Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató a kef.gyor.hu weboldal adatkezelésre vonatkozóan

Jelen Adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a honlap üzemeltetője a honlap látogatóig a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről tájékoztassa. Jelen tájékoztató a weboldalon való közzététel napjától hatályos.

Jelen tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

 1. Adatkezelő adatai 

Adatkezelő: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Adatkezelő képviselője: Borkai Zsolt polgármester 

Postacím: 9021 Győr, Városház tér 1.

E-mail: gyor##kukac##gyor-ph.hu

Adatvédelmi tisztviselő: Törökné dr. Mánik Judit (E-mail: manik.judit##kukac##gyor-ph.hu)


Az adatkezelés jogalapja  

 1. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, a weboldalt látogató felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) hozzájárulása. 
 2. A weboldal használatához megadott adatok kezelése az Ön önkéntes hozzájárulásával történik, adatkezelési célonként külön hozzájárulással.
 3. Amikor az adatokat megadja az Adatkezelő számára, a Felhasználónak engedélyt kell adnia az adatkezelésre oly módon, hogy egy jelölő négyzetben pipálással azt jelölnie kell. Amennyiben az engedélyét nem adja meg, akkor az adatkezelési nem valósul meg és az a weboldal funkció a Felhasználó részére nem használható.
 

 A Felhasználó kötelezettségei

 1. Felhasználó a saját személyes adatai tekintetében jogosult az adatkezelési hozzájárulás megadására.
 2. Amennyiben felhasználó nem a saját adatai adja meg, Felhasználó kötelezettsége az adatkezeléssel érintett személy hozzájárulásának beszerzése.
 3. A megadott adatok megfelelőségéért a Felhasználó felel. 
 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja


A weboldal látogatása esetében rögzített azonosítók, cookie-k:

A weboldal megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A weboldal bejelentkezés esetén session ID-t küld, ami az oldal elhagyásakor automatikusan törlődik.

Adatkezelés célja: statisztikai adatok gyűjtése, a weboldal funkcióinak teljes körű használhatósága 

Az adatkezelési időtartama: a Böngészési adatok, a session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek.


Hírlevélre feliratkozás esetében kezelt adatok:

A Hírlevélre feliratkozás esetében a Felhasználó nevét és e-mail címét kezeli Adatkezelő. 

Adatkezelés célja: hírlevelek küldése elektronikus úton

Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig

 

Adattovábbítás

A személyes adatok harmadik személyek részére, az 5. pontban leírtakon túl, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére – jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott azon közhatalmi szervek kivételével, akik egyedi ügyben folytatott vizsgálatukhoz igényelnek személyes adatot az Adatkezelőtől - nem kerülnek továbbításra.


Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

 Az adatkezeléssel kapcsolatban automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.


Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok 

 

  1. Felhasználó az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, az adatkezelő milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította az adatait.
  2. Felhasználó az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését (módosítását), az adatkezelés céljára tekintettel azok kiegészítését, törlését és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
  3. Adatkezelő a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, az intézkedésről, vagy az intézkedés elmaradásának indokáról a Felhasználót legkésőbb 1 hónapon belül értesíti. Az 1 hónapos határidő a kérelem összetettségére, és a kérelmek számára tekintettel, 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelöléséről a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót.
  4. Felhasználó az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha a Felhasználó:
   1. vitatja azok pontosságát, a pontosság Adatkezelő általi ellenőrzésének időtartamára,
   2. vitatja az adatkezelés jogszerűségét, és az adatok felhasználásának korlátozását kéri,
   3. azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kéri, bár az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra,
   4. tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.


Adatbiztonság 

Adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az adatkezelő megfelelő technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. (Pl. gondoskodik a személyes adatok biztonságos tárolásáról, a hozzáférési jogokat szabályozza, a szükséges mértékű hozzáférésre korlátozza.)

 

Tárhelyszolgáltató

Adatkezelő a személyes adatokat az Infoartnet Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 08-09-015715, 9023 Győr, Szabolcska Mihály u. 2-4., www.infoartnet.hu) szerverein tárolja.

 

Jogorvoslat

Tájékoztatom, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban panaszával az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.

Bejelentéssel élhet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál (www.naih.hu), személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni (www.birosag.hu/torvenyszekek).