítása, amit figyelembe vettek a szervezésnél.

A programban két csoport indult. A csoportvezetők, Dr. Bazsika Erzsébet és Horváth Péterné megfelelő, csoportos leszokást segítő csoportvezetői képesítéssel rendelkeznek. Összesen 6, illetve 8 alkalommal volt foglalkozás, alkalmanként 1 x 1,5-1,5 óra időtartamban.

Az első csoport 6 fővel, a másodikban 7 fővel indult a csoport és mindkettőben 3-3 fő fejezte be hiányzás nélkül a csoportot. A sikerességi arány a csoportokat teljesítő tagok szempontjából nagyon magas volt: az első csoportban 1 fő tette le a cigarettát, 33%-os sikerarányt eredményezve, a második csoportban 2 fő tette le a cigarettát, ami 66%-os sikerarányt eredményezett.

Összegzés:

Annak ellenére, hogy többen lemorzsolódtak a csoportfoglalkozásokról, a résztvevők és csoportvezetők visszajelzései pozitívak voltak. A foglalkozások jó hangulatban zajlottak, a csoportvezetők mindenkivel megtalálták a célokat elősegítő optimális stílust. A leszokni vágyók bíztak a csoportvezetők felkészültségében, szakmai tapasztalataiban, ami erősítette motivációjukat a leszokással kapcsolatban.  

A foglalkozások során a csoporttagok új dolgokat tanultak meg a dohányzásról, az erős függőség okairól. Rájöttek arra, hogy nem az akarat-erejük kevés, hanem az ismereteik voltak hiányosak. Sikerült kideríteniük annak az okát is, hogy miért voltak  sikertelenek a korábbi leszokási kísérleteik. A foglalkozások során nagyon népszerű volt az órákon biztosított kilégzési CO mérő. Jól láthatóan, hétről-hétre, napról-napra javult azok értéke, akik fokozatosan csökkenteni tudták a dohányzás mértékét.

A program során beszerzett segédeszközök használatbavétele is megtörtént, három csoporttag rágótablettát, egy pedig tapaszt vett igénybe. Akiknek sikerült leszokni, azok közül csak egyikük használt segédeszközt, a többiek a nélkül tették le a cigarettát.

 

Határidő: 2019.12.31

Felelős: Benkóné Somogyi Helga vezető, Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete Szenvedélybetegek Közösségi Ellátó Szolgálat, KEF tagja

Költség: 95 478 Ft

 

II.3.2. Munkahelyi szekunder dohányzás prevenciós program

 

A Nemak Győr Alumíniumöntöde Kft. hagyományosan jó kapcsolatot ápol a Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályával, a cég évek óta a főosztállyal együttműködve valósítja meg az immár hagyományos egészséghetét.

A cég profiljából adódóan a munkavállalók túlnyomó többsége férfi, belső becsült adatok alapján a dohányzási ráta 70% körüli, ami a hazai átlag duplája. Ennek okán az egészséghétnek a kezdetektől központi eleme a leszokásra motiválás, 2018-tól a tárgyi eszközök bővülése, lehetőséget adott légzésfunkciós vizsgálatok végzésére is. 2019 évben 83 munkavállaló szűrésére került sor.

 

Határidő: 2019. október 31.

Felelős: Burkali Bernadett KEF titkár

Költség: NEMAK költségvetése

 

II.3. Munkahely összesen: 95 478 Ft

 

II.4. Szabadidős színterek

A közösségek alakulásának, értelmes szabadidő eltöltési lehetőségeknek a megismertetése, támogatása.

 

I.4.1. Nyári ügyelet a városban

A korábbi évek „hagyományai” alapján az idén is különített el a KEF a nyári napköziben tartandó prevenciós foglalkozásokra forrást. 2019-ben azonban változott a nyári napközi. Nem pedagógusok, hanem a Család- és Gyermekjóléti Központ iskolai szociális segítői kapták meg a feladatot az önkormányzattól, az erre a célra elkülönített forrással együtt. Így az eszközökre, belépődíjakra és egyéb költségekre volt fedezet. A KEF által biztosított forrás pedig a nyár elmúltával a KEF munkatervben szereplő egyéb programok megvalósítására került felhasználásra.

Határidő: 2019. augusztus 31.

Felelős: Miklósyné Bertalanfy Mária WHO koordinátor, KEF alelnök

Költség: 500 000 Ft

 

 

 

 

II.4.2. Prevenciós tábor a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőrkapitányság szervezésében

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya, a Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum támogatásával 28. alkalommal szervezte meg bűnmegelőzési ifjúsági táborát Győrújbaráton, amelyre 2019.06.17-21. között került sor.         
A táborba 14-17 év közötti életkorú, elsősorban olyan fiatalok jelentkezhettek, akik elkötelezettek a drogmentes, egészséges életmód iránt, és ennek értékeit kortársaik felé is közvetíteni tudják. A 28 győri és Győr környéki 8. osztályos, illetve 9-11. évfolyamos tanuló kortársképzés keretében sajátította el azokat a prevenciós ismereteket, amelyeket szakemberek adtak át számukra. Az eltelt egy hét alatt elméleti és gyakorlati ismereteket szerezhettek a kábítószer használat emberi szervezetre, személyiségre gyakorolt romboló hatásairól, büntetőjogi következményeiről. Többek között a szenvedélybetegek gyógyulását segítő szakember és grafológus szakértő előadásai és kötetlen beszélgetések során mélyítették tudásukat. Ismereteket kaptak a rendőrség tevékenységéről, izgalmas bemutatók során tekintettek be a bűnügyi technikai tevékenység rejtelmeibe, találkoztak a munkát segítő rendőrkutyákkal, és egy izgalmas intézkedéstaktikai bemutatónak is részesei lehettek. A társszervek képviseletében a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és az Országos Mentőszolgálat munkatársai tartottak bemutatót a felelőtlen bulizás, a mértéktelen alkoholfogyasztás következményeire figyelmeztettek megtörtént esetek bemutatásával. A táborozók látogatást tettek a Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben, ahol közvetlen ismereteket kaptak a börtönélet mindennapjairól, meghallgathatták egy kábítószer kereskedelem miatt elítélt fiatalember beszámolóját és kérdéseket is intézhettek felé. Egész napos kirándulás keretében ismerkedtek meg a Fertő-Hanság Nemzeti Park természeti kincseivel, védett állatvilágával, a Fertő tó szépségeit pedig egy izgalmas kenutúra során fedezhették fel. A táborban igyekeztek az egészséges életmód értékeit, az online világ helyetti, offline közösségi együttlét hasznos szabadidő eltöltési lehetőségeit is bemutatni a fiatalok számára. Reggeli torna és változatos sportfoglalkozások, vidám vetélkedők, elektromos gokartozás, valamint nagy beszélgetések, éjszakai túrázások színesítették a programot.

 

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Kovács Sándor osztályvezető, Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőrkapitányság, Bűnmegelőzési Osztály, KEF tag

Költség: 150 000 Ft

 

II.4.3. Prevenciós tábor – Győr Városi Rendőrkapitányság szervezésében

A Győri Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Alosztálya a 2019-es év nyarán is megrendezte a drog-, baleset és bűnmegelőzési táborát általános iskolás gyermekek részére. A tábornak ismét a győrújbaráti BM üdülő adott helyet.

A tábor célja az volt, hogy a fiatalok olyan képességeket tudjanak elsajátítani a résztvevő szakemberektől megkapott ismeretanyag segítségével, hogy sokkal jobban tudjanak vigyázni magukra és kortársaikra. A különböző témájú előadások abban is segítséget nyújtottak, hogy fejlesszék a problémamegoldó képességüket, a korosztályukban felmerülő konfliktusok, veszélyhelyzetek megoldásánál a helyes utat válasszák. Információt kaptak arról, hogy az adott helyzettől függően kihez vagy melyik segítő szervezethez fordulhatnak segítségért.

A tábort az általános iskolák 6-8. osztályos tanulóik körében hirdették meg, 23 diáknak biztosítottak lehetőséget. A programok megvalósításában az Alosztály munkatársai, a Győri Rendőrkapitányság Közlekedési Osztályának rendőrei, az MRFK Bűnügyi Technikai Osztály kollégái, az ÁNTSZ-, a Vöröskereszt-, a RÉV Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat-, a Járási Ügyészség-, a Család- és Gyermekjóléti Központ, a Pedagógiai Szakszolgálat-, valamint a Védőnői Szolgálat munkatársai vettek részt.

A Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai nyitották meg a tábor programsorozatát „Játékos önismeret” témakörben, mely nagyon nagy sikert aratott a gyerekek körében. A szabadidős sport- illetve csapatépítő programok az idén is a középiskolákból érkező közösségi szolgálatot teljesítő diákok bevonásával történtek meg, 5 fiatal segítette az alosztály dolgozóinak munkáját. A gyerekek szívesen fogadták a jelenlétüket, csapatokban dolgoztak a foglalkozásokon, mindegyik csapat élén 1-1 közösségi szolgálatos diák állt, aki egész héten koordinálta őket. Az előadás sorozatot a Pedagógia Szakszolgálat munkatársai zárták „Hogyan mondjam el…” címet adva neki. Célja az volt, hogy 1-2 szóban elmondják a gyerekek, milyen élményeket szereztek az egy hét leforgása alatt. A visszajelzések alapján színvonalasak, kellően interaktívak, érdekesek voltak a megszervezett előadások. Szívesen vettek részt a versenyeken, jól tudtak csapatban dolgozni.

A nyári tábor lebonyolítását a Győr Városi Kábítószer Egyeztető Fórum 150.000Ft összeggel támogatta, melyet idén a gyermekek étkeztetésére fordítottak.

 

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Kaliba Edit alosztályvezető, Győri Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Alosztály, KEF tag

Költség: 150 000 Ft

 

II.14.4. "Kalandra fel!" tábor a Gyermekek- és Családok Átmeneti Otthonában ellátásban részesülők számára

A cél az volt, hogy a Gyermekek- és Családok Átmeneti Otthonában lakó hátrányos helyzetű gyermekek az állandó környezetből való kiszakadjanak, a szabadidő szermentes, aktív, örömteli eltöltése, az értékrend és a nemet mondási képesség elsajátítása mellett.

 

A program eredménye:

A táborozás során biztosított programok számos készség és kompetencia fejlődéséhez járultak hozzá. Ezek egy része a sporttevékenységek által valósulhatott meg: alkalmazkodó készség, egyéni felelősség, mások érdekeinek előtérbe helyezése, együttműködés, sikerélmény megtapasztalása, önértékelés, önbizalom erősödése. Másik részük pedig a csoport hatások során erősödött: összetartozás, valahova tartozás érzésének megélése, tapasztalati tanulás, frusztrációs tolerancia csökkenése, új helyzetekhez való alkalmazkodás, játszma tendenciák alkalmazásának gyengülése.

A tábor lehetőséget biztosított más szocializációs közeg megtapasztalásra, a szabadidő aktív, örömteli eltöltésére. A résztvevő gyermekek közösségi együttélése, együttműködési készsége jelentősen fejlődött, különböző tevékenységi területre tagolt ismereteik, készségeik, képességeik megerősödtek. Érdeklődési körük bővült, alternatívákat tapasztaltak meg a szabadidő hasznos eltöltésére.

A közös feladatok és problémamegoldások, egymás jobb megismerése, elősegíti a csoporton belüli kapcsolatok elmélyülését, az empátiát, toleranciát és a kölcsönös segítségnyújtást. A programok a közösségi erőforrásra támaszkodást és ezek építését kívánták elérni, erősítve a közösség megtartó, óvó és védő funkcióját, amely egy pillére lehet a szermentes életvitel intézményen kívüli megvalósulásának is.

                                                   

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Pesti Tamás Szent Cirill és Method Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálata, KEF tag

Költség: 150 000 Ft

 

II.4.5. Családi nap a Szt. Cirill és Method Alapítvány Gyermekek- és Családok Átmeneti Otthonában

Alkalmak száma: 2 alkalom (2x1 nap)

A családi napon a Győr-Újváros városrészben elhelyezkedő, a Szt. Cirill és Method Alapítványhoz tartozó Gyermekek és Családok Átmeneti Otthonának lakói (gyermekek és családok) vettek részt, akik szocio-kulturális, társadalmi környezet hatására függőség kialakulásával veszélyeztetettek és/vagy közvetett környezetükben függőségi minta azonosítható.

 

A programok eredményei és hatásai:

Számos készség és kompetencia fejlődéséhez járultak hozzá a különböző tevékenységek által: alkalmazkodó készség, egyéni felelősség, mások érdekeinek tiszteletben tartása, együttműködés, sikerélmény megtapasztalása, önértékelés, önbizalom erősödése.

A résztvevő gyermekek és anyák közösségi együttélése, együttműködési készsége jelentősen fejlődött, különböző tevékenységi területre tagolt ismereteik, készségeik, képességeik megerősödtek, érdeklődési körük bővült.

A szabadidő hasznos eltöltésének megismertetése a mindennapi életben történő alkalmazkodást segíti. Így csökkentheti a legális, illetve illegális szerek használatának esélyét. A közös feladatok és problémamegoldás, egymás jobb megismerése, elősegíti a csoporton belüli kapcsolatok elmélyülését, az empátiát, toleranciát és a kölcsönös segítségnyújtást. A programok a közösségi erőforrásra támaszkodást és ezek építését kívánták elérni, erősítve a közösség megtartó, óvó és védő funkcióját, amely ugyancsak elősegítheti a szermentes életvitel intézményen kívüli megvalósulását.

 

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Pesti Tamás Szent Cirill és Method Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálata, KEF tag

Költség: 150 000 Ft

 

              II.4.6. Nyári napközis foglalkozások

A napközis foglalkozások 2019-ben is a korábban megszokott ritmusban, heti beosztás szerint zajlottak. A Sziget-kék Közösségi Térben összesen 3 héten keresztül zajlottak a KEF támogatásból megvalósult napközis hetek: 2019. július 1-5.; 2019. július 15-19., 2019. augusztus 5-9.

A 2019-es évben a Győri Kábítószerügyi Egyeztető Fórumtól kapott támogatásnak köszönhetően, a szülőknek mindössze 5 000 Ft hozzájárulást kellett fizetniük gyermekenként, mely egész hétre lefedte a programok, az utazás és a napi háromszori étkezés költségeit. Azok a családok, akiknél három testvér is táborozott, csak két gyermek után kellett fizetniük, ezzel is segítve a nehéz anyagi körülmények között lévőket. A pénteki bakonyszentlászlói kirándulás a Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatásával, közösen valósult meg, melynek célja, hogy a lekvár főzés során a nyugdíjasok és a táborozó gyermekek együtt tevékenykedjenek. A KEF-től kapott támogatás lehetővé tette, hogy a többi győri napközis táborhoz képest jóval kedvezőbb áron színvonalas, szórakoztató programokat kínálhatott a Család- és Gyermekjóléti Központ a gyermekeknek a nyári szünidőben. A három turnus folyamán összesen 48 gyermek nappali elhelyezését biztosította az intézmény 7:00 és 17:00 között (három hét, 16-16-16 fő). Korosztályt tekintve 5-14 éves gyermekek vegyesen voltak.

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Rákosi-Tóth Rita igazgató, Család- és Gyermekjóléti Központ, KEF tagja.

Költség: 525 000 Ft


 

III. Kínálatcsökkentés

III.1. A kábítószer kereskedelem és a kábítószer birtoklása bűncselekmények vonatkozásában a feltételes ügyészi felfüggesztés, a vádemelés és az ítélkezés gyakorlatának monitorozása

A Büntető Törvénykönyv (röviden: Btk.) a jogkövetkezmények szempontjából különbséget tesz a kábítószer-kereskedelem és a kábítószer birtoklása között. Míg a kereskedői magatartás esetén vádemelésre kerül sor, addig a birtoklás, fogyasztás vonatkozásában csekély mennyiségű kábítószer esetén a törvény büntethetőséget megszüntető okot tartalmaz.

A Btk. 180. § (1) szerint nem büntethető, aki csekély mennyiségű kábítószert saját használatra termeszt, előállít, megszerez vagy tart, illetve aki kábítószert fogyaszt, ha a bűncselekmény elkövetését beismeri, és az elsőfokú ügydöntő határozat meghozataláig okirattal igazolja, hogy legalább hat hónapig folyamatos, kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más ellátásban részesült, vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vett részt.

A Büntetőeljárásról szóló törvény 417. § (1) bekezdése szerint az ügyészség hivatalból vagy a terhelt indítványára az eljárást a törvényben meghatározott feltétel teljesítése érdekében egy évre felfüggeszti, ha a kábítószert-élvező gyanúsított vállalja a kábítószer függőséget gyógyító kezelésen, kábítószer-használatot kezelő más ellátáson vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson való részvételt.

Amennyiben a terhelt igazolja a kezelés, illetve szolgáltatás elvégzését vele szemben az eljárás megszüntetésére, ha nem, vádemelésre kerül sor.

A győri nyomozó hatóságok illetékességi területén 2019-ben kábítószer kereskedelem miatt 13, míg kábítószer birtoklása miatt 171 bűncselekményt regisztráltak. A nyomozások befejezését követően 2019-ben a Győri Járási Ügyészség 120 vádiratot nyújtott be, míg 81 ügyben az eljárást felfüggesztette, mivel a gyanúsítottak vállalták a kezelésen, illetve szolgáltatáson történő részvételt. A fenti ügyek közül fiatalkorú terheltekkel szemben vádemelésre, vagy az eljárás felfüggesztésére 32 ügyben került sor.

 

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Dr. Takács Róbert főügyész helyettes, KEF tag

Költség: -

IV. Kezelés, terápia, ártalomcsökkentés

IV. 1. Korai kezelésbe vétel

IV.1.1. Gyermek- és serdülőkori pszichés problémák korai észlelése és kezelésbe vételük elősegítése.

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosító számú „Gyermek és ifjúságpszichiátria, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” című kiemelt projekt keretében számos program valósult meg 2019-ben. Közülük kettő a II.2.1.1-es pontban került bemutatásra. A projekt megyei koordinátora 2019 nyaráig Wenhard Andrea volt.

 

A 2019. május 17-i rendezvény fő célcsoportja a nevelőszülők voltak. A 22 résztvevőből 21nő volt és 1 férfi, a korosztályt tekintve döntően a 45-60 évesek, győriek vagy Győr környékiek, többnyire középfokú végzettségűek, és átlagosan két nevelt gyerekük van.

A rendezvény témája az erőszakmentes kommunikáció, az agresszió kezelése volt. A módszer bemutatását követően példamondatok, szituációk elemzésére, majd pedig egy kisfilm bemutatására került sor. Az ehhez kapcsolódó érzelmeket két csoportban beszélték meg, a szülő és a gyerek szerepébe helyezkedve. Segítségül megkapták az erőszakmentes kommunikáció lépéseit, egy érzelem és egy szükséglet listát, valamint a kerülendő mondatokat.

A rendezvény résztvevői aktívak, érdeklődőek voltak. Szívesen és könnyen kommunikáltak saját családi életükről, nevelési problémáikról és jó gyakorlataikról. 

 

A 2019. június 12-i rendezvény is a nevelőszülőknek igyekezett segítséget nyújtani az online függőségek, netes zaklatás témakörben. Erre a programra 17 fő jött el, ebből egy volt férfi, a többiek hölgyek voltak, iskolai végzettségük középfokú és átlagosan 2 nevelt gyerekük van, Győrben vagy a Győr környéki járásban élnek.

Az internetfüggőség, online zaklatás téma bemutatására egy bevezető előadásban került sor. A szabaduló játék kipróbálását követően, egy filmet néztek meg a résztvevők az online zaklatásról. Ezután 2 csoportban dolgozták fel a témát: 1. problémás használat (és függőség) mutatkozó jelei, tünetei a mindennapokban, testi, viselkedésbeli stb. változások; a megelőzés lehetőségei, jó gyakorlatok, módszerek. 2. mit tegyünk a problémával való szembesüléskor, ki segíthet; hogyan kommunikáljunk a gyermekekkel.

Végül az Online Lelki Egészség Tanácsadás (OLET) bemutatására került sor.

A résztvevők elmondása alapján, a körüljárt két problémával kapcsolatban a legnagyobb nehézséget az jelenti, hogy a nevelésbe vett gyermekekkel való bizalmi kapcsolat kialakítása nagyon nehezített, sok esetben szinte reménytelen. Ez teremthetne ugyanakkor alapot arra, hogy az internethasználatból fakadó veszélyekről őszintén beszélgethessenek és az esetleg már kialakult pl. zaklatásokat megosszák a fiatalok a nevelőszülőkkel és/vagy a gyermekvédelemben dolgozó gyámokkal.

 

A projekt utolsó rendezvénye a 2019 októberében szervezett, szakembereknek szóló tájékoztató volt, amelyen az Online Lelki Egészség Tanácsadás (OLET) bemutatására került sor.

A projekt keretében 2019 májusától indult el a fiatalkorúak számára létrehozott Online Lelki Egészség Tanácsadás, amely anonim módon nyújt ingyenes konzultációt a problémával küzdőknek, legyenek akár a páciensek és szüleik, akár a segítőik, a tanáraik. Cél továbbá a 18 év alattiak mentális egészségi állapotának javítása, az ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer fejlesztése és a korszerű, költséghatékony működtetés feltételeinek kialakítása. Kiemelten fontos, hogy az érintett rászorulók mielőbb orvosi szakellátást kapjanak, és ez által csökkenjen a mentális problémákkal küzdők kirekesztettsége.

 

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Miklósyné Bertalanfy Mária WHO koordinátor, KEF alelnök

Költség: ÁEEK EFOP-2.2.0.-16-2016-00002 „Gyermek- és ifjúságpszichiátria, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” című pályázatból

 

 

 

IV.2. Alacsony küszöbű programok támogatása „Biztonságos szórakozóhely” program

IV.2.1. Partisegély szolgálat

Az év során a stábtagok száma bővült 2 fővel, így jelenleg 8 aktív fő dolgozik a szolgálatban. A koordinátor személye nem változott. Az önkéntesek a Család- és Gyermekjóléti Központ által kerültek be (ott dolgozók vagy ott gyakorlatot teljesítők), összesen 3 fő. 

Tevékenységük során, a professzionális munka érdekében 2 alkalommal szupervíziót tartott nekik Hegedűs Attila, az INDIT Közalapítvány Bulisegély Szolgálatának pszichológus koordinátora. Ezen a stábtagok vettek részt, az aktuális nehézségekről, fejlesztendő területekről esett szó. Mentoruk segítségével átbeszélték a felmerült problémákat, nehezebb eseteket, ami továbbá erősítette a csapat egységét, összetartását. Ez alkalmanként 2 órát vett igénybe. A helyszín biztosítója és támogatója a Generációk Háza Művelődési Központ és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Színes Fogadó Tér Szenvedélybetegek Integrált Intézménye voltak.

Együttműködő szórakozóhelye: Club Vertigo / Club Mundo; Bridge Hallgatói és Oktatói Club; Club Mamma Mia

Az idei év során a Club Vertigo / Club Mundo szeptemberben tulajdonost váltott, Club Octagon lett az új nevük. Az előző kapcsolattartó nem tudott segíteni az új tulajdonossal való kommunikálásban. A helyre így később már nem mentek, helyette a Club Mamma Miában sűrítették látogatásaikat, ahol az év során előtte kevesebbszer jártak.

Idén a Rómer Házban nem volt szolgálat, nem volt rá igény sem a szórakozóhely részéről, sem a rendezvényszervezők részéről. Az események stílusirányzata sem indokolta a részvételt.

A városban nyílt egy új szórakozóhely is, melynek tulajdonosa már előző év második felétől mint rendezvényszervező sem működött együtt a szolgálattal, a The Etiket rendezvényekre nem mehettek, pedig talán ott volt a legnagyobb igény rá a szórakozók részéről. Továbbra sem kíván velük együttműködni.

Összességében az együttműködő szórakozóhelyek munkatársaival kapcsolatuk kiváló, segítik egymást minden helyzetben (biztonsági őrök, pultosok, pohárleszedők, mentősök). A zenei stílusokat illetően részt vettek elektronikus zenei partikon, diákbulikon, goa bulin, egyetemistáknak szóló rendezvényeken is.

2019-ben összesen 18 alkalommal vettek részt szolgálaton, ebből 1 alkalommal 2 műszakban dolgoztak, ekkor 10 órát voltak szolgálatban; a többi alkalommal a szolgálat ideje 5 óra volt. Megjelenéseik felét pályázatból finanszírozták, a másik felét pedig a drogkeretből.

 • Becsült létszám az összes buliban összeadva: 10 305 fő
 • Kapcsolatfelvételi arány: 14,18%
 • Kapcsolatfelvételek száma:1435 fő (lány: 322 fő, fiú: 890 fő)
 • Átlagéletkor: 23,47 év
 • Beszélgetés, konzultáció:100 fő
 • Információnyújtás a szolgáltatásról: 145 fő
 • Szórólap célzott osztása–drogos kártyák: 29 db

Ártalomcsökkentés: vízosztás: 1009 alkalommal (mentes ásványvíz és/vagy kálciummal és/vagy magnéziummal dúsított ásványvíz), szőlőcukor: 216 alkalommal, ropi: 258 alkalommal, rágó: 180 alkalommal, óvszer: 24 alkalommal, müzli: 166 alkalommal.

A kapcsolatfelvételek száma nem egyenlő a természetes személyek számával, mert vannak visszatérő vendégek is. A tavalyi kapcsolatfelvételekhez viszonyítva ebben az évben kevesebb kontakt valósult meg, de ennek oka a szórakozóhelyekben bekövetkezett változások. A szolgáltatást idén is nagyobb számban vették igénybe fiúk, a lányok száma a tavalyi évhez hasonlóan alakult. A konzultációk száma csökkent, időtartama viszont növekedett. Főként családi, párkapcsolati, iskolai és munkahelyi problémákról és nehézségekről esett szó, de a szerhasználati szokások is szóba kerültek.

 A szórólapokra évről évre kevesebb az igény, mert egyre többen ismerik a szolgálatot.

2019-ben a már fogyóban lévő szóróanyagaikat pótoltatták, illetve sikerült a KEF költségvetésből beszerezni egy új pultot is, melyet a jövő évtől vesznek használatba. Beszerzésre került továbbá egy vérnyomásmérő és további egészségügyi kellékek is (gumikesztyű, gézlapok stb.)

Az elmúlt évekhez hasonlóan ismét lehetőség nyílt nagyobb szabású rendezvényeken is részt venni, pl. a Dumdum Elektronikus Fesztiválon, melyet a Club Mundo szervezett és bonyolított le; illetve ismét kaptak lehetőséget a megjelenésre a SZE napokon (Egyetemi Napok) is. A stábtagok közül páran idén is részt vettek Ozora fesztiválon is az INDIT Közalapítvány Bulisegély Szolgálatával együttműködve.

A Partisegély Szolgálat ez évi költségkeretét első félévben egy nyertes KAB pályázat biztosította – 865 574 forintot. A projekt azonosítója: KAB-FF-18-26181 „Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására”. A második félévben pedig a KEF keretből egy számukra elkülönített összeg állt rendelkezésükre – 1 059 163 forint. Összesen így 1 924 737 forintból működött a szolgáltatás.

Egyéb tevékenységek, megjelenések a Partisegély szolgálatokon kívül

2019. március 13-án a koordinátor előadást tartott a partisegély szolgálat működéséről a HÍD Ifjúsági és Tanácsadó Irodában.

2019. szeptember 25-én a koordinátor és 2 stábtag részt vett egy, a Család- és Gyermekjóléti Központ kollégáinak szervezett szakmai esetmegbeszélésen Győrújfalun. 

Több alkalommal tartottak „Biztonságos Szórakozás” elnevezésű órát is különböző győri szakközépiskolákban, szakiskolákban. Ezek alkalmával játékosan hívták fel a figyelmet a biztonságos szórakozás elemeire.

 

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Péntek Mónika Partisegély Szolgálat koordinátor MMSZ, KEF tagja.

Költség:  915.000 Ft EFOP-1.8.19-17-2017-00034 „M-értékékünk az Egészségünk” c pályázat

865 574 Ft KAB-FF-18-26181. számú pályázat  - pARTvonalról

Drogkeret (önrész): 853 070 Ft

 

IV.3. Önsegítő és támogató csoportok

IV.3.1. Hozzátartozói csoport

A program célkitűzése a szenvedélybeteg fiatallal együtt élő hozzátartozó életminőségének javítása, az érintett szenvedélybeteg terápiába juttatása.

A Szenvedélybeteg fiatalok hozzátartozóinak csoportja a 4. éve működik. A csoport folyamatos fejlődésen és megújuláson megy át. A csoport működését és dinamikáját meghatározza, hogy mindig van egy eltökélt, önmagáért dolgozni akaró erős mag, akik „húzzák" magukkal a többieket is. Azok a régi tagok is  meg-meg jelennek időnként, akik már több éve jártak és normalizálódott mind a saját mind a függő hozzátartozójuk élethelyzete. Ők sokat segítenek abban, hogy példát mutatnak, erőt adnak az újonnan érkezőknek.

Az először jelentkezők 60-70%-a kezd el rendszeresen járni a csoportfoglalkozásokra. A csoportfoglalkozások során a hozzátartozóknak rálátásuk lesz addigi hibás működési módjukra, felismerik az önmagukon történő változtatás szükségességét, új és helyes magatartási, viselkedési és kommunikációs módokat sajátítanak el. A csoportmunka során fokozatosan csökken a hozzátartozók szorongása, a „magukra maradottság” érzése, fel merik és tudják vállalni saját érzéseiket és szükségleteiket, és nemcsak a magán, de a közösségi és munkahelyi életminőségükben is jelentős pozitív irányú változás következik be. Mivel családi rendszerben gondolkodunk, az egyén pozitív irányú változása a családi kapcsolatrendszerben is változást eredményez, ami a szenvedélybeteget kimozdíthatja a nyugvópontról. Az érintett, fiatal szenvedélybetegek esetében lerövidülhet a „szenvedélybeteg karrier”, gyorsabban kérnek szakmai segítséget, hosszabb ideig maradnak bent a rehabilitációban, visszaesés ritkábban, rövidebb ideig és általában hosszabb absztinencia után következik be.

 

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Kissné Benkő Anita addiktológiai konzultáns

Költség: 262 500 Ft (április végéig, utána) K.L.A.SZ. projekt, EFOP-1.8.7-16-2017-00038

 

IV.3.2. „Batyus” csoportfoglalkozás pártfogó felügyelet alatt álló fiataloknak

Az elmúlt évekhez hasonlóan, 2019-ben is folytatódott a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály pártfogó felügyelőivel való együttműködés. Az együttműködés során megvalósult csoport esetében a tagok pártfogó felügyelet alatt álló, 12-18 év közötti fiatalok, akik különböző mértékben ugyan, de kivétel nélkül olyan magatartást tanúsítottak, olyan tettet követtek el, amely bűncselekménynek/szabálysértésnek számít, és a törvény által előírt büntetést von maga után. A csoport feladata a problémák oki hátterének feltárása után új célok és motivációs tényezők keresése, amely új életkép és szemlélet kialakítását segíti a pártfogoltak számára.

A KEF támogatás összegéből a csoportot vezető pszichológus tiszteletdíjának a finanszírozására volt lehetősége az Intézménynek.

A csoport 9 alkalommal valósult meg, 1,5 órás időtartamban. A csoport létszáma átlagosan 4 fő volt.

 

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Rákosi-Tóth Rita igazgató, Család- és Gyermekjóléti Központ, KEF tagja.

Költség: 114 300 Ft

 

IV.3.3. Kábítószer prevenciós csoportfoglalkozások a Büntetés-végrehajtási Intézetben

A foglalkozások célcsoportja olyan fogvatartottak voltak,, akik előzetes letartóztatásukat töltik, továbbá akiknek bűnelkövetése kapcsolatba hozható kábítószer fogyasztással.

Csoportalkalmak száma: 2x10 alkalom

Csoportlétszám: 8 fő/csoport

 

A csoportmunka eredményei és hatásai:

Feltárásra kerültek a csoporttagok azon személyiségükben lévő beállítódásai, melyek hatására megkezdődött a szerhasználat. Megtörtént a feldolgozás, majd felmutatásra kerültek egyéb problémamegoldó stratégiák a szerhasználaton kívül.

A program alapvető részét képezte az önismeret- és személyiségfejlesztés, ezzel segítve elő a sikeres társadalmi re-integrációt és a szermentes élet kialakításának lehetőségét.

Lehetőség volt több csoporttagnál a motiváció alakítására, elkerülési módok kidolgozására, veszélyt jelentő szituációk megfogalmazásra is.

Többen felismerték, hogy szabadságvesztésük alatt lehetőségük van a szerhasználatukról való tudatos gondolkodásra, motivációjuk stabillá tétele érdekében.

 

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Pesti Tamás Szent Cirill és Method Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálata, KEF tagja.

Költség: 600 000 Ft

 [1] Confidencia Intervallum