Tájékoztató a KEF 2015. évi munkatervének végrehajtásáról

2. sz. melléklet

Tájékoztató
a Győr városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2015. évi
munkatervének végrehajtásáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával a Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum /KEF/ 5 évente megvizsgálja a drogfogyasztás tendenciáinak alakulását Győr városban. A legfrissebb, a 13-20 éves korú fiatalok körében végzett reprezentatív kérdőíves droghelyzet felmérés és az adatok elemzése 2014-ben elkészült. A droghelyzet felmérés tapasztalatai az „Egyedül nem megy" című városi konferencián és „Egyedül nem megy" Szakmaközi együttműködést elősegítő módszertani segédanyag című kiadványban jelentek meg. A konferencia és a kiadvány fő témája a gyermekekkel foglalkozó szociális, oktatási, egészségügyi, igazságügyi és rendészeti szakemberek közötti kommunikáció elősegítése volt, a drogproblémák hatékonyabb kezelése érdekében.

Az együttműködés fenntartása érdekében a 7 partnerintézmény együttműködési megállapodásban rögzítette, hogy 4 városrészben, évente legalább 4 alkalommal esetmegbeszélést tart. A koordinációt a Családsegítő Szolgálat vállalta fel, az oktatási intézmények mozgósításában a KLIK vett részt. A Családsegítő Szolgálat szervezeti átalakítása miatt 2015-ben 3 alkalommal került sor esetmegbeszélésre.

A 2015-ben megvalósult területi együttműködések, esetmegbeszélések tapasztalatai:

 • Az elmúlt évben területi együttműködés három alkalommal (2015. március, június, november) került megrendezésre mindegyik városrészben, tehát összesen 12 szakmai kerekasztal valósult meg. A résztvevő intézmények szervezetek az alábbiak voltak:
 • Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerület
 • Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, Védőnői Szolgálat
 • Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ
 • Győr-Moson- Sopron Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata, Pártfogó felügyelők
 • Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
 • Győri Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály
 • Magyar Máltai Szeretetszolgálat Színes tér program

A megbeszélések célja a szakma képviselőit érintő aktuális kérdések, változások átbeszélése, jelzőrendszeri tagok együttműködésének elősegítése, hatékonyabbá tétele volt.

Tapasztalatok: A résztvevők a saját területük szakmai lehetőségeivel a feltárt problémákra (pl. iskolakerülés gyakori előfordulása, drog probléma, szabadidős tevékenység megszervezésének lehetőségei a településen stb.) közösen dolgoztak ki kezelési, megoldási lehetőségeket, az egységes szemléletmód kialakításának igényével. Ennek nehézsége az volt, hogy mindig más személy érkezett egy-egy intézményből (főként az iskolák és a védőnők részéről), így nekik minden alkalommal újra kellett tájékoztatást adni a megbeszélés céljáról. Ugyanennek előnye pedig az volt, hogy sok emberrel sikerült kapcsolatba kerülni. Így egyre szélesebbé vált az a kört, aki tájékoztatást kapott a városban működő szociális és egészségügyi intézmények működéséről, lehetőségeiről. A megbeszélések elősegítették a közös fogalomhasználat kialakítását, a nézetkülönbségek tisztázását. A napi munka során az információcsere módozatainak kialakítása is megtörtént.
A megbeszéléseken lehetőség volt a város összes hasonló területén dolgozó szakemberének az együttgondolkodásra, az információ cserére. A megbeszélések folytatása a jövő évben nélkülözhetetlen lesz a hatékony jelzőrendszeri működés valamint a prevenciós és korrekciós gyermekvédelmi feladatok ellátása érdekében.

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata mellett működő Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum által kezdeményezett, fentiekben vázolt együttműködés keretében vállalta a Családsegítő Szolgálat (és szervezeti egysége a Gyermekjóléti Központ), hogy havonta egy alkalommal, illetve igény szerint, személyes megjelenést biztosít a város közigazgatási területén működő oktatási intézményekben.
A személyes megjelenés során, forgó rendszer alapján, a területi családsegítő szolgálat és gyermekjóléti központ kollégái rendszeresen felkeresték az általános iskolákat, a pedagógusokat tájékoztatták az intézmény szolgáltatásairól, és tanácsadást tartottak a pedagógusok és szükség esetén az ügyfelek részére.
A középiskolák esetében a személyes kapcsolatfelvétel során a családgondozók feladata - a részletes tájékoztatás mellett - a telefonos kapcsolattartás biztosítása volt.
Azon iskolákban, melyekben általános- és középiskola is működik egy intézményen belül, személyes kapcsolattartást ajánlott fel a Családsegítő Szolgálat.

A városban 18 állami fenntartású általános iskola, 17 középiskola és 6 integrált (általános- és középiskola) intézmény működik. Az egyházi, vagy magánkézben lévő oktatási intézmények száma 8. A Családsegítő Szolgálat munkatársai valamennyi intézménnyel felvették a kapcsolatot, először telefonon keresték meg az intézményvezetőket, majd a megbeszélt időpontban személyesen is felkeresték az iskolákat. Az első személyes találkozás során általában az igazgatókkal, az igazgatóhelyettesekkel, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat ellátó pedagógusokkal konzultáltak a családgondozók, csak néhány esetben fordult elő, hogy nem az intézmény vezetői fogadták a kollégákat. Az oktatási intézmények munkatársai többnyire nyitottak voltak a szorosabb együttműködésre, örömmel fogadták a megkeresést.

A felajánlott rendszeres személyes ügyeletre az általános és integráltan működő iskolák közül 18 intézményben tartottak igényt, de a tapasztalatok alapján, az intézmények közötti megállapodásban foglalt elképzelések szerint mindössze 6 iskolában valósult meg tényleges együttműködés a 2014/2015-ös tanévben:

 • Győri Arany János Angol – Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
 • Gyárvárosi Általános Iskola
 • Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakközépiskola és Szakiskola
 • Győri Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Iskola
 • Móricz Zsigmond Általános Iskola
 • Szabadhegyi Magyar – Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Középiskola

A felsorolt intézményekben a családgondozók havi rendszerességgel tartottak ügyeletet legalább 2 órás időtartamban. Az együttműködés során, a személyes megjelenés révén, a Családsegítő Szolgálat munkatársai betekintést nyerhettek az oktatási intézmény működésébe, az iskola mindennapjaiba, és személyesebb, szorosabb kapcsolatot alakíthattak ki egy-egy pedagógussal.
A személyes konzultáció lehetőségét a tanítók, tanárok igyekeztek kihasználni, és folyamatosan kérték a családgondozók segítségét, tájékoztatását egy-egy problémásnak ítélt tanuló ügyében. Az ügyelet során nem csak a gyermekvédelmi feladatokat ellátó pedagógussal, hanem a problémát észlelő osztályfőnökkel és az intézmény vezetőjével is lehetőség nyílt a beszélgetésre, tapasztalatcserére. Az eset, a hozott probléma átbeszélése nyomán általában sikerült közösen meghatározni a további teendőket, azok módját, idejét, tartalmát (pl.: jelzés a Gyermekjóléti Központnak veszélyeztetettség megléte vagy súlyossága okán; pedagógus kompetenciáját meg nem haladó ügy - segítségnyújtás lehetőségeinek közös meghatározása). Az ügyeleti időkön túl több esetben történt telefonos segítség- és tájékoztatáskérés is az iskolák részéről.

12 intézmény esetében részbeni együttműködésről lehet beszélni, ami a gyakorlatban, több formában valósult meg:

 • Rendszeres személyes megjelenésre (legalább havonta 2 óra időtartamban) igényt tartott ugyan az oktatási intézmény, de az ügyeletek során a pedagógusok mégsem, vagy csak nagyon csekély számban éltek a konzultáció lehetőségével.
 • A tanév során mindössze néhány (1-4) alkalommal igényelte az oktatási intézmény a családgondozók megjelenését az iskolában, de a pedagógusok ezekben az iskolákban sem kérték, vagy csak elenyésző számban, gyermekkel vagy családdal kapcsolatos problémák megoldásában a Családsegítő Szolgálat munkatársainak a segítségét, közreműködését.
 • Személyes kapcsolattartást nem tartott szükségesnek az intézmény vezetősége, elegendőnek ítélte meg a telefonos kapcsolattartást, de azzal is csak ritkán (1-2 esetben) éltek a pedagógusok.
 • Személyes kapcsolattartás nem valósult meg az iskolában, a Családsegítő Szolgálat kollégái családi napon való részvételre kaptak meghívást, melynek során 2 szülővel történt személyes beszélgetés anyagi, gyermeknevelési, lelki-mentális és magatartásproblémákkal kapcsolatosan.
Az együttműködés megvalósulása az általános iskolákban

A középiskolákban a telefonos kapcsolattartást ajánlotta fel a Családsegítő Szolgálat, ezen kívül – ahol lehetőségük adódott – nevelőtestületi értekezleten személyesen tájékoztatták a tanárokat a Családsegítő Szolgálatról, feladatairól, szolgáltatásairól, és az oktatási intézményekkel való együttműködésről.
Telefonos tájékoztatást, segítséget a tanév során 1 intézmény kért, 1 alkalommal (Győri Műszaki Szakképzési Centrum Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma). 2 intézményben (Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium, Győri Műszaki Szakképzési Centrum Gábor László Építőipari Szakképző Iskolája) a pedagógusok a nevelőtestületi értekezleteken való személyes megjelenés alkalmával tettek fel kérdéseket a családgondozóknak.

A középiskolák megoszlása

A Családsegítő Szolgálat munkatársai a pedagógusokkal folytatott konzultációikról, a szülőkkel történt beszélgetésekről rövid „feljegyzéseket" készítettek, melyek elsősorban statisztikai adatok gyűjtését célozták meg. Ezen feljegyzések szerint összesen 69 alkalommal jelentek meg a Családsegítő Szolgálat munkatársai az oktatási intézményekben, 8 alkalommal pedig lehetősége nyílt a kollégáknak nevelőtestületi értekezleten is bemutatkozni, tájékoztatást adni a Családsegítő Szolgálat működéséről, a nyújtott szolgáltatásokról. A feljegyzések lehetőséget szolgáltattak arra is, hogy mind a gyermekjóléti alapellátás, mind, pedig a családsegítés szemszögéből a hozott problémákat problématípusokra bontva meghatározhassák.
Az alábbi diagramok mutatják, hogy a 2014/2015-ös tanévben az együttműködés során, mely problémák, hány esetben merültek fel a személyes, vagy épp telefonos konzultációk során.

Problématípusok megoszlása a gyermekjóléti alapellátás szemszögéből

Problématípusok megoszlása a családsegítés szemszögéből

Ahogy a fenti ábrákból is látható, a pedagógusok a Gyermekjóléti Központ munkatársaihoz elsősorban a gyermek magatartásában jelentkező devianciák, beilleszkedési nehézségek miatt fordultak, míg a Családsegítő Központok kollégáit túlnyomórészt gyermeknevelési és a család életvitelével, életkörülményeivel kapcsolatos problémák megoldása érdekében keresték fel. Telefonos tájékoztatást többnyire a Gyermekjóléti Központ munkatársaitól kértek, és kaptak a pedagógusok.

Összességében elmondható, hogy valamennyi oktatási intézmény nyitottan fogadta a szorosabb és személyesebb kapcsolattartásra való kezdeményezést, azonban a tapasztalatok azt mutatják, hogy azokban az iskolákban valósulhatott meg az elképzelések és az együttműködésben rögzítettek alapján az ügyelet, ahol az intézmény vezetői és a pedagógusok felismerték a felajánlott segítségben a lehetőséget a gyermekek és családok problémáinak közös, hatékony megoldására. Az együttműködés lehetőséget biztosított a családgondozók és a pedagógusok számára egymás munkájának, eszközrendszerének és kompetenciahatárainak megismerésére. A folyamatos konzultációk, tapasztalatcsere eredményeként valamennyien átfogóbb, árnyaltabb képet kaphattak a gyermekről, a család életéről. A családgondozók a rendelkezésükre álló információk révén a pedagógust segíthették egy-egy gyermek problémájának felismerésében, megfogalmazásában, az arra adott válasz kialakításában, együttesen rá tudtak mutatni a problémák komplexitására.
Amennyiben az oktatási intézmény részéről kapcsolattartó személyként a korábban gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat ellátó pedagógus volt kijelölve, az megkönnyítette az adott iskolával a sikeres együttműködés kialakítását, ők ugyanis gyorsabban, könnyebben, jobban átlátták a problémákat, és hatékonyabban tudtak az érintett pedagógusok felé közvetíteni.
A 2015/16-os tanévben szeretnék a megkezdett munkát folytatni, az együttműködést még hatékonyabbá, innovatívabbá tenni. Ennek érdekében valamennyi oktatási intézményben szeretnének nevelőtestületi értekezleten részt venni, és személyesen tájékoztatni a pedagógusokat szolgálatukról, feladataikról, valamint a személyesebb, rendszeresebb együttműködéssel kapcsolatos elképzeléseikről. Reményeik szerint a város valamennyi oktatási intézményében sikerül megvalósítani a rendszeres, jól működő kapcsolattartást, ügyeleti rendszert. Célkitűzésük, hogy a pedagógusok folyamatosan keressék a családgondozókkal a kapcsolatot, hogy minél hamarabb tudomást szerezzenek egy-egy gyermek problémájáról, és közösen találjanak megoldást azokra.

A drogprobléma kezelésében dolgozók munkájának elismerése
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata fontosnak tartja, és támogatja a megelőzést, valamint a drogprobléma hatékony kezelését. Ebben fontos szerepe van a helyi közösségek, szakemberek munkájának. Az önkormányzat támogatása révén a Győr városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum minden évben két főt elismerésben részesít, akik az egészségfejlesztés, a drogprevenció, a kezelés, ellátás, valamint a kínálatcsökkentés területén példa értékű tevékenységet végeznek.
A 2015. december 14-i ünnepélyes KEF ülésen dr. Somogyi Tivadar alpolgármester, a KEF elnöke elismerő oklevelet és pénzjutalmat adott át két szakembernek az alábbi indoklással:
Grábits Mária, a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola tanára
Szaktanári munkája mellett ő irányítja az osztályfőnöki munkaközösséget, sok segítséget nyújt kollégáinak. A problémás gyerekekkel nagy odafigyeléssel, lelkiismeretesen foglalkozik, a velük és a szülőkkel folytatott megbeszélése során igyekszik megoldani a problémákat és segítséget nyújtani az erre rászorulóknak.
A 2000-es években indított drogprevenciós programokon iskolája rendszeres pályázó volt, majd az elnyert pályázatok megvalósításának egyik legfőbb szervezője volt iskolájában.
Ismereteit folyamatosan gyarapítja. Elvégezte a Drogügyi koordinátorképzést, így megfelelő ismeretekkel rendelkezik a fiatalokat egyre inkább veszélyeztető kábítószerekről, a segítés és a megelőzés módjairól. Mint iskolai drogügyi koordinátor rendszeresen részt vett a Minisztérium által szervezett szakmai konzultációkon is, tapasztalatcsere céljából. Az elmúlt években elvégzett egy 60 órás, akkreditált egészségfejlesztési tréninget is. Ezt a továbbképzést az iskolájában szervezte, és bevonta több kollégáját. Bár igen sok tapasztalattal rendelkezik, mégis érdeklődéssel, nyitottsággal fogadja és látogatja az Egészségfejlesztők klubjának rendezvényeit. Igazi pedagógus személyiség: érdeklődő mások igényei, nehézségei iránt, tapintatos, higgadt, mértéktartó, szerény, kedves, így könnyen teremt kapcsolatot mindenkivel. Számos, a diákok számára értelmes, önkéntes munkát, fejlődési lehetőséget biztosító projektben együttműködő partner volt. Lelkesedése, igényes, elhivatott munkája példa lehet más kollégák számára is. Több évtizedes lelkiismeretes tevékenysége alapján vált érdemessé a kitüntetésre.
Mátai Enikő, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Színes tér programvezető
A Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál 10 éve tevékenykedik. A szolgálat eddigi színvonalas, példaértékű tevékenysége mellett, Mátai Enikőnek a 2014-ben, a Színes tér Pláza programba történt belépése óta, az ő munkája révén hatalmas lépéseket tett az irányban, hogy Győrben a kábítószer elleni tevékenység kiterjedtebb, kézzelfoghatóbb  formában működjön. Ezen a területen Mátai Enikő nagyon sok erőfeszítést tett. A csellengő, a droghasználat szempontjából veszélyeztetett/érintett fiatalokkal rendszeresen foglalkoznak, értelmes szabadidő eltöltési lehetőségeket kínálnak számukra. Kezdeményezte Partisegély szolgálat beindítását az éjszakai szórakozóhelyeken, a fiatalok biztonságos szórakozása érdekében. A Tisztás csoport kezdeményezésében is élenjáró szerepe volt, amelyben 14-30 éves szenvedélybeteg fiatalok felépüléséhez, társadalomba való visszailleszkedéséhez nyújtanak szakmai segítséget a kezelés utáni időszakban.
A partneri együttműködések hatékonyságának javítása érdekében sokat tesz, helyi és országos szinten módszeresen gyűjti azokat a jó tapasztalatokat, amelyek segítik eredményesebbé tenni a megelőzést és a drogprobléma kezelését Győrben.
Elkötelezett ezen a területen, számos fiatal munkatársat megfelelően ösztönöz és motivál. Tevékenységének elismeréseként javasolta a szeretetszolgálat Őt, munkájának elismerésére, amely nem csak az Ő, hanem szűk és tágabb munkakörnyezetének – munkatársak, önkéntesek – elismerése is egyben.

Nemzetközi Gyermek- és Tinédzseraddiktológia Konferencia megszervezése
Időpont: 2015. április 21-22.
Helyszín: Győri Városháza
Költség: NCSSZI
Felelős: Miklósyné Bertalanfy Mária WHO koordinátor, KEF alelnök

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet - Nemzeti Drogmegelőzési Iroda és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Legyen más a szenvedélyed!" TÁMOP 5.2.9-13/1-2014-0001 számú kiemelt projekt keretein belül, 2015. április 21-22-én rendezte meg a Nemzetközi Gyermek- és Tinédzseraddiktológiai Konferenciát.

A konferencián hazai és nemzetközi, elsősorban közép-európai, addiktológiai (elméleti és gyakorlati) szakemberek, gyermekpszichiáterek, gyermekekkel, tinédzserekkel foglalkozó pszichológusok, családorvosok, védőnők, nevelési tanácsadókban dolgozók, pedagógusok, szociális munkások, illetve gyermekvédelemben dolgozók vettek részt.

A hatalmas érdeklődést jelezte, hogy 320 fő regisztrált a konferenciára, ahol 1 pre-conference workshop, 6 plenáris előadás, 55 szekció előadás hangzott el. Az előadások magyar és angol nyelven folytak. A megnyitó előadást David Foxcroft, az Oxford Brookes Egyetem professzora, a közösségi pszichológia és közegészségügy szakértője (http://www.swph.brookes.ac.uk/professor-davidfoxcroft) tartotta. A konferenciát egy angol nyelvű Pre-Conference Workshop előzte meg, amelyet a SPAN kutatócsoport (Science for Prevention Academic Network, http://www.span-europe.eu/) tagjai tartottak. A külföldi résztvevők a konferencia másnapján önálló, angol nyelvű szekcióban vitathatták meg a droghasználat különböző mintázatait, valamint az ezekre adott a közösségi és speciális politikai válaszok tapasztalatait. A programok között szerepelt még egy „Szakmai módszertani vásár", amely a szakterületen dolgozó munkatársaknak adott lehetőséget arra, hogy bemutassák és másokkal megismertessék az általuk használt és a saját gyakorlatukban jól bevált eszközöket, módszereket. Ezáltal a résztvevők módszertani segítséget, újabb ötleteket kaphattak mindennapi szakmai munkájukhoz.

A konferencián önálló kutatásra épülő, tudományos igényű vagy saját tapasztalaton alapuló gyakorlati fókuszú előadások hangzottak el a meghívott nemzetközi és hazai szakértők plenáris előadásain, szekció-előadásokon és műhelyeken.

A szekciók témái • A legális, illegális szerhasználat prevalenciája gyermek- és serdülőkorban • A család szerepe a gyermeki/serdülőkori szenvedélybetegség kialakulásában – pszichoszociális rizikó- és védőtényezők, megoldásközpontú – egészségfejlesztő szemlélet, transzgenerációs hatások, családterápia, családkonzultáció • Az ellátórendszer jelenlegi állapota: erősségek és hiányosságok • Az iskolai prevenció, a családorvosok, a gyermekjóléti intézmények szerepe a megelőzésben • Nemzeti és nemzetközi szabályozások és útmutatások.

A konferencia szervezéséről a résztvevő helyettes államtitkárok és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet főigazgatója elismeréssel nyilatkoztak.

Az elhangzott előadások absztrakt kötetben jelentek meg.

Prevenciós célok megvalósítása A SZÍNTEREKEN

Színterek
I. Család, szülőknek szóló programok
1. Szülők képviselete a KEF-ben

A korábbi években a szülők képviseletét a Subvenio Egyesület vezetője látta el. Mára a képviselet megújításra szorul.

2. Közösségi kávézó

Havonta megtartott, jó hangulatú pár órás foglalkozás, ahol a drogproblémában érintett szülők, fiatalok kötetlenül beszélgethetnek, tapasztalatot cserélhetnek, tanácsokkal segíthetik egymást. A találkozások alkalmával rövid tájékoztatókat tartanának egészségügyi szakemberek, a drogprobléma segítésében kompetens szervezetek, kérdéseket lehet nekik feltenni.
A kávézó mindenki számára nyitott.
A program célja, hogy a drogproblémában érintettek névtelenül nem közvetlenül az ezzel a témával foglalkozó szervezethez menjen be, hanem egy jó hangulatú délutáni kávézás keretében kapjanak információkat, segítséget.
Ettől várt eredmény, hogy a problémás elsősorban családtagok nyitottak lesznek, mert a program nem stigmatizál, és már önmagában az is segít, hogy az érintettek érezhetik, hogy nincsenek egyedül a problémában.
8 alkalom (havonta egy)
Költség: alkalmanként 10. 000.- forint előadói díj, kávé
Összesen: 80. 000.- Ft
Felelős: Rákosi-Tóth Rita igazgató, Családsegítő Szolgálat, KEF tag
Takácsné Bakó Róza pedagógiai referens KLIK, KEF tag

A Családsegítő Szolgálat, valamint a Közösségi Tér kötelékéhez 2015 áprilisában csatlakozott a Marcalvárosi Közösségi Kávézó. Ezen a színtéren a Családsegítő Szolgálat a nyári szünidő során, összesen tíz héten át szervezett kézműves délelőttöket a marcalvárosi lakótelepen élő gyermekeknek, amelyeken a KEF által biztosított támogatáson vásárolt kreatív eszközök és anyagok kerültek felhasználásra. A program látogatottsága elérte a 112 főt.

Ugyancsak a Marcalvárosi közösségi Kávézó adott helyet 2015-ben a Hozzátartozói csoport működésének, amelyben szenvedélybeteg fiatalok szülei, hozzátartozói kapnak segítséget sorstársaiktól, szakmai vezető közreműködésével. Bővebbet a KEZELÉS, TERÁPIA, ÁRTALOMCSÖKKENTÉS fejezet tartalmaz a csoport működésének tapasztalatairól.

3. Téma Tér - Fiatal nők, feleségek, édesanyák csoportja

2009 óta a Családsegítő Szolgálatban működő Sziget-kék Klubba látogató kisgyermekes anyukák, a Családsegítő Szolgálat ügyfelei, valamint a szolgálathoz még nem kötődő, de a program iránt érdeklődő fiatal nők, leendő és gyakorló édesanyák számára havi periodicitású tematikus csoportjai.
8 alkalom
Költség: 150 000 Ft érték
Felelős: Rákosi-Tóth Rita igazgató, Családsegítő Szolgálat, KEF tag

A Sziget-kék Közösségi Térben 2009 óta jelen lévő program a Téma Tér csoport, amelynek keretében az év folyamán összesen 8 alkalommal valósult meg a nyári szünetek kivételével, havi periodicitással kiscsoportos foglalkozás, valamint a tematika kiterjesztéseként három alkalommal, külső előadó bevonásával interaktív foglalkozás. A tematikus, ill. interaktív foglalkozások célcsoportja a Sziget-kék Közösségi Teret látogató kisgyermekes szülők, elsősorban édesanyák. A kiscsoportos, tematikus alkalmakkor a résztvevők száma 2-4 között változott, az interaktív alkalmakon 34 résztvevő volt aktivizálható.
A Téma Tér csoport látogatottságának növelése, valamint az ott megjelent tartalmak szélesebb körben való ismertetése, feldolgozása céljából indították útjára a délelőtti interaktív csoportokat, valamint hirdették meg a havi periodicitással frissülő Sziget-kék Téma híreket.
Az interaktív foglalkozások első vendége dr. Göndör Éva jogász, egyenlő bánásmód referens volt, aki a munkajog témakörében, valamint a gyermekükkel GYES-en lévőknek a munka világába való visszaintegrálása nehézségeiről tartott fórumot, tanácsadást. Az elhangzottakat a résztvevők hasznosnak és informatívnak ítélték, a beszélgetés jó hangulatú volt, a szülők aktívan nyilvánítottak véleményt.
Októberben Varga Judit pszichológus tartott a gyermekneveléssel, a kisgyermekes családok életét terhelő lelki nehézségek feloldásával kapcsolatos támogató beszélgetést. A pszichológus segítségével a napi gyakorlatban is zajló segítő kapcsolatot elmélyültebb, specifikusabb szakmai szinten lehetett megjeleníteni.
November végén, az adventi ünnepkörhöz csatlakozva Kajdi Zsuzsanna (a tematikus csoportalkalmak társcsoportvezetője) „Stressz mentes advent" címmel tartott kellemes és inspiráló beszélgetést. Mentálhigiénés attitűddel, szemlélettel, a mentálhigiénés szakember útmutatásai szerint tekintették át az ünnepi várakozás gyakran az édesanyák számára fizikailag és lelkileg is megterhelő időszakát. Az édesanyák lelkileg megerősödve és praktikus tanácsokkal felvértezve tekintettek előre – szóban többen is kifejezték a program tartalmához, az előadás minőségéhez köthető köszönetüket és elégedettségüket.
A kiscsoportos interaktív, illetve tematikus alkalmakat vállaló résztvevők pozitív visszajelzései, valamint a csoport fenntartása melletti elköteleződésük alátámasztja létjogosultságát, lehetőség szerinti folytatását.

4. Alkalmi Színpad

A programsorozat keretében színházi előadások, hangversenyek, koncertek
Célcsoport: a Családsegítő Szolgálat felnőtt ügyfeleit, ill. a Sziget-kék Klubbal, valamint a Gyermekjóléti Központtal kapcsolatba került gyermekek és gyermekes családok.
Költség: 200 000 Ft
Felelős: Rákosi-Tóth Rita igazgató, Családsegítő Szolgálat, KEF tag

A programsorozat keretében három előadás megszervezésére és lebonyolítására került sor. A színházi előadások közönségének célcsoportja a Családsegítő Szolgálat Sziget-kék Klubbal kapcsolatba került gyermekek és gyermekes családok voltak.
Két bábelőadás, valamint egy alkalommal koncert valósult meg a támogatási keret terhére. A Vaskakas aprók színháza előadásra két alkalommal, május és november hónapokban, összesen 120 résztvevővel került sor, valamint június hónapban a Hangraforgó együttes nyári koncertjén vettek részt a családok, melynek látogatottsága ugyancsak elérte a 60 főt.
Mindhárom előadás nagy sikert aratott, jó hangulatban telt, érzelmi, lelki és szellemi élményt nyújtott a résztvevők számára. A siker és a rendkívül pozitív fogadtatás visszaigazolta a program létjogosultságát, jelzi az igényt a lehetőség szerint folytatásra.

5. Sziget-kék alkotókörök

A Sziget-kék Klubban kezdetei óta folyamatosan szervez a CSSSZ a klubot látogató családok, gyermekek és felnőttek részére kézműves foglalkozásokat, alkotó köröket, tanfolyamokat. E foglalkozások célja a szabadidő hasznos eltöltésén, az otthon töltött idő strukturálásán túl olyan alkotó kisközösség létrehozása, melyben a csoport tagjai a közösen és aktívan eltöltött idő során megtapasztalhatják az alkotás és az együttes tevékenység örömét. Az új tevékenységi forma elsajátítása során alkalmuk teremtődik az egymással történő hatékony kommunikációra, szociális, együttműködési készségeik fejlesztésére, gyakorlására.
További cél, hogy a tanfolyamon résztvevők megtapasztalják az eredményes alkotás örömét és a sikeres munka további feladatok vállalására ösztönözze őket, akár átkonvertálhatóan életük más területein is.
Költség: 80 000 Ft
Felelős: Rákosi-Tóth Rita igazgató, Családsegítő Szolgálat, KEF tag

A Sziget-kék Klubban 2015-ben is folyamatosan biztosítottak voltak a klubot látogató családok, gyermekek és felnőttek részére a kézműves foglalkozások, alkotó körök, tanfolyamok. A KEF által biztosított támogatás fennmaradó része a Sziget-kék Klubban november végén szervezett, az első adventi hétvégére készülő délelőtti kreatív foglalkozáson került felhasználásra. A program keretében a résztvevő családok adventi koszorút készítettek, a klub korábbi tartalékainak felhasználásával. A délelőtti foglalkozás látogatottsága elérte az 50 főt.
A Közösségi Teret, illetve a Közösségi Kávézót látogató közösségek mindig szívesen fogadják azokat a programokat, amelyeken teret engedhetnek alkotásvágyuknak – gyerekek és felnőttek jó kedvvel és örömmel csatlakoznak, ahogy tették most is, a kreatív jellegű programokhoz. Így a program folytatása indokolt.

6. „Barangolók" programok

A Sziget-kék Klubot látogató kisgyermekes családok részére kirándulással, barangolással egybekötött programok (állatkerti barangolás, kis vonatos városnézés, péri repülőtér és tájház látogatás).
Költség: 80 000 Ft
Felelős: Rákosi-Tóth Rita igazgató, Családsegítő Szolgálat, KEF tag

A „Barangolók" program támogatására biztosított összeg két alkalom megszervezése és lebonyolítása során került felhasználásra. A két alkalmon összesen 144 látogató vett részt. Első alkalommal júniusban tettek látogatást a Xantus János Állatkertben, melyen a Közösségi Tér családjain túl a Közösségi Kávézóval kapcsolatot ápoló gyerekek és szüleik is részt vettek.
Októberben az újonnan kialakított Sziget-kék Közösségi Kert ünneplésére hivatott „Kertnyitogató délután" keretében szerveztek kisvonatos városnézést. Integráló programjukon a Közösségi Tér, a Kávézó, valamint a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény növendékei is megjelentek.
Mindkét alkalom jó hangulatban és az alapprogramban vállalt értékek és célok (szülő és gyermeke kapcsolatának harmonikus fejlődésének támogatása, fizikai és mentális egészségre nevelés közösségfejlesztés, társadalmi integráció erősítése, hagyományok, kulturális minta...) követése mentén, eredményesen telt.
Kirándulásokat, hosszabb-rövidebb városi barangolásokat (a klubot látogató családok igényeihez igazodva) továbbra is terveznek.

7. „A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében" program

A rendőrségi program célja, hogy minden 12-18 éves gyermeket nevelő szülő lehetőséget kapjon arra, hogy évente legalább egy alkalommal közvetlen, személyes és interaktív tájékoztatásban részesüljön a kábítószer-fogyasztás büntető igazságszolgáltatást érintő kockázataival. Programban résztvevő rendőr feladata tájékoztató előadásokon, interaktív fórumokon, telefonos beszélgetésben és elektronikus levélben a 12-18 éves gyermeket nevelő szülők, családok tájékoztatása a kábítószer bűnözéssel kapcsolatos kockázatokról. Az illetékességi területén található alap- és középfokú oktatási intézményben szorgalmi évenként legalább egy alkalommal összevont tájékoztató előadást tart a szülőknek a kábítószer bűnözéssel kapcsolatos kockázatokról. A program végrehajtását végző kolléga havonta egy alkalommal fogadóórát tart, kéthetente egy alkalommal - mindig azonos időpontban - telefonos ügyeletet tart azoknak a szülőknek a részére, akik személyes problémájukat telefonon szeretnék megbeszélni. A munkatárs rendelkezik egy erre a kapcsolattartó programra létrehozott internetes postafiókkal. A Programmal kapcsolatos elektronikus levelekre 8 napon belül válaszol. A megyében az öt kapitányságon 5+5 fő felelős a program végrehajtásáért. A program indulása óta (2014. szeptember 1.) 3 alkalommal került kiküldésre az iskolák és a fenntartók részére tájékoztató levél, így a programmal kapcsolatos információk a megye összes általános- és középiskolájába eljutottak. A tapasztalatok alapján elmondható, hogy a szülők részéről óvatos érdeklődés mutatkozik a program iránt, illetve az iskolák pedagógusainak tapasztalatai alapján előfordul, hogy pont azok a szülők nincsenek jelen a szülői értekezleteken, akik gyermekénél esetleg probléma lehet.
A programmal kapcsolatos információkat a megyében az alábbi Internetes címen lehet elérni:
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/drogprevencios-osszekotok/gyor-moson-sopron-megyei-rendor

A központi programok a megyében folyamatosan végrehajtásra kerülnek. A különböző programokban együttműködő partnerek (hatóságok, Kábítószer Egyeztető Fórum, oktatási intézmény fenntartók, iskolák) pozitívan fogadják a rendőr kollégák jelenlétét a nevelési/oktatási intézményekben. A személyes találkozásokkor az állampolgárok őszintén fordulnak hozzájuk, és támogatják, hogy a Rendőrség a lakosság irányába egyre több oldalról nyit, így a prevenció a lehető legszélesebb körben jut el az emberekhez.

II. Oktatási, nevelési intézmények
1. Óvodai prevenciós programok ösztönzése

Költség: 100 000,-Ft
Felelős: Miklósyné Bertalanfy Mária WHO koordinátor, KEF alelnök

A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet Szakmai Tanácsadó Hálózatának szervezésében az Óvodai egészségfejlesztési jó gyakorlatok bemutatására került sor, amelyben 5 győri óvoda osztotta meg tapasztalatait a részvevőkkel.
A tapasztalatok szerint a győri óvodák hangsúlyt fektetnek az egészségfejlesztési tevékenységre. Érdeklődésüket az is jelezte, hogy a tervezett 20 fő helyett 30-an jöttek el a programra. Az elhangzottak alapján megállapítható, hogy általában igyekeznek a mindennapi tevékenységekbe beépíteni az egészségfejlesztési tartalmakat és változatos, a korosztálynak megfelelő módszereket alkalmaznak. Ezen felül egészségnap/hét/hónap, zöldség/gyümölcsnap, valamint a világnapok megünneplése jellemzően minden óvoda tevékenységei között szerepel. Az egészségfejlesztésen belül leggyakrabban az egészséges táplálkozáshoz és a mozgáshoz kapcsoló tevékenységek jelennek meg. Törekednek a szülők, a családok bevonására az óvodában szervezett programokban, mint pl. vetélkedő, egészségnap, ünnepek megünneplése, jótékonysági rendezvények, stb. és az óvodán kívül zajló programokon is, mint pl. kirándulás, túra, sportrendezvény, stb. Megpróbálnak a gyermekeken keresztül a szülőkre is hatni, hogy az óvodában szerzett, egészséggel kapcsolatos ismereteket, szokásokat a családban is megerősítsék.
Ugyanakkor nem minden óvoda esetében lehetett érzékelni a tudatosságot, rendszer személetet abban az értelemben, hogy megfogalmazzák-e mi a cél, mit akarnak elérni, hogyan, milyen módszerekkel fogják elérni a célokat, mérni a hatást, illetve az eredményeket. Viszonylag kevés, kifejezetten az egészségfejlesztésre irányuló un. modellprogram, pilot projekt volt tapasztalható az óvodák számához képest. (Csak önkormányzati fenntartású óvodából 38 van a városban.) Ezzel együtt érdeklődőek, nyitottak voltak az új dolgokra, azt lehetett látni, hogy szívesen vesznek át egymástól is bevált módszereket, újszerű kezdeményezéseket.
A résztvevők visszajelzései pozitívak voltak a programról, az értékelő lap ötfokú skáláján a legtöbb az 5-ös választás volt, elvétve jelent meg 4-es szám. Indoklásként azt fogalmazták meg, hogy nagyon ritkán van módjuk arra, hogy megosszák egymással a módszereiket, tapasztalataikat, illetve sok hasznos információt kaptak az előadások, bemutatók során, melyeket jól tudnak alkalmazni az óvodájukban. Azért tartották különösen jónak a rendezvényt, mert főleg gyakorlati ötletekhez juttatta hozzá őket.
Az előadások anyagát, a drámajátékokat a résztvevők megkapták. Az elhangzott tapasztalatokat, módszereket mindenki hasznosítani tudja. Címeket, elérhetőségeket is cseréltek, és a workshopot követően folytatódott a tapasztalatok átadása. Pl. a Sün Balázs Óvoda mozgásfejlesztési programját vezető szakemberrel több jelenlévő óvoda felvette a kapcsolatot. A Szív Kincsesláda programot működtető Erzsébet Ligeti Óvoda pedig munkacsoportot alakított, és a többi 8 csoport óvónőinek is átadják a program vezetéséhez szükséges ismereteket, módszereket, eszközöket. Így az egész óvoda fogja használni a módszereket. A Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, akik a „Zöld" Óvoda programot működtetik, partnereket kerestek más győri óvodákból, akiket meghívnak a Szakmai Napjukra, szakmai anyagot biztosítottak számukra.
Összefoglalóan megállapítható, hogy az egészségfejlesztési tevékenység ösztönzésében, tudatosabbá tételében, valamint a módszertan megosztásában volt haszna a workshopnak. További eredménye a hálózat építés, a további együttműködésre való törekvés.

2. Egészség-megőrzési művészeti pályázat diákoknak (irodalmi, fotó, plakát, rajz) – ebből vándorkiállítás megszervezése – figyelemfelkeltés.

Középiskolásoknak egészségmegőrző facebook oldal készítése – ötletpályázat kiírása, majd az oldal gondozása
Költség: 100 000,-Ft
Felelős: Miklósyné Bertalanfy Mária WHO koordinátor, KEF alelnök

A korábbi évekkel ellentétben, 2015-ben a KAB-os pályázatokon csak a KEF működésével kapcsolatban sikerült támogatást elnyerni, így prevenciós programokra nem állt rendelkezésre az önkormányzat által biztosított WHO kereten kívül további forrás. Ezért nem került sor a tervezett pályázatok kiírására.

3. Iskolai prevenciós programok (motivációs ajándék)

Költség: 50 000,-Ft
Felelős: Burkali Bernadett Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Egészségfejlesztési Osztály osztályvezető, KEF tag

Az iskolai prevenciós programok takarékossági okokból motivációs ajándék nélkül valósultak meg 2015-ben.

4. Igazgatók tájékoztatása

Költség: -
Felelős: Takácsné Bakó Róza pedagógiai referens KLIK, KEF tag

Az igazgatói értekezleteken szóban, egyéb esetekben pedig általában elektronikus úton kaptak tájékoztatatást a KLIK-től az intézményvezetők az aktuális gyermekvédelmi kérdésekről, a segítségkérés lehetőségeiről, a KEF-es együttműködési megállapodást aláíró szervezetek által kezdeményezett, kínált, megelőzési programokról, előadásokról, rendezvényekről, valamint a törvényi változásokról.

5. Igazgatók továbbképzése

Költség: 60 000,-Ft
Felelős: Kaszás Lászlóné intézményvezető, Fekete István Általános Iskola

Az igazgatók továbbképzése Győrújbaráton valósult meg, ahol az Erőszakmentes kommunikáció témakörében Antal Judit mentálhigiénés szaktanácsadó tartott képzést a résztvevőknek. Az igazgatók a tréner felkészültségéről, a képzés hatékonyságáról pozitív visszajelzést adtak. A tréning gyakorlatok során lehetősége volt a vezetőknek elmondani napi problémáikat, így kiderült számukra, hogy hasonló gondokkal küzdenek. Ehhez kaptak, illetve interaktív módon adtak egymásnak is ötleteket, alkalmazható, illetve bevált megoldásokat, módszereket. Zárásként pozitív megerősítéseket adtak egymásnak, így jó hangulatban zárult a továbbképzés.

6. Gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök tájékoztatása, műhelymunka

Helye: Győri tankerület
Költség: 10 000,-Ft
Felelős: Takácsné Bakó Róza pedagógiai referens KLIK, KEF tag
Kaszás Lászlóné intézményvezető, Fekete István Általános Iskola

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök tájékoztatására nem került sor, 2016 februárjában lenne indokolt, miután a törvényi változás után a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások új rendszere feláll.

7. A Rendőrség új programjainak bemutatása KEF-tagoknak, és szakmai fórumokon - iskolai bűnmegelőzési tanácsadók (másfél éves tapasztalat), illetve „A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében" című, fél éves tapasztalattal rendelkező program.

Költség: 10 000,-Ft
Felelős: Kovács Sándor osztályvezető, MRFK, KEF tag
Takácsné Bakó Róza pedagógiai referens KLIK, KEF tag

A rendőrségi programok bemutatására tankerületi, és igazgatói fórumon került sor. Tankerületi szinten megyei tájékoztatás, értékelés történt, igazgatói szinten pedig városi, járási tájékoztatás volt.

Az iskolai bűnmegelőzési tanácsadás (a továbbiakban IBT) célja: a tizennégy év feletti diákokat tanító oktatási intézményekben, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása, valamint az állampolgári ismeretek körébe tartozó témafeldolgozás rendőrségi prevenciós eszközökkel történő támogatása. A program országosan 2013 szeptemberében indult el, a megyékben az induláskor 10 oktatási intézményben 6 rendőr kezdte meg tanácsadói feladatait.
A bűnmegelőzési tanácsadói feladatkör fontos kezdeményezés, amely hatékonyan segíti az intézmények prevenciós feladatainak ellátását. Ahol a 2014/2015-ös tanévben iskolai bűnmegelőzési tanácsadó látta el feladatát, azokban az oktatási intézményekben a 2015/2016-os tanévben is szívesen várták vissza őket. E tanévtől a megyében újabb 2 iskola lépett be az iskolai bűnmegelőzési tanácsadói programba. Jelenleg a 6 munkatárs 14 oktatási intézményben látja el feladatát, így közel 7600 tanulóhoz jutnak a munkájuk során. A diákság mellett a pedagógusokkal és a szülőkkel is folyamatos a kapcsolat. Az oktatási intézményeknél, ahol fenntartóváltás következett be 2015. július 1-től, illetve azoknál az iskolánál, akik új belépőként csatlakoztak az idei tanévtől a programhoz, új Együttműködési megállapodások megkötésére kerül sor. A program keretén belül az iskolai bűnmegelőzési tanácsadó kollégáink segítséget nyújtanak a hozzájuk forduló társszervek és társhatóságok munkatársainak is (például: kiskorú eltűnése esetén).
2015. június 17-én közös értékelő értekezletre került sor a Klebelsberg Intézményfenntartó Központban az iskolák képviselőivel a tankerületek munkatársaival és a Rendőrség részéről a szakirányítás- és az IBT program kollégáival. A közös értékelésen megállapítható volt a program sikere, valamint az, hogy igényelnék az iskolák a kollégák iskolában töltött idejének növelését, ha lehetne, mivel a jelenlétük az iskola közössége részére fontos.

8. Bűnmegelőzési pedagógus képzési program akkreditálása

Költség:
Felelős: Kaliba Edit alosztályvezető, VRK, KEF tag

Az akkreditáció költsége a Máltai Szeretetszolgálat bűnmegelőzési pályázatában szerepelt, de a pályázat 2015-ben nem nyert el támogatást.

9. Képzési programok támogatása

Költség: 1 000 000,-Ft
Felelős: Miklósyné Bertalanfy Mária WHO koordinátor, KEF alelnök

A KEF Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében, a drogstratégia végrehajtására biztosított keretből évek óta anyagi támogatást nyújt a város pedagógusainak, hogy hatékonyan tevékenykedhessenek az egészségmegőrzés, a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében. A 2014/2015-ös tanévben, a KEF támogatásával két képzésre került sor.
Az egyik az Egészségvirág Egyesület „Egészségfejlesztési lehetőségek 6-18 éves korban - komplex továbbképzési program", 60 órás, akkreditált pedagógusképzési tréningje. Alapítási engedély száma: OK-410/126/2010. A program szerepel a Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer Pedagógus-továbbképzések jegyzékében.
A komplex képzési programban a résztvevő pedagógusok áttekintést kaptak az iskolai egészségfejlesztés jelentőségéről, ismereteket és módszereket kaptak a leglényegesebb, az osztályfőnöki órákon is feldolgozandó témákról, mint konfliktuskezelés, dohányzás, alkohol, kábítószerek, függőségek- azok megelőzési lehetőségei, egészséges táplálkozás és életmód, tartalmas emberi kapcsolatok, környezeti nevelés. Ezen alapismeretek birtokában a pedagógusok sokkal magabiztosabban, hatékonyabban végezhetik még a szaktanári munkájukat is, hiszen a fent felsorolt témakörök iránt a tanulók nagy érdeklődést mutatnak, akiknek e tanfolyam elvégzésével a résztvevők iránymutató, segítő válaszokat tudnak adni.
A 60 órás, akkreditált képzés szervezésére a Kossuth Lajos Szakközépiskolában 2015. április 16-29. között került sor, amelyen 15 tanár vett részt a város különböző iskoláiból, főként a középfokú intézményekből. A trénerek Balázsdi-Szabóné Kiss Mária és dr. Földes Zoltánné voltak. A vezetésükkel a hat nap során feldolgozott témakörök érintették az emberi élet fontos területeit is, amik szervesen kapcsolódnak az életminőséghez. A résztvevők napra kész információkat kaptak, hatékony módszereket ismerhettek meg, és feltöltődést, további ösztönzést is az elkövetkezendő munkájukhoz.

A másik támogatott képzés pedig a „Hatékony kommunikáció, önérvényesítés és együttműködés hatalmi játszmák és erőszak nélkül" című 100 004/95/2011 sz. akkreditált pedagógus továbbképzés volt. A képzés a Gárdonyi Géza Általános Iskolában valósult meg, 30 órában, 2015. június 22-25-ig, Antal Judit mentálhigiénés szaktanácsadó vezetésével.
A képzés tartalma és tematikája: Az erőszak a nevelésben, az oktatásban sajnos növekvő tendenciát mutat. Ennek hosszútávon csak vesztesei vannak. Az előrevivő együttműködés csak győzteseket kínál, azonban nem ösztönös magatartás. Tanulni és tudatosan alkalmazni kell hozzá az érzelmi és az értelmi működést, az önállóságra törekvés és a másoknak megfelelés összehangolását, illetve az ehhez szükséges előrevivő kommunikációt.
A képzés ezeknek a kulcskompetenciáknak a fejlesztését tűzte ki célul, amit az önismeret, az asszertivitás fejlesztésével, a kölcsönös előnyökön alapuló megoldásokat bemutató információkkal, és gyakorlatban jól hasznosítható játékokkal, módszerekkel segített elő. Emellett a képzés vezetője jó hangulatot, aktivizáló, oldott munkalégkört, pozitív megerősítéseket, hiteles és követhető mintát biztosított.
A képzés 4 fő részből állt:

 1. Az önismeret, önérvényesítés szerepe a kapcsolatokban
 2. A kommunikáció szerepe az erőszak és a konfliktusok megelőzésében, kezelésében
 3. Az érzelmek szerepe, felismerése, tudatos kezelése
 4. Konfliktusok, játszmák és az erőszak megelőzése, előrevivő kezelése

A résztvevők elégedettségének mérése kérdőívekkel és interaktív beszélgetéssel történt. A kérdőívek összesítése alapján a mutatók:
A számok jelentése: 1 - elégedetlen vagyok, 2 - többnyire elégedetlen vagyok, 3 - közepesen vagyok elégedett, 4 - elégedett vagyok, 5 - nagyon elégedett vagyok.
A képzés értékelése: A képzésen 24 fő vett részt, 20 pedagógus és 4 védőnő. A résztvevők aktívak és nyitottak voltak. A képzés egymásra figyelő, kötetlen légkörben valósult meg. A gyakorlatokban és játékokban minden résztvevő aktívan részt vett.
A résztvevők elégedettségét mutatja, hogy a visszajelzéseik összesített eredménye: 4,86 volt.
Ezen belül leginkább a képzés szervezettségével, az oktató munkájával és stílusával voltak elégedettek, illetve a gyakorlati hasznossággal és azzal, ahogy a képzés a kitűzött célokat megvalósította. A résztvevők megköszönték a szakirodalmi ajánlásokat. Mindenkinek javasolják a képzést és várják a folytatást.
A képzés eredményeinek dokumentálása: A követelményeknek minden résztvevő megfelelt. A képzés teljesítéséről a pedagógusok tanúsítványt, a védőnők pedig igazolást kaptak.

10. Felsőoktatási pályázat meghirdetése

Költség: 200 000,-Ft
Felelős: Dr. Jungi Eszter bírónő, KEF tag
Peterka Kinga KEF titkár

A Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a régióban folyó tudományos tevékenység és a jogalkalmazás hatékonyabbá tétele érdekében pályázatot hirdetett felsőoktatási intézmények hallgatói és 35 év alatti pályakezdő gyakornokok számára a kábítószer-probléma kezelése (prevenció, kínálatcsökkentés, ártalomcsökkentés - terápia) témakörében.

A pályázaton eddig nem publikált, másutt be nem nyújtott, ellenszolgáltatásban nem részesült olyan tudományos igényű, magyar nyelvű tanulmányokkal lehetett részt venni, amelyek a feldolgozott téma eddigi irodalmához képest új tudományos eredményeket tartalmaznak. Előnyben részesültek a régióban szerzett tapasztalatokra épülő, vagy az itt jelentkező problémák megoldását segítő művek.
A pályázat benyújtása előtt konzultációs lehetőség állt az érdeklődők rendelkezésére a kínálatcsökkentés, ártalomcsökkentés, terápia és a prevenció területén dolgozó elismert szakemberek köréből.
A bíráló bizottságban dr. Jungi Eszter, Burkali Bernadett és dr. Győrffy Dóra vettek részt, akik a pályamunkák színvonala alapján megosztott három első helyezés mellett döntöttek. A nyertesek az elismerő oklevél mellett 3*20 000,-Ft értékű pénzdíjban és szakmai könyvcsomagban részesültek, melyet a dr. Somogyi Tivadar alpolgármester, a Győr Városi KEF elnöke adott át ünnepi KEF ülés keretében. A díjazottak röviden ismertették dolgozatuk tartalmát a résztvevőkkel.

11. Hálózat építés, a prevenciós szakemberek munkájának segítése
 • Egészségfejlesztők Klubja

Felelős: Balázsdi-Szabóné Kiss Mária tanár, tréner, KEF tag
Költség: 180 000,-Ft

A klub célja, hogy találkozási, tapasztalatcsere és továbbképzési lehetőséget biztosítson azoknak a szakembereknek, akik felelősséget éreznek a fiatalok egészséges életmódja iránt, és igényük van olyan szakemberek megismerésére, akiknek a szemléletmódja, munkája segítséget adhat. A tanárok, védőnők megismerhetik azokat a szakembereket, akikhez ezután tanítványaikat vagy szüleiket irányíthatják. Tárgy időszakban négy klubfoglalkozásra került sor az iskolák pedagógusaival és védőnőkkel.
Márciusban egy régóta várt téma került napirendre, a viselkedési függések, főképp az internet függőség, ami gyakori probléma a tizenévesek, különösen az informatikával foglalkozó iskolák tanulóinál. Benczéné Tímár Irén pszichológus volt az előadó, aki iskolapszichológusként és a Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadóban végzett munkája révén gyakran találkozik ezzel a problémával. Tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal, hangsúlyozta a megelőzés fontosságát és a kezelésre vonatkozóan új szempontokat, megoldási módokat vázolt fel.
Októberben Kardos Péter tehetség szakértő, pszicho-pedagógus tartott előadást Kreatív megoldások a gyakorlatban címmel. Hangsúlyozta az érzelmi intelligencia fontosságát, a nevelési módszerek rugalmas alkalmazásának hatékonyságát.
Novemberben Rendi Mária addiktológiai és családi konzultáns ismertette a 2015 júniusában elején elindított Hozzátartozók önsegítő csoportja megalakulásának okait, működésének elveit. Hangsúlyozta, hogy a csoportban a hozzátartozókkal közösen gondolkodva keresik a megoldásokat a családon belüli érzelmi, viselkedési és kommunikációs elakadásokra és összefüggésekre.
A decemberi alkalomra a Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadóban épületében került sor, ahol az igazgató asszony mutatta be az intézmény munkáját- nagy segítséget adva a jelen lévő kollégáknak abban, hogy milyen problémával melyik szakintézményhez fordulhatnak. Kötetlen beszélgetés alakult ki, a Tanácsadó pszichológusa, Benczéné Tímár Irén - aki sokáig iskolapszichológusként dolgozott – segített az együttgondolkodásban a pedagógusoknak az aktuális problémáik kezelésében.

 • Kortárssegítő képzés, utógondozás

Felelős: Peterka Kinga KEF titkár
Sarkadi Nagyné Sántha Zsuzsa intézményvezető, GYJK, KEF tag
Költség: 500 000,-Ft

A kortárssegítő program világszerte elterjedt egészségfejlesztő módszer, amit a drog-prevenciós munkában hatékonyan lehet alkalmazni. A képzés azon a megtapasztaláson alapszik, hogy egymás számára ismerős fiatalok könnyebben fordulnak egymáshoz, ha bajban vannak, mint szüleikhez vagy tanáraikhoz. A kortárs segítők kisebb problémák esetén segítséget nyújthatnak, komolyabb esetekben pedig jelzőrendszert működtethetnek és hidat képezhetnek a bajbajutottak és szakszerű segítség között. Győrben már sokéves jó hagyománya és eredményei vannak a kortársképzésnek.
2014 őszén kidolgozásra került egy képzési program, melyben a képzésben résztvevő középiskolás korú fiatalok képességfejlesztése áll. A program tematikájának kialakításában Antal Judit mentálhigénés tanácsadó, Peterka Kinga szociális munkás, gyógypedagógus vettek részt, akik a tréninget is vezették.
A 30 órás intenzív, aktív részvételen és saját élményen alapuló képzés 2015 februárjában valósult meg, 2*2 napon (péntek-szombat), bentlakással. A program utolsó képzési egységében bekapcsolódtak a SZE szociális munkás hallgatói is, aki a kortárssegítő szeminárium résztvevői. Az esti programot pedig a Gyermekjóléti Központ utcai és lakótelepi szociális munkása biztosította, aki az utógondozásban is foglalkozott a diákokkal.
A képzés az önként jelentkező fiatalokat felkészítette arra, hogy kortársaiknak segítséget tudjanak adni, a kortárs segítői feladat ellátásához szükséges képességeikben (reális önismeret, kommunikáció, döntés, probléma- és konfliktuskezelés) fejlődjenek. Emellett a képzés célja volt az is, hogy hiteles és reális információkat kapjanak a résztvevők a legális és illegális drogokról, a droghasználat jogi hátteréről, illetve a droghasználat következményeiről. A készségfejlesztés és a droginformációk mellett fontos volt az is, a résztvevők ismerkedjenek meg a segítés alapvető etikai szabályaival, attitűdjével, segítő módszerekkel és kompetencia határaikkal, illetve a szakszerű segítséget nyújtó intézmények által kínált lehetőségekkel.
A képzésen önként jelentkező vagy az iskola által javasolt középiskolában, gimnáziumban vagy szakiskolában nappali tagozaton tanuló 9. évfolyamon tanuló diákok voltak. A képzésen alkalmazott módszerek a résztvevők életkori sajátosságaihoz, stílusához, szükségleteihez igazodtak. A módszerek a résztvevők aktivitására építettek, és a gyakorlatban való tanulást segítették elő. Az alkalmazott módszerek a következők voltak: előadások sok gyakorlati példával, téma centrikus beszélgetések, önismereti játékok, szituációs játékok, kommunikációs gyakorlatok, ötletbörze, generalizált vita, filmfeldolgozás, gyógyult szenvedélybeteg tanúságtétele.
A képzés eredménye, hogy a kortárs segítőkben tisztázódott a szerepük, kompetencia határaik, önismeretükben, segítő attitűdjükben és képességeikben fejlődtek. Ennek köszönhetően bátran és tudatosan vállalják kortárs segítői szerepüket. Nyitottabbá váltak társaik iránt, és elkötelezettebbek lettek a segítésben. A képzett kortárssegítők jelző és közvetítő szerepet töltenek be a drogfogyasztó illetve a veszélyeztetett fiatalok körében. Segítő tevékenységet és információ közvetítést is végeznek, valamint felvilágosító akciókban és kampányokban vesznek részt, indukálják alternatív, megtartó közösségek létrejöttét és önszerveződését. Azzal, hogy saját szermentes attitűdjükben, segítő szerepükben megerősítést kaptak, mintaadó személlyé, hangadóvá válhatnak társaik körében.
A képzéssel kapcsolatos visszajelzéseik nagyon pozitívak. A visszajelző lap ötfokú skáláján a tréning hasznosságát 4,6-ra, a képzés módszereit 4,9-re, a képzés szervezettségét 4,5-re, a hangulatát, élményszerűségét pedig 4,5-re értékelték.
A két tréner is „jól vizsgázott", mert a diákok 5 és 4, 93-as pontszámmal díjazták színvonalas munkájukat. A nyílt kérdések során pedig a tanulók maguk fogalmazták meg a következőket:

 • Még inkább felkeltette az érdeklődésemet, szívesen foglalkozom a témával a későbbiekben, szívesen részt veszek a további programokon, képzéseken
 • Magabiztosabb lettem, jobban tudom kezelni a konfliktusokat
 • Jobban odafigyelek másokra.

A kétszer két napos kortárssegítő képzés esti programját Otoltics Péter, a GYJK utcai és lakótelepi szociális munkása vezette le. Az intenzív napi programok után evezetésként különböző játékos feladatokat vitt a fiataloknak, hogy jobban megismerhessék egymást, és hogy hasznosan, együtt töltsék el az estét. Az utógondozás összesen 4 alkalommal valósult meg, április-május hónapokban. Az első találkozás a Sziget-kék Közösségi Térben volt, a többi pedig a Közösségi Kávézóban. Az alkalmakon változó létszámban vettek részt a fiatalok (az elsőn voltak a legtöbben, 9-en, a harmadikon pedig a legkevesebben, 2-en), ez valószínűleg az eltérő iskolai órarend és különböző délutáni programok, elfoglaltságok miatt volt így.
A 4 alkalom jó hangulatban telt el, és eredményesen lehetett a fiatalokkal dolgozni, ötletezni. Az utógondozások során is játékos feladatokkal készültünk, melyek célja általában a pozitív énkép megerősítése volt, illetve egy-egy téma (pl. empátia, kirekesztés, hazugság-igazság) bevezetése, amit később közösen megbeszéltek. Szeptember-október hónapra tervezték az ötödik alkalmat, amikor Budapestre mentek volna kirándulni, múzeumot látogatni, de sajnos ez a program forráshiány miatt nem valósult meg.

III. Munkahely

a. Munkahelyi egészség workshop megszervezése

a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködésben
Költség: NEFI támogatásával
Felelős: Miklósyné Bertalanfy Mária WHO koordinátor, KEF alelnök

A Munkahelyi egészséggel kapcsolatos workshop a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Ipari tagozatával együttműködésben, 2015. június 30-án valósult meg a Kamara székházában. A bevezető és egyben a workshop címét is adó előadást az Egészséges Munkahelyekért egyesület elnöke tartotta, „Befektetés az egészségbe" címmel.
Az előadás legfőbb üzenete az volt, hogy a munkahelyi egészségfejlesztés megtérülő beruházás.
A pszicho-szociális kockázatokról egy pszichológus tartott előadást. A szakember bemutatta a pszicho-szociális kockázatkezelés három modelljét, és hangsúlyozta, hogy a kockázatok megelőzésére/csökkentésére vonatkozó terv végrehajtásáért a munkáltatók felelősek. A vezetőknek támogató munkahelyi környezet kialakulását kell elősegíteniük, és a munkavállalókat problémáik, javaslataik megosztására kell ösztönözniük. Ezek a készségek is tanulhatók és fejleszthetők. A munkával kapcsolatos stressz és a pszicho-szociális kockázatok csökkentésében ugyanakkor a munkavállalók részvétele kulcsfontosságú, hiszen a munkavállalók és képviselőik ismerik legjobban a munkahelyükön előforduló problémákat, ezért segíteni tudnak a megoldások megtervezésében és megvalósításában is. A munkavállalókkal való konzultáció javítja a közhangulatot, és biztosítja, hogy a bevezetett intézkedések megfelelőek és hatékonyak legyenek.

A hosszabb távon fennálló magas pszicho-szociális kockázatok hosszú távú következménye a koncentrációs készség romlása, gyakoribb hibázás, az alkohol, a kábítószer használata, a kiégés, a depresszió és a rossz fizikai egészségi állapot. Ez is indokolja a kockázati tényezők csökkentésére irányuló tevékenységek fontosságát. A pszicho-szociális kockázatok csökkentése nem pénzkérdés, mert ezek a rizikótényezők még korlátozott források esetén is hatékonyan értékelhetők és kezelhetők. Ehhez a gyakorlati eszközök és iránymutatások rendelkezésre állnak. A kezdeményező hozzáállás és a problémák megelőzésére szolgáló terv jelenti a munkahelyi pszicho-szociális kockázatok leghatékonyabb kezelési módját.

Az előadás után három munkahelyi jó gyakorlat bemutatására került sor. Elsőként Győr város egyik legmeghatározóbb transznacionális nagyvállalata, az Audi Motor Hungária Kft. Egészségmenedzsment vezetője adott tájékoztatást a dolgozók egészségét támogató szolgáltatásokról, programokról. Az Audi győri gyárának példája nemcsak győri, hanem magyarországi viszonylatban, sőt a cégcsoport tekintetében is élenjárónak számít.

A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 30 ország 700 kórházát, Magyarországról 7 kórházat tömörítő Egészségfejlesztő Kórházak Hálózatába kapcsolódott be a TÁMOP 6.1.1. projekt keretében. Az Egészségfejlesztő Kórházak kezdeményezés nemcsak a betegek hatékonyabb ellátását, betegoktatást jelent, hanem a kórházat munkahelyként is értelmezi. Az egészségügyi dolgozók a veszélyeztetett kategóriába tartoznak, ezért a dolgozók egészségét támogató program bevezetése mindenképpen indokolt.

A harmadik bemutatkozó a Kunszigeten elhelyezkedő, három gyáregységből álló Federal Mogul Hungary Kft., amely egy multinacionális konszern leányvállalata. A kunszigeti cég 665 fővel működik, gumi-fémtömítéseket, ablaktörlő lapátokat és védőburkolatokat gyárt. Nagy hangsúlyt fektet a munkavédelemre, amely eredményezte, hogy a cégcsoporton belül ők nyerték el a 2009-ben és 2012-ben az EHS aktivitásért díjat.

Az előadást és a bemutatókat követő műhelymunkán a vállalatok jelenlévő vezetőit, képviselőit leginkább a következő kérdések érdekelték: kisvállalatoknál bevezethető szűrővizsgálatok lehetőségei, a munkavállalók motiválásának módszerei, a kiküldetésben levő dolgozóknak nyújtható szolgáltatások, a megvalósítás technikai feltételei, a munkavállalók lelki egészsége illetve a vezetők egészsége. Egy érdekes dilemma is felmerült a megbeszélés során. Melyik célcsoporttal célszerű inkább foglalkozni, akik könnyen elérhetők és könnyen motiválhatók az egészségfejlesztési tevékenységre, vagy azokra kellene inkább koncentrálni, akik nehezen elérhetők? Az esélyegyenlőség elvének érvényre juttatása azonban azt diktálja, hogy minden munkavállaló egészsége fontos a vállalat számára, ezért az etikus eljárás az, hogy minden program valamennyi dolgozó számára elérhető legyen.
A résztvevők visszajelzései alapján hasznosnak és érdekesnek tartották az előadásokat, a jó gyakorlatokból tanultak és valóságos gyakorlati jó tanácsokat szereztek, amelyet saját munkahelyükön is szívesen kipróbálnának, vagy módosítva a helyi sajátosságoknak megfelelően bevezetnék. A munkahelyi egészségfejlesztési terv készítéséhez kértek szakmai tanácsot, hogyan álljanak neki, mit tartalmazzon, van-e ehhez szakmai módszertani levél, amely segítheti a megvalósítást. Még a jó gyakorlattal rendelkező vállalatok is úgy gondolják, szükségük lenne módszertani segítségre, mert jelenleg még nem tudatosan végzik egészségfejlesztő tevékenységüket.

b. Dohányzásról leszokást támogató programok

Költség: Audi támogatásával
Felelős: Burkali Bernadett Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Egészségfejlesztési Osztály osztályvezető, KEF tag

2015-ben újabb, dohányzásról leszokást támogató csoport nem indult, a 2014-ben lezajlott csoport után követése valósult meg egy alkalom keretében.

IV. Szabadidős színterek

Alternatív szabadidős programok, nyári táborok veszélyeztetett fiataloknak

1. Játéktár

Az a hely, ahol a társasjátékot kedvelő gyermekek és szüleik számára lehetőség nyílik a közös játékra, illetve társasjátékok kölcsönzésére. A Sziget-kék Közösségi Térbe 2013 októberétől jöhetnek a társasozni vágyók keddenként 15:00-től 18:00-ig, illetve csütörtökönként 15:00-től 18:00-ig. A társasjáték kölcsönzésen és a közös játékon kívül több programmal is igyekeznek színesíteni a Játéktár kínálatát. (Például: Diafilm vetítés, Szélforgó készítés, Népmese délután, Húsvétváró kézműves délután, Tavaszi virágültetés)

További cél a játék kínálat bővítése. Mindez azért is fontos, mivel az elmúlt évben jelentősen megnőtt a Játéktár forgalma. Egyre több érdeklődő megy be társasozni, illetve egyre többen kölcsönöznek tőlük játékokat, ezért számolni kell a társasok amortizációjával is, emiatt a folyamatos pótlásuk elengedhetetlen.
Költség: 50 050,-Ft
Felelős: Sarkadi Nagyné Sántha Zsuzsa intézményvezető, GYJK, KEF tag

A Sziget-kék Közösségi Térben található Játéktár az a hely, ahol a társasjátékot kedvelő gyermekek és szülők számára 2015-ben is lehetőség nyílt a közös játékra, illetve társasjátékok kipróbálására, kölcsönzésére is. Az elmúlt két évben folyamatosan nőtt az érdeklődés a Játéktár és a hozzá kapcsolódó programok iránt (pl.: kézműves foglalkozás, diafilmvetítés), ezért 2015-ben elengedhetetlenné vált a társasjáték kínálat bővítése, frissítése. Negyedévenként nagyjából 200-300 látogató érkezik a Játéktárba, tehát elmondható, hogy a különböző társas- és kártyajátékok folyamatos használatban vannak, így a 2015-ös év során már több játékot is le kellett selejtezni.
A győri KEF támogatásának köszönhetően a következő társasjátékokkal bővült a kínálat:
Tick Tack Bumm, Dixit Odyssey, Pókháló, Carcassonne, Cocotaki.
Remélhetően ezekkel is szívesen fognak játszani az oda érkező gyermekek, fiatalok, családok, és a látogatók száma továbbra is növekedni fog.

2. „Gyere és játssz velünk" a Barátság Parkban

A „Gyere és játssz velünk" a Barátság Parkban című program már 2 éve zajlik Győr egyik legkedveltebb, és leglátogatottabb parkjában. Április közepétől szeptember végéig minden héten kedden és csütörtökön 15:30-tól 17:30-ig kölcsönözhetnek sportszereket és játékokat az érdeklődő gyermekek, fiatalok, családok a GYJK Utcai és szociális munkásaitól.
A program célja, hogy a résztvevők az intézmény által biztosított sporteszközökkel együtt játszanak a szép, és sportoláshoz, illetve az aktív játékhoz kiváló környezetben.
A beszélgetések és közös játékok során személyes kapcsolat alakul ki az érdeklődőkkel, és tájékoztatatást kapnak további programokról. A gyerekekkel való közös játékba több szülő és nagyszülő is bekapcsolódik.
A labdajátékok és eszközök sajnos a gyakori kölcsönzéstől elhasználódtak, ezért a program fenntarthatósága érdekében szükséges a pótlás.
Költség: 50 000,-Ft
Felelős: Sarkadi Nagyné Sántha Zsuzsa intézményvezető, GYJK, KEF tag

2013 augusztusában indult a program a Sziget-kék Közösségi Tér szomszédságában található Barátság Parkban, melynek célja a gyermekek, fiatalok, családok szabadidő eltöltésének segítése volt. Sportszereket, játékokat kölcsönözhettek az érdeklődők, mivel korábbi pályázati támogatásoknak köszönhetően rendelkezett az intézmény több féle labdával, ütővel, játékkal. A program 2015-ben egészen május elejétől szeptember végéig tartott, ezért az eszközök komoly igénybevételnek voltak kitéve. 2014-ben 316-an kölcsönöztek tőlük, 2015-ben pedig összesen 170-en. A résztvevők számából is látszik, hogy az eszközök folyamatos használatban voltak (a nyári napközis klubfoglalkozásokon is), ezért szükség volt egy-két új játék és sportszer is beszerzésére. A győri KEF támogatásának köszönhetően az alábbi sporteszközök, játékok beszerzésére került sor: focilabda, kosárlabda, tollas szett, tollas ütők, ugráló kötél, célbadobós játék, mini szivacs labdák, pingpong labdák, turnball játékhoz labda.
A 2016-os évben is indokolt a program folytatása, melyhez az újonnan beszerzett eszközök nagy segítséget fognak jelenteni.

3. Nyári napközis klubfoglalkozások

A Családsegítő Szolgálat Gyermekjóléti Központjának munkatársai már évek óta szervezik és lebonyolítják a KEF által támogatott nyári napközis klubfoglalkozásokat a Sziget-kék Közösségi Térben. A támogatásnak köszönhetően a szülőknek mindössze 2.500 forintot kellene befizetniük a táborozásért. A támogatással a szülőknek továbbra is csak 2.500 forintot kellene fizetniük a táborozásért. Ez a díj tartalmazza: háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna), programok költségeit, utazási költségeket, rajzverseny díjazását, kézműves foglalkozás költségeit. A két héten 15-15 gyermeket várnak programjaikra. Továbbra is igyekeznek számukra változatos és érdekes programokat szervezni, hogy minél több új élményben lehessen részük.
Költség: 250 000,-Ft
Felelős: Sarkadi Nagyné Sántha Zsuzsa intézményvezető, GYJK, KEF tag

A győri Családsegítő Szolgálat Gyermekjóléti Központjának szervezésében ismét két egymást követő héten kerültek lebonyolításra a nyári napközis klubfoglalkozások programjai, melyeket főleg hátrányos helyzetű gyermekek számára hirdettek meg. Az idei évben is, a győri Kábítószerügyi Egyeztető Fórumtól kapott támogatásnak köszönhetően, a szülőknek 2.500 forint részvételi díjat kellett fizetniük gyermekenként. Így fordult elő, hogy több testvérpár is együtt táborozhatott, mert az alacsony költségek miatt meg tudták oldani a szülők, hogy mindkét gyermekük számára lehetővé tegyék a részvételt. Az önkormányzati támogatásnak köszönhetően a többi győri napközis táborhoz képest jóval kedvezőbb áron lehetett színvonalas, szórakoztató programokat kínálni a gyermekeknek a nyári szünidőben.
A két turnus folyamán összesen 30 gyermek nappali elhelyezését biztosította az intézmény (két hét, 15-15 fő). Korosztályt tekintve 5-13 éves gyermekek vegyesen voltak. A nyári napközis klubfoglalkozásokra már február-március hónapban megkezdődött a jelentkezés, és hamar be is telt mindkét hét. A programok ismerkedés, játékok, önvédelmi bemutató, kincsvadászat, játékos vetélkedő, kézműves foglalkozás, rajzverseny. Külső programok voltak: Szabadhegyi víztorony Barátság Park, Győri strand, Ugripark, Gyermekkönyvtár, Győr Plusz Szerkesztőség. Évről évre egyre több felajánlást kapnak tőlük a programok során.

4. Újvárosi napos hét

A Szociális város rehabilitáció Győr-Újváros területén elnevezésű pályázatnak köszönhetően valósulhatott meg nyaranta egy napközis tábor a területen élő gyermekek, családok számára. A pályázati finanszírozás miatt mindkettő ingyenes volt, ezért nagy érdeklődés mutatkozott irántuk. Nagy volt a túljelentkezés, annak ellenére, hogy közel 20 gyermek táboroztatása valósult meg mindkét évben.
Az ingyenes táborozási lehetőségre a területen élők részéről továbbra is nagy az igény.
Költség: 150 000,-Ft
Felelős: Sarkadi Nagyné Sántha Zsuzsa intézményvezető, GYJK, KEF tag

A győri Családsegítő Szolgálat újvárosi területi irodájával közös szervezésben valósult meg a kifejezetten az ellátási területen élő gyermekek számára meghirdetett nyári napközis klubfoglalkozás 2015. július 6 – 10. között Újvárosi Családsegítő Központ Győr, Kossuth L. u. 58-as számú épületében.
A Győri Kábítószerügyi Egyeztető Fórumtól kapott támogatásnak köszönhetően a szülőknek a gyermekek után nem kellett részvételi díjat fizetniük, és a gyermekek számára napi háromszori étkezést is tudtak biztosítani, a programokon felül. A területen dolgozó kollégák évek óta tapasztalják, hogy alig akad napközis táborozási lehetőség a közelben, olyan, amiért nem kell messze menni, sokat buszozni, ezért is volt a Családsegítő Szolgálat tábora jó lehetőség gyermekeknek, és szülőknek egyaránt. A programokban ismerkedés, játék, sorverseny, kézműves foglalkozás, rajzverseny is helyet kaptak. Ezen túl számos helyszínen részesültek élményben a táborozók, mint pl. Tűzoltóság, Pannon-Víz Országút utcai központ meglátogatása, Állatkert, Ugripark, Vizes játszótér.
Az újvárosi napos hét során is kaptak több kedvezményt, felajánlást, ami még nagyobb segítséget jelentett számukra. A Rába Quelle fürdőbe és az Ugriparkba is kedvezményesen jutottak be, és az Állatkertben is csoportos kedvezményben részesültek.

5. Prevenciós tábor – Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőrkapitányság szervezésében

Költség: 150 000,-Ft
Felelős: Kovács Sándor osztályvezető, Győr- M- S. Megyei Rendőrkapitányság, Bűnmegelőzési Osztály, KEF tag

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság objektumában 2015. június 22-26. között került megrendezésre a bűnmegelőzési ifjúsági tábor, a városi KEF támogatásával Győrújbaráton. A táborban 26 győri 8. osztályos, illetve 9-10. évfolyamos fiatal vett részt, hogy kortársképzés keretében sajátítsák el azokat a prevenciós ismereteket, amelyeket szakemberek adtak át számukra.
A táborlakók részére színes, változatos programokat (előadások, rendőrségi bemutatók, önismereti foglalkozás, intézménylátogatás, evezős túra, szabadidős tevékenységek) szerveztek. A bűnmegelőzés szempontjából nagy sikert aratott, hogy a 14. életévüket betöltött fiatalok részt vehettek a győri Büntetés-végrehajtási Intézet látogatásán, mely meghatározó élményt nyújtott a táborlakók számára. A pártfogói hálózat előadása is szemléletesebb formában valósult meg, mivel a rendszert egy pártfogolt mutatta be saját tapasztalatain keresztül, szakemberek kíséretében, így hiteles forrásból szembesülhettek táborlakók meggondolatlan tetteik lehetséges következményével.

A tábor elsődleges célja, hogy a kortársképzés keretében szerzett ismereteket a fiatalok iskoláikban és/vagy baráti társaságukban alkalmazzák, segítve ezzel a bűnmegelőzést, valamint a szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzését. A táborban, kötetlen formában jutottak a fiatalok olyan tapasztalatok birtokába, amelyek felhasználásával megelőzhető számukra az áldozattá-, illetve az elkövetővé válás. Azt is megtapasztalhatták, hogy egymás segítségével a legnehezebb helyzetekből is kijuthatnak és a közös munka, elvezethet a sikerhez. A táborban a rendőrségi munkának nemcsak puszta szemlélői, hanem aktív részesei voltak, betekintést nyertek a bűnügyi helyszínelés rejtelmeibe, a nyomozás folyamatába, és ízelítőt kaptak a rendőrségi kutyák bemutatójából. A táborlakók visszajelzései azt igazolják, hogy ismét nagy sikere volt az együtt töltött hétnek.

6. Prevenciós tábor – Győr Városi Rendőrkapitányság szervezésében

Költség: 150 000,-Ft
Felelős: Kaliba Edit alosztályvezető, Győri Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Alosztály, KEF tag

A Győri Rendőrkapitányság 2015 évben is megrendezte drog-, baleset- és bűnmegelőzési táborát általános iskolások részére a győrújbaráti BM üdülőben. A tábor célja az volt, hogy az itt kapott ismeretanyag birtokában fejlődjön a gyermekek önvédekező képessége, melynek következményeként a tudásuk felhasználásával meg tudják különböztetni a pozitív és negatív hatásokat, fel tudják mérni a veszélyhelyzeteket és helyesen tudjanak cselekedni. Fontosnak tartották, hogy a tanulók valós ismeretanyaggal rendelkezzenek, mely segít nekik abban, hogy képesek legyenek ellenállni még a kortársaiktól érkező csábításnak, kínálásnak is és a káros anyagok veszélyeiről társaikat is meg tudják győzni.
A programok keretében hangsúlyt fektetettek arra, hogy a gyerekek önvédekező képességét fejlesztve segítsék a diákokat a veszélyhelyzetek felismerésében, döntéseik következményeinek felmérésében. A "tanulás" mellett sok játék, vidámság, verseny és egyéb meglepetés is várt a táborozókra.

A tábor megrendezéséről minden győri általános iskola kapott tájékoztatást, az oktatási intézmények jelölése alapján fogadták a gyermekek jelentkezését a programra. A tábor programjában szereplő foglalkozások vezetésére a megfelelő intézmények szakembereit kérték fel: Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, RÉV Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat, Járási Ügyészség, Gyermekjóléti Központ, Védőnői Szolgálat, MRFK Bűnügyi Technikai Osztálya, Bűnmegelőzési Osztály/Alosztály. A Népegészségügyi Hivatal munkatársainak közreműködését a dohányzás témakörben készült kiállítás tárlatvezetéssel történő bemutatásában, valamint az egészséges testkép témakör előadásának megtartásában vették igénybe, mely a táborlakók körében nagy sikert aratott. A tanulók a program keretében csapatokban dolgoztak. A csapatok munkáját, a kapott feladatok megoldását az idei évben is a közösségi szolgálatot teljesítő középiskolás diákok segítették. A tábor keretében 4 fő középiskolás tanuló számára biztosították a közösségi szolgálat teljesítését.
A nyári tábor megvalósításához a Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum által nyújtott támogatásból a gyermekek étkeztetését finanszírozták.

V. Internet, médiumok
1. KEF honlap frissítése, fejlesztése

Felelős: Miklósyné Bertalanfy Mária WHO koordinátor, KEF alelnök
Költség: 150 000,-Ft (2014. évi KEF pályázatból rendelkezésre áll.)

A KEF honlap frissítése a pályázati forrásból rendelkezésre álló összeg erejéig megtörtént. ez azonban úgy tűnik, hogy nem volt elegendő ahhoz, hogy a honlapot megvédje a kiber támadásoktól, amelyek miatt jelenleg nem üzemel a honlap. A 2015-ben megvalósult fejlesztésen túl nagyobb átalakításra van szükség ahhoz, hogy a honlap védelme hosszabb távon biztosítható legyen.

2. KOSAGY Internetes fórum működtetése

Felelős: Sarkadi Nagyné Sántha Zsuzsa intézményvezető, GYJK, KEF tag

A KOSAGY Internetes fórum szerepét mára a kortárssegítő képzést sikeresen teljesítő fiatalok számára létrehozott internetes felület, Facebook oldal vette át, ahol értesülnek programlehetőségekről, aktualitásokról és a kortárssegítéssel kapcsolatos információkról is. A fiatalokat ezen a kommunikációs csatornán keresztül lehet a leggyorsabban, és legegyszerűbben elérni. A facebook oldalt a Gyermekjóléti központ utcai és lakótelepi munkásai üzemeltetik, akik egyben a kiképzett kortárssegítő fiatalok utógondozását is végzik.

Kínálat csökkentés

 1. Mélységi ellenőrzés megerősítése
 2. A kábítószer bűnözés felderítésében résztvevő rendvédelmi szervek munkája hatékonyságának növelése
 3. Közbiztonság javítása
 4. A kínálatcsökkentésben dolgozó szervek közötti információáramlás javítása, együttműködés fejlesztése, megfelelő fórum biztosítása
 5. A visszaélés kábítószerrel bűncselekmény vonatkozásában a vádemelés elhalasztása, a vádemelési ítélkezési gyakorlat monitorozása
 6. Szórakozóhelyek és más drogfertőzött színterek ellenőrzése

Az elmúlt időszakban a kábítószerek terjedése az egyéneket, a családokat és a társadalmat veszélyeztető tényezővé vált. Az egészséget, morális érzéket romboló hatásán túlmenő veszélyét a hazai és a nemzetközi szervezett bűnözéshez való kapcsolódása jelenti. A kábítószer-bűnözés elleni fellépést nehezíti, hogy annak büntetőjogi megközelítése alapján nincs sértett megfogalmazva. Az előállítás → forgalomba hozatal → fogyasztás láncolatában minden magatartásforma szankcióval fenyegetett, a folyamatban ellenérdekelt fél nem található.
Ellenérdekű fél az állam és annak különböző szervei, a társadalom szakosodott szervezetei, amelyek egyrészt a büntetőjog eszközeivel üldözik a különböző magatartásformákat, másrészt a megelőzés oldaláról próbálják a kábítószert terjesztő és fogyasztó utánpótlást csökkenteni, míg mások a függőség káros hatásait igyekeznek az egyének szintjén mérsékelni, kezelni.
Ebben a folyamatban a Rendőrség hármas funkciót tölt be. Alapfeladata a bűnüldözés területén a kínálatcsökkentés, valamint a kábítószer megszerzése céljából elkövetett járulékos bűncselekmények felderítése és visszaszorítása. További feladat bűnmegelőzési vonatkozásban a felvilágosító tevékenység keretében a keresletcsökkentés, továbbá igazgatásrendészeti minőségében az engedélyezési és ellenőrzési tevékenység gyakorlása.
A kábítószer-bűnözés dinamikus jelenség, az elkövetői módszerek, továbbá a bűnözök folyamatosan megújuló konspirációs ellenlépései jelentősen megnehezítik a hatóság dolgát, ezért a hatékony fellépés is permanens dinamizmust követel meg.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a kábítószer-terjesztői magatartások miatt indított nyomozások száma egyenletes, kiugró eltérés nem tapasztalható. Területileg elsősorban a nagyvárosokhoz, Győrhöz, Sopronhoz illetve Mosonmagyaróvárhoz köthető, bár a kistelepülések sem mentesek, inkább az urbanizált környezetre jellemző ez a bűncselekmény. A városi szórakozóhelyeken mára már mindennapossá vált valamilyen kábítószer jelenléte. Általános a csekély mennyiségű anyag birtoklása, az ezt meghaladó mennyiség előfordulása nem haladja meg az összes esemény 5%-át.
A terjesztői magatartások, módszerek folyamatosan bővülnek, változnak, egyre inkább megfigyelhető a virtuális terek hódítása, az internetes árusítás, ami nehezen vagy egyáltalán nem követhető nyomon a nyílt nyomozásokban.

A bűncselekmény kategóriában továbbra is jelen van a megélhetési bűnözés, tény hogy az elfogott „dealerek" többsége legális munkahellyel nem rendelkezik, megélhetési forrásuk főként e bűncselekmény illetve más vagyon elleni bűncselekmény elkövetéséből származik, ez irányú bűnös tevékenységüket életvitelszerűen folytatják.

A megye vonatkozásában elmondható, hogy a terjesztői magatartás vonatkozásában indított büntetőeljárásokban országos szinten folyamatosan a 3-4. helyet foglalja el, mely eredmény nagymértékben tükrözi a felderítő tevékenység aktivitását. Kábítószer fogyasztókat is magasabb számban fogtak el, értek tetten az előző évekhez képest.

Országszerte megfigyelhető jelenség, hogy a korábban hagyományos kábítószereket értékesítő bűnözők újabb és újabb anyagokat vonultatnak fel kínálatukban.
Az utóbbi években elterjedt az úgynevezett designer drogok fogyasztása az országban. El kell mondani azonban, hogy a megye vonatkozásában a designer drogok megjelenésének aránya a többi kábítószerhez viszonyítva elhanyagolható, a felderítő munka során azokkal elenyésző számban lehet találkozni. A megye területén előforduló kábítószerekről összefoglalóan elmondható, hogy továbbra is a marihuana tekinthető a leggyakrabban és a legtöbb ember – általában fiatal felnőttek - által fogyasztott drognak. A cannabis származékokat az egész világon megfigyelhető trendeket követve a megyében is nagyon széles kör fogyasztja.

Beszerzési lehetőségei e kábítószer fajtának rendkívül széleskörűek. A környező országokban egyre elnézőbbek a jogszabályok és a hatóságok a marihuana tartásával, fogyasztásával kapcsolatban. Románia lett az Európai Unió tizedik országa, amely legalizálta a marihuana orvosi használatát, de világszerte egyre több ország enyhíti, vagy szünteti meg annak kábítószerként való kezelését. A cannabist nemcsak külföldről lehet beszerezni, a növény akár a természetben is hozzáférhető, lakásban termeszthető, ennek ellenére jó minőségű előállításához szakértelem és megfelelő felszerelés szükséges. Viszonylag rövid idő alatt nagy mennyiségben lehet „szüretelni", sok esetben valóban saját fogyasztásra, vagy a szűk baráti kör ellátása céljából termesztik a marihuana alapanyagául szolgáló cannabis növényeket.
Ezen elkövetési magatartás pedig – látens jellege miatt – a rendőri hatóság előtt csekély számban jelenik meg. A nagyobb méretű ültetvényeket, illetve a marihuanát anyagi érdekből terjesztő személyek felderítésére kiemelt figyelmet fordít a megyei rendőr-főkapitányság.

A szintetikus drogok használata továbbra is jelen van megyénkben, ezek közé sorolhatóak az amfetamin és metamfetamin származékok különböző megjelenési formáikban. Az ecstasy tabletták, amfetamin porok (speed), metamfetamin származékok (pikó) valamint egyéb folyékony amfetamin származékok (GHB) megyénkbe áramlása a legtöbb esetben budapesti vagy külföldi – az esetek döntő többségében szlovák - forrásokból történik. Az elmúlt években amfetamin, amfetamin-származék, valamint egyéb szintetikus kábítószer-fajta lefoglalására került sor. A kokainfogyasztók köre széles, bár rendszeres fogyasztásához stabil anyagi háttér szükséges. Többnyire „zártkörű" rendezvények fő eleme, de egyre több „dealer" kínálati palettáján megtalálható, melynek oka, hogy egy fogyasztói kör kiszolgálása viszonylag kis mennyiségű kábítószer mozgatásával is biztos jövedelmet eredményezhet. A heroint fogyasztó kábítószer élvezők száma a megyében rendkívül alacsony, a bűnözés tekintetében szinte számításba sem vehető.

Az értékelt időszakban több olyan kábítószer-terjesztő tevékenységre szakosodott bűnözői csoportot sikerült felszámolni és a „vezéregyéniségeket" büntetőeljárás alá vonni, akik huzamosabb idő óta látták el a megyét anfetamin és metanfetamin származékokkal.

Évek óta jellemzően marihuána-fogyasztás, tartás miatt indul a legtöbb eljárás. Az elkövetők nemenkénti megoszlásánál a férfiak aránya nagyobb. Korosztályi kategorizálás szerint a 30 év alatti korosztályból a legtöbb elkövető 16-26 év közötti. A vásárolt, „beszerzett" drogok eredete tekintetében a fiatalok az elszámoltatások alkalmával a diszkókat, egyéb szórakozóhelyeket, illetve azok környékét, a városok központjait jelölték meg.

Összességében megállapítható, hogy a megyében előforduló kábítószer-kereskedelem és kábítószer-fogyasztás visszaszorítása érdekében a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi állománya kiemelkedő munkát végzett. Összehangolt munkájuk eredményeként sikerült a megyében tevékenykedő több kábítószer-terjesztő csoportot felszámolni, ellenük büntetőeljárást indítani.

Kezelés, terápia, ártalomcsökkentés

1. Alacsony küszöbű programok támogatása

1.1. „Biztonságos szórakozóhely" program

I.1.2. Partisegély

A Partisegély olyan segítő tevékenység, amelynek közvetlen célja a biztonságos szórakozás és a biztonságos táncolás elősegítése az elektronikus zenei partikon. A szolgáltatás elsősorban a droghasználatból adódó fizikai és pszicho-szociális ártalmak csökkentésére irányul. A szolgáltatás egy önálló megkereső, prevenciós és ártalomcsökkentő program, ami önkéntes, anonim és ingyenes.
Célcsoportja elsősorban a szórakozó fiatalok (16-25 év). A Partisegély szolgáltatásai a szermentes, a szereket kipróbáló, és az alkalmi használó egyéneket és csoportokat egyaránt célozzák. A cél a biztonságos szórakozás elősegítése. De a szórakozóhelyeken való jelenlét különleges alkalmat kínál arra is, hogy informálja a fiatalokat arról is, hogy van kihez fordulni probléma esetén.
Költség: 488 000,-Ft
Felelős: Mátai Enikő MMSZ SzínStér program vezető, KEF tag

A Máltai Szeretetszolgálat „SzínStér" Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása koordinálásával „Partisegély" szolgáltatás indult 2015. május 21-én Győrben. A megvalósításban együttműködő partner volt a Családsegítő Szolgálat Gyermekjóléti Központja. A szolgáltatás fejlesztése a pécsi INDIT Közalapítvány mentorálásával történt, megvalósítói a Győr Plázában működő „Színes tér" fiatal szociális segítői  és a Gyermekjóléti Központ utcai szociális munkásai. A kezdeti fázisban 5 megbeszélésen vettek részt a szakmai együttműködő partnerek. 5 szórakozóhelyen került megvalósításra a program: Club Mamma Mia, Club Neo Győr illetve Neo Graden, Club Vertigo, Bridge Hallgatói és Oktatói Klub, továbbá a Rómer Ház. Közülük 4 szórakozóhely a továbbiakban is együttműködik a szolgáltatás során, azonban hozzájárulási hajlandóságuk a felmerült költségekhez minimális. A szolgáltatást a kísérleti fázisban összesen 10 alkalommal lehetett igénybe venni. A szakmai stáb egy koordinátorból, és időközben 4 főről 6 főre bővült segítőkből állt. A szolgáltatást a rendezvényeken nyitottan fogadta a szórakozó közönség, amelyet az alábbi eredmények támasztanak alá:

 • Kapcsolatfelvételek száma: 254 fő, átlagéletkor: 23,8 év
 • Konzultáció: 74 fő, a beszélgetések átlagos időtartama: 13,5 perc
 • Ártalomcsökkentés: víz 47, ropi és szőlőcukor 134, müzli szelet 114 alkalommal történt
 • Szórólapok (Színes teres szórólap és drogos kártyák) célzott osztása: 80 db
 • Kiosztott ösztönzők (világító karkötők)  száma: 100 db
 • Kiosztott óvszerek száma: 26 db

A konzultációk alkalmával főleg családi problémákat osztottak meg a szórakozó fiatalok, illetve párkapcsolati- és munkahelyi nehézségekről esett szó.
A drogos kártyákon megjelenített helyi segítő telefonszámok meghatározása további feladat. A szolgáltatás finomhangolása érdekében műhelymunka történt ifjúságsegítő szakos hallgatókkal.
A helyi sajtó már a  program kísérleti fázisában komoly érdeklődést mutatott, az év során 8 tudósítás jelent meg a szolgáltatásról  a Kisalföld, a Győr Plusz, az Oxigénmédia hagyományos és online csatornáin. A Kossuth rádió "Közelről" című műsora  kétszer is foglalkozott a kezdeményezéssel. Később is szerepelt a téma a Győr Plusz Rádióban, ahol a szolgáltatás eredményeiről számoltak be.
Az év során két érvényes pályázatot is benyújtott a Szeretetszolgálat forrásszerzés céljából, amelyből az egyik a KAB-os eredményes volt, a Bűnmegelőzési pályázat viszont nem kapott támogatást.

1.2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat SzínStér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása
A SzínStér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása intézmény fenntartója a Magyar Máltai Szeretetszolgálat /a továbbiakban MMSZ/ Nyugat-Dunántúli Régió Központ.
Az intézményi ellátás célcsoportja a 12-25 év közötti fiatalok. A szolgáltatás a Győr Plázában működött 2015-ben is. A SzínStér fogadóhelyiségében szociális alapellátást biztosítottak, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátását végezték a hozzájuk fordulók számára. Nyitvatartási rendjük az ellátotti igényekhez alkalmazkodott, hétfőtől - péntekig: 14.00 – 20.00, iskolai szünetben pedig hétfőtől - péntekig: 13.00-19:00 között fogadták a Plázában csellengő, a szolgáltatások iránt érdeklődő fiatalokat.

A SzínStér tavaly is népszerű volt a fiatalok körében, 3547 alkalommal történt kapcsolatfelvétel. Látogatóik 75%-a - szokás szerint -, fiú volt. Az év során összesen 179 új belépőt regisztráltak. A szolgáltatást legtöbbször a 13-17 év közötti fiatalok vették igénybe. Az intézmény működése során éves szinten több ezer esetben került kapcsolatba a fiatalokkal.

A kapcsolatfelvételek száma (2010-2015)

Mint az ábrán is látható a 2011-es visszaesés után folyamatosan nőtt, majd a 2014-es visszaesés után stagnált a szolgáltatást igénybe vevők száma. 2015-ben 3.547 alkalommal történt kapcsolatfelvétel. A szolgáltatásokat főként a „régi" kliensek veszik igénybe. A kliensek rendszeres látogatása lehetőséget ad az alaposabb megismerésre, és hatékony segítő kapcsolatot kiépítésére. 2015-ben 179 új fiatal regisztrált.

Az ellátottak nemi eloszlása (2010-2015)

Az eddigi évek során egyértelműen elmondható, hogy szolgáltatásokat a fiúk többször veszik igénybe, mint a lányok. Évről évre kevesebb a lány kliensek száma, 2015-ben 889 esetben történt lány általi kapcsolatfelvétel.

A szolgáltatást igénybe vevők száma a téli hónapokban jóval magasabb, mint az év további hónapjaiban. Legtöbben február (478), március és december hónapokban érkeztek.

A térben töltött átlagos idő nemek szerint (2015)

A térben töltött idő alapján a fiúk és lányok között az év első öt hónapjában nem fedezhető fel szignifikáns különbség. A téli hónapokban nem csak többen járnak, hanem több időt is töltenek a térben. A szolgáltatást összességében a 13-17 év közötti fiatalok veszik legtöbbször igénybe. Az átlagéletkor 15 év körül mozog az év egyes hónapjaiban.

Alapszolgáltatásaik közül népszerű volt a konzultáció (163 db), amely segítő beszélgetések formájában valósult meg. Kedveltek voltak a klubfoglalkozások is, 312 alkalommal vettek részt fiatalok. Veszélyeztetettség miatt 6 esetben kellett jelezni a gyermekvédelmi jelzőrendszernek bántalmazás, szekta, pedofília gyanúja miatt. Idén is folytatták intenzív megkereső tevékenységüket (25 alkalommal) oktatásai intézményekkel, szenvedélybetegséggel foglalkozó intézményekkel, illetve részt vettek számos alkalommal szakmai fórumokon, konferenciákon. A Győr Plázával való együttműködés során 2015-ben is megszervezésre került a Gyermeknapi program, illetve minden hónapban Pláza Születésnapos rendezvényét tartották.

Megkereső tevékenység célja, hogy a célcsoportot minél hatékonyabban és nagyobb számban érjék el, és tájékoztassák az intézményről.
Új szolgáltatás indult a város szórakozóhelyein, és a Partisegély szolgáltatás mellett a SzínStérről is nyújt információt az érdeklődőknek, szórólapokkal és szóbeli felvilágosítással egyaránt.
A Rómer Házban a fiatalok számára rendezett Egészség- Piac egészségmegőrző programon is bemutatkoztak. Az alkalmon drogokról, a Partisegély szolgálatról és a SzínStérről szóló információs anyagokat osztottak szét a látogatók között. A rendezvényhez kapcsolódóan a Rómer Házban Partisegély szolgálat történt az esti órákban, ahol a SzínStérről is informálodhattak a fiatalok. Részvétel a Szentiváni Retro Fesztiválon, amelynek célja a SzínStér bemutatása, tevékenységének ismertetése volt. A győri Szociális Majálison is bemutatásra került a szolgálat. A rendezvényen a szociális intézmények képviselték magukat. Júniusban az I. Győri Ifjúsági Fesztiválon végeztek megkereső tevékenységet. Augusztusban a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház  Pszichiátriai Mentálhigiénésés Addiktológiai Osztályán mutatták be intézményüket. Decemberig minden hónapban egy alkalommal egy segítő részt vett a Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Gondozó és Szakrendelés fiataloknak tartott csoportfoglalkozásán, ahol a SzínStér szolgálat bemutatkozott, továbbá szó volt „Tisztás" csoport működéséről is.
Győr városban széles körű partneri együttműködést alakítottak ki a KEF tagintézményeivel és további intézményekkel, szervezetekkel. Az országos szakmai szervezetekkel is kapcsolatfelvétel történt. 2015-ben évben regisztrálták az intézményt a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet Szakmai Információs Portálján. A Győrben megrendezett Nemzetközi Gyermek- és Tinédzseraddiktológiai Konferencián előadást tartottak, intézmény, mint „jó gyakorlat" került bemutatásra.
A tagsági kérelem elfogadásra került a Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetségénél. A Magyar Addiktológiai Társaságban tagságuk 2016-ban vált aktívvá. A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet /NEFI/ Szakmai Tanácsadó Hálózata győri tagja ajánlásával bekerült a NEFI jó gyakorlatai közé is.

1.3. Önsegítő csoportok működése

1.3.1. Tisztás csoport
A "Tisztás" csoport célja a fiatal szenvedélybetegek felépülésének támogatása, amely egyben lehetőséget teremt az utókövetésre a re-integrációban, a kezelés utáni időszakban. Legfontosabb célja a józanság megtartása, a visszaesés megelőzése.
A SzínStér a KAB-FF-15 pályázatot elnyerve indította útjára az új csoportot, amelyen elsősorban a már absztinens, drogrehabilitált, 14-30 év közötti fiatalok vehetnek részt.
A szolgáltatás bevezetése előtt megtekintésre került a Noszlopi Rehabilitációs Intézet, ahol több győri fiatallal is kapcsolatfelvétel történt az előgondozás céljából. Egy foglalkozás keretében bemutatásra került az új szolgáltatást a potenciális tagoknak.

Az önsegítő csoport 2015. szeptember 9-én indult, és heti rendszerességgel került megtartásra a Máltai szeretetszolgálat által működtetett Családi Kör Centrumban a Szigethy Attila u. 109. szám alatt. A csoport időtartama 2 óra alkalmanként, amelyet az addiktológia területén jártas szociális munkás vezetett egy asszisztens segítségével. A szakemberek által irányított, rendszeres találkozások a fiatalok hatékonyabb re-integrációját támogatták. A csoport a szabad beszélgetésen és a ventilláción túl irányított foglalkozásokból állt, adott tematika szerint. A foglalkozások tartalma többek között az alábbiakra terjedt ki: együttműködési, kommunikációs, problémamegoldó képességek fejlesztése, továbbá a tolerancia fejlesztése, a nemet mondás képességének erősítése, a hatékonyabb stressz kezelés elsajátítása, az empátia fejlesztése, a csoporttagok erősítése az absztinencia megtartásában. A résztvevők gyógyult fiatal szenvedélybetegek, főként absztinens drogfüggők voltak.
Az év során, a szolgáltatás bevezetése előtt az MMSZ szakemberei felkeresték a Noszlopi Rehabilitációs Intézet, s ott egy foglalkozás keretében bemutatták az új szolgáltatást a leendő tagoknak, ahol több győri fiatallal is felvették a kapcsolatot. Az országban több rehabilitációs intézetet is megkerestek, ahol beszámoltak a csoport működéséről. A csoport indítása a helyi újságban (Kisalföld, Győr Plusz újság) és a rádióban is bemutatásra került, szintén népszerűsítve ezzel a SzínStér programot is, illetve személyesen is ellátogattak a városban működő szenvedélybetegek Hozzátartozói csoportjába. A pályázat keretében aktív megkereső tevékenységet folytattak a városban működő társ-szervezetek körében a potenciális tagok felkutatása érdekében.

A Tisztás csoport tagjai közül ketten az alábbi véleményeket fogalmazták meg, ami jól kifejezi, miért van szükség a csoport folytatására.

"December 23-ai kezdettel járok a Tisztás Csoportba. Mivel emellett NA-ba járok, először furcsa volt a csoport lefolyása, de 1-2 alkalom után rájöttem, hogy teljesen mást ad.
Amellett, hogy ugyanúgy függőkkel vagyok, a szakemberek nézőpontjából is láthatom egy-egy problémám, ami pozitív, hisz így több megoldási stratégiát tudok kidolgozni.
Az önismereti játékok segítenek saját magam fejlesztésében, és az egész attitűdje miatt valamelyest pozitívabb képet tudtam kialakítani magamról.
A beszélgetések segítenek, hogy kiventilláljam a gondjaim, ami általában megértő fülekre talál, így valamelyest meg is tudok nyugodni.
Mivel Budapestről járok, ezért nekem maga az utazás fárasztó, hogy egy nap 3 órát vonatozok, de úgy érzem, megéri, lévén a téli vizsgaidőszakot is részben a csoport segítségével tudtam átvészelni.
Nem mellesleg ez a 2 óra legalább egyszer a héten kikapcsol a napi rutinszerű rohanásból."
Péter

„Elsősorban azért járok a Tisztás csoportba, mert itt elfogadottnak érzem magam. Fontos számomra, hogy legyen legalább egy hely, ahol elfogadnak és foglalkoznak velem. Ez a csoport pedig 100%-ban biztosítja ezt számomra. Sokszor mondtam a csoporton, hogy fontos ez számomra, mert itt mindig meg tudok nyugodni, át tudom gondolni az engem ért behatásokat, el tudom mesélni gátlások nélkül, mert itt figyelnek rám és érdeklem őket, és kapok a problémáimmal kapcsolatban objektív tükröket és hasznos tanácsokat is. Nagyon sokat számít nekem ez a lehetőség, hogy járhatok a Tisztás Csoportba, mert ez nekem egy nagyon nagy kapaszkodó és segítség az életem harcában. Több alkalommal húztak fel a visszaesés előtti utolsó állapotból, bár ezt még nem mondtam nekik. A problémáim megoldásán és a lelkiállapotom stabilitásán kívül még sokat foglalkozunk az önismerettel is. Az 1 év rehabom után még mindig tanulok újat magamról, és ez is hasznos számomra. A csoportba 2015. 10. 14. óta járok, és ha jól emlékszem idáig csak kétszer nem voltam. Nagyon fontos számomra ez a lehetőség, mert mindig megértést, törődést és segítő szándékot érzek és kapok. Minden egyes alkalom után jobb lelkiállapotban és több életkedvvel értem ki a csoportról. Nagyon-nagyon sajnálnám, ha ez a lehetőség megszűnne. Ez nekem függőnek, szenvedélybetegnek egy mentsvár, ahol megpihenhetek az életben folytatott harcomban. Szerintem hasonló foglalkozás még a józan, "normális" embereknek is jót tenne. Köszönöm, hogy járhatok a Tisztás Csoportba!"
Dávid

1.3.2. Hozzátartozói csoport

Győrben 2015 júniusától működik ingyenes, önsegítő csoport a szenvedélybetegséggel küzdő fiatalok szülei, hozzátartozói számára. A csoport a Családsegítő Szolgálat által a Marcalvárosi aluljáróban működtetett Közösségi Kávézóban kapott helyet. Szakmai vezetője a Magadért Alapítvány "A HELY" Kuratóriumának elnöke, aki addiktológiai konzultáns, családterapeuta képzettséggel is rendelkező szakember.
A családon belül jelentkező nehézségek, krízishelyzetek megoldásának keresésében gyakran minden családtagnak szüksége van megfelelő támogatásra. A Hozzátartozók önsegítő csoportja a problémát a kapcsolatok összefüggésében, a család egységes, egymásra ható rendszereként vizsgálja. A hozzátartozókkal (szülők, párok, nagyszülők, testvérek, barátok) közösen gondolkodva keresik a megoldásokat, a családon belüli érzelmi, viselkedési és kommunikációs elakadásokra és összefüggésekre.

A csoport olyan problémák, nehéz élethelyzet megoldásához nyújt támogatás, mint az addikciók - kémiai: kábítószerek, alkohol, gyógyszerfüggőség és viselkedéses: társ, szex, szerelem függőség, játékszenvedély, evészavarok, munkafüggőség, továbbá krízishelyzetekben, életvezetési nehézségekben, kapcsolati problémák, elakadások kezelésében valamint feszültség, depresszió, szorongás, pánik, kényszer esetén.
A csoport őszinteséget, megértő figyelmet biztosít a tagok számára, segíti őket az egyéni megoldások keresésében, a problémák megfogalmazásában, kimondásában egy elfogadó, támogató csoportban, a családtagok és önmaguk jobb megértésében, megismerésében, elfogadásában, a családi kommunikációs és viselkedéses sémák, mintázatok felismerésében. Elősegíti továbbá új gondolkodási minták, viselkedésmódok, kommunikációs és konfliktuskezelési technikák elsajátítását, ezzel együtt a problémákhoz kapcsolódó félelmek és a szorongás szintjének a csökkenését.

A csoport 10 fővel indult 2016 júniusában, és 2015-ben 23 új személy kapcsolódott be. A csoportülések átlagban 9-10 fővel működtek, heti rendszerességgel, két órás időtartamban. Ez a létszám biztosította, hogy mindenki sorra kerüljön. A csoport összetétele nagyon jól lefedte a családokat, hiszen volt szülőpár, egyszülős édesanya és édesapa, illetve a szülők közül csak az anya a résztvevők között. Ezen túl néhány 30 év körüli fiatal is járt a csoportba, akik a szüleikkel való kapcsolatukat szeretnék rendezni. A Noszlopi Drog-rehabilitációs Intézetből több szülő érkezett a csoportba. A csoporttagok közül mindössze 4-en voltak, akik egy vagy két alkalom után nem jöttek csoportba. A részvételt a valamennyi alkalomról készített csoportnapló dokumentálja, ahol jól követhetőek a megjelenések és a családi folyamatok.
Összességében a tapasztalatok azt mutatják, hogy a csoport "megvetette a lábait", van egy erős mag, és folyamatosan jönnek újak is az önsegítő csoportba. A működés folyamatos fenntartása érdekében szükség van a továbbiakban is a támogatás biztosítására.