4/2014 (II.21) ORFK utasítás

 

4/2014. (II. 21.) ORFK utasítás

a Rendőrség Drogellenes Stratégiájáról1

Szám: 4/2014.

A Rendőrség a nemzeti és nemzetközi jogon alapuló kábítószer kínálat- és keresletcsökkentési kötelezettségeinek teljesítése érdekében - összhangban a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról szóló 80/2013. (X. 16.) OGY határozattal - elkészítette a kábítószer-bűnözés elleni stratégiáját. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Rendőrség Drogellenes Stratégiájának részét képező, 2014-2020. közötti időszakot átfogó stratégiai tervben rögzített feladatok egységes végrehajtása érdekében kiadom az alábbi

utasítást:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre (a továbbiakban: Rendőrség) terjed ki.

II. FEJEZET

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

1. A Rendőrség Drogellenes Stratégiájába foglalt stratégiai célok megvalósítása érdekében elvégzendő rövid távú (2014-2015) feladatok

2. A nyomozó szervek vezetői megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a terjesztői típusú magatartások miatt indított eljárások aránya 2015. év végéig országos viszonylatban haladja meg a 15%-os részarányt.

3. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (a továbbiakban: KR NNI) igazgatója, illetve az eljárást folytató szerv vezetője gondoskodik a gazdasági háttérnyomozások végzéséről, ennek során a pénzeszközök elvonásáról, a pénzmosás megakadályozásáról, az illegális kábítószer előállításra alkalmas laboratóriumok objektumainak az elkövetők használatából való kivonásáról.

4. A rendőrkapitányságokon kettő, a megyeszékhelyi rendőrkapitányságon három fő kábítószer-bűnözés elleni munkára speciálisan felkészített beosztott kijelöléséről és kiképzéséről, valamint az ehhez képzési és technikai háttérről kell gondoskodni. A kijelölés és az ehhez szükséges háttér biztosítása a megyei rendőrfőkapitány-helyettesek (bűnügyi, gazdasági), a Budapesti Rendőr-főkapitányság bűnügyi, valamint gazdasági rendőrfőkapitány-helyetteseinek, valamint az ORFK gazdasági főigazgatójának feladatkörébe tartozik. A feladat végrehajtásában az ORFK bűnügyi főigazgatója közreműködik.

5. Az ORFK bűnügyi főigazgatója - a nyomozó szervek vezetőinek közreműködésével - kidolgozza a kábítószerrel kapcsolatos rendkívüli halálesetek bejelentési kötelezettségének és a bejelentett adatok feldolgozásának rendjét.

6. Az ORFK bűnügyi főigazgatója - az ORFK gazdasági főigazgatójának bevonásával - intézkedik a lefoglalt kábítószerek tárolásához szükséges biztonságos tárolóhelyek kialakítására és az ehhez szükséges személyi és technikai feltételek biztosítására.

7. Az ORFK bűnügyi főigazgatója gondoskodik a Rendőrség tematikus iskolai bűnmegelőzési programjainak (DADA, ELLEN-SZER) a Nemzeti Drogellenes Stratégia által támasztott szakmai ajánlásnak és minőségbiztosítási rendszernek való megfeleltetéséről.

8. A nyomozati munka támogatása érdekében a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet (a továbbiakban: BSZKI) igazgatója megteszi vagy kezdeményezi a szükséges intézkedéseket a szakértői háttér személyi állományának és technikai felszereltségének továbbfejlesztése, a BSZKI kábítószer-vizsgáló laboratóriumai részére modern műszerek és eszközök beszerzése érdekében.

9. Az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője megvizsgálja a kábítószert fogyasztó személyek kiszűrésére irányuló helyszíni ellenőrzések elméleti és gyakorlati oktatásának lehetőségét, valamint annak oktatási rendszerbe történő felvételét. Ennek során felveszi a kapcsolatot és egyeztet az ORFK bűnügyi és rendészeti főigazgatójával, akik megszervezik az érintett állomány oktatásban történő részvételét.

10. A kábítószer-fogyasztással összefüggő közlekedési balesetek számának csökkentése érdekében az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője intézkedéseket tesz célzott közúti ellenőrzések végrehajtása érdekében, melyhez kapcsolódóan meg kell vizsgálni a gépkocsivezetők kábítószer-fogyasztásra irányuló helyszíni előszűrésének lehetőségét.

11. Az ORFK bűnügyi főigazgatója kapcsolatfelvételt kezdeményez a csomagküldő és postai szolgáltatók között az ilyen úton érkező kábítószerek, új pszichoaktív anyagok forgalmazásának megakadályozása érdekében.

12. Az ORFK bűnügyi főigazgatója intézkedik annak országos szinten történő megvizsgálására, hogy milyen szervezési intézkedésekkel biztosítható az interneten kábítószert és más tudatmódosító anyagot forgalmazó weboldalak monitorozása.

2. A Rendőrség Drogellenes Stratégiájába foglalt stratégiai célok megvalósítása érdekében elvégzendő középtávú (2016-2017) feladatok

13. Az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztályának vezetője, valamint a hatáskörrel rendelkező szervek vezetői gondoskodnak a titkos információgyűjtő munka során alkalmazott erők, eszközök, módszerek kombinált, arányos, célhoz kötött és hatékony felhasználását elősegítő intézkedések kidolgozására.

14. A megyei rendőrfőkapitány-helyettesek (rendészeti) és a Budapesti Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese, illetve az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Igazgatásrendészeti Főosztály vezetője intézkednek az évek óta magas szinten teljesített kábítószer-rendészeti ellenőrzési szám és az ellenőrzés szakmai színvonalának megtartására, a rendelkezésre álló erőforrások függvényében annak lehetőség szerinti növelésére.

15. A visszaélések lehetőségének csökkentése és az illegális felhasználás elleni hatékony fellépés érdekében az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Igazgatásrendészeti Főosztályának vezetője, a megyei rendőrfőkapitány-helyettesek (rendészeti) és a Budapesti Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese intézkedéseket tesznek vagy kezdeményeznek a kábítószer-rendészeti hatósági ellenőrzés személyi állománya szakmai felkészültségének, valamint technikai felszereltségének (gépjárműpark, informatikai rendszerek stb.) továbbfejlesztése érdekében.

16. Az ORFK rendészeti főigazgatója - az ORFK gazdasági főigazgatójának bevonásával - intézkedik egységes, naprakész és az ügyfelek által is igénybe vehető elektronikus adatbázis létrehozására az állatgyógyászatban tevékenykedő és az igazgatásrendészeti szolgálati ág által kiadott hatósági bizonyítvánnyal rendelkező személyekről és szervezetekről.

17. Az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztályának vezetője - ORFK Humánigazgatási Szolgálata vezetőjének bevonásával - gondoskodik a Rendőrség területi és a helyi szerveinél létrehozott, a kábítószer-bűnözés felderítésére specializálódott állomány tevékenységének felméréséről, szükség esetén a létszámviszonyok és technikai feltételek változtatásának kezdeményezéséről.

18. Az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (a továbbiakban: NEBEK) és a KR NNI igazgatója intézkedik a nemzetközi társszervekkel történő együttműködés javítására, az ellenőrzött szállítmányok tárgykörén kívüli szélesebb körű együttműködés kialakítására.

19. A rendőri tevékenység hatékonyságával összefüggő, a jogi szabályozás tartalmára visszavezethető gyakorlati problémák felmerülése esetén az ORFK bűnügyi főigazgatója gondoskodik a titkos információgyűjtő tevékenység eredményességét elősegítő, az irányadó jogszabályok módosítására vonatkozó szakmai javaslatok előkészítéséről.

3. A Rendőrség Drogellenes Stratégiájába foglalt stratégiai célok megvalósítása érdekében elvégzendő hosszú távú (2018-2020) feladatok

20. A nyomozó szervek vezetői gondoskodnak arról, hogy a terjesztői típusú magatartások miatt indított eljárások aránya 2020-ig országos viszonylatban haladja meg a 25%-ot.

21. Az ORFK bűnügyi főigazgatója a szervezett bűnözés más megnyilvánulási formái ellen folytatott munkához történő felhasználás céljából gondoskodik az illegális kábítószer-kereskedelmet folytató bűnszervezetek gazdasági hátterének felderítéséből és felszámolásából származó tapasztalatok módszertani útmutatóban történő összefoglalásáról.

4. A Rendőrség Drogellenes Stratégiájába foglalt stratégiai célok megvalósítása érdekében elvégzendő folyamatos feladatok

22. A BSZKI igazgatója gondoskodik:

a) a kábítószer-vizsgáló laboratóriumi hálózat szakmai, tudományos fejlődése érdekében az érintett állomány tagjainak a szakmai továbbképzéseken, tudományos konferenciákon történő részvételéről;

b) a lefoglalt anyagok vizsgálati eredményeit tartalmazó naprakész adatbázis folyamatos fejlesztéséről, korszerűsítéséről és karbantartásáról;

c) a laboratóriumok analitikai műszereinek (GC/MS, HPLC) a minőségirányítási rendszer folyamatos működtetéséhez nélkülözhetetlen fokozatos amortizációs cseréjéről;

d) az új anyagok beazonosításához nélkülözhetetlen olyan analitikai műszer(ek) beszerzéséről, amely(ek) lehetővé teszi(k) a mennyiségi meghatározást abban az esetben is, ha hiteles, megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező standard nem áll rendelkezésre.

23. Az ORFK bűnügyi főigazgatója és a KR parancsnoka közreműködik a kábítószer-probléma kezelésével összefüggő aktuális ismereteket nyújtó moduloknak a rendőr-oktatási rendszerbe történő beépítésében.

24. A kábítószer-problémával összefüggő, a Rendőrség munkáját befolyásoló jogszabályi háttér folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén módosítási javaslatok megtétele az ORFK bűnügyi főigazgatójának feladata.

25. A NEBEK és a KR NNI igazgatója intézkedik a nemzetközi együttműködés lehetőségeinek bővítésére, az adatbázisok fokozottabb kihasználására.

26. Az ORFK bűnügyi főigazgatója - a változó droghelyzetre adott válaszlépésként - gondoskodik a Rendőrség tematikus iskolai bűnmegelőzési programjainak (DADA, ELLEN-SZER) folyamatos korszerűsítéséről.

27. A rendőr-főkapitányságok vezetői - az ORFK bűnügyi és gazdasági főigazgatójának közreműködésével - kötelesek támogatni, hogy a Rendőrség tematikus iskolai bűnmegelőzési programjai (DADA, ELLEN-SZER), valamint a bűnmegelőzési tanácsadói hálózat minél több közoktatási intézményben jelen lehessenek.

28. A rendőr-főkapitányságok bűnmegelőzési osztályainak vezetői ösztönzik a közoktatási intézményeket arra, hogy teljes körű egészségfejlesztési programok szülői moduljaiba, valamint a pedagógusok részére szervezett - drogprevencióval kapcsolatos - képzésekre meghívják a Rendőrség drogprevenciós szakembereit is.

29. Az ORFK gazdasági főigazgatója - az ORFK bűnügyi főigazgatójának bevonásával - gondoskodik a továbbképzésekhez szükséges pénzügyi háttérrel kapcsolatos lehetőségek felméréséről, a lehetséges továbbképzések ütemezésének tervezésről, továbbá gondoskodik a korábban kiképzett oktatói hálózat tudásának szinten tartása, ismeretanyagának fejlesztése érdekében szakmai továbbképzéseken, tudományos konferenciákon való részvételről.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

30. Az egyes feladatok végrehajtásáért felelős szervek a számukra előírt feladatokat az éves munkatervükbe beépítik, az éves költségvetésük tervezése során kötelesek figyelembe venni a Rendőrség Drogellenes Stratégiájában előírt feladatokat.

31. Az egyes feladatok végrehajtásáért felelős szervek a feladatok végrehajtásáról szóló jelentésüket minden év március 1-jéig - első alkalommal a 2015. évben - az ORFK bűnügyi főigazgatója részére kötelesek felterjeszteni.

32. Az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály a 31. pontban meghatározott jelentéseket minden év március 31-éig - első alkalommal a 2015. évben - összesíti, és azt az ORFK bűnügyi főigazgatóján keresztül felterjeszti az országos rendőrfőkapitány számára.

33. A Rendőrség Drogellenes Stratégiáját az utasítás melléklete tartalmazza.

34. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

35.2

Melléklet a 4/2014. (II. 21.) ORFK utasításhoz

A RENDŐRSÉG DROGELLENES STRATÉGIÁJA

I. BEVEZETÉS

Az Országgyűlés 2013. október 16-án fogadta el a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról (2013-2020) szóló 80/2013. (X. 16.) OGY határozatot (a továbbiakban: Nemzeti Drogellenes Stratégia). A Nemzeti Drogellenes Stratégia összhangban áll az Európai Unió stratégiájával, illetve az ahhoz kapcsolódó akciótervekkel, amelyek célja „a társadalom és az egyén jólétének védelme és növelése, a közegészségügy védelme, magas szintű biztonság nyújtása a lakosság számára, valamint a kábítószer-probléma kiegyensúlyozott, egységes megközelítése”. A Nemzeti Drogellenes Stratégia alapját képezik a vonatkozó ENSZ Egyezmények, így az Egységes Kábítószer Egyezmény (1961), a Pszichotróp Anyagokról szóló Egyezmény (1971), illetve a Kábítószerek és Pszichotróp Anyagok Tiltott Forgalmazása Elleni Egyezmény (1988), amelyek a kábítószerekkel, pszichotróp anyagokkal kapcsolatos problémák kezelésének fontos jogi eszközei. A dokumentum célkitűzései figyelembe veszik továbbá az ENSZ Kábítószer Bizottságának 2009. évi magas szintű szegmensén elfogadott Politikai Deklarációban és az ahhoz tartozó Akciótervben lefektetett kábítószer-politikai irányelveket.

Magyarországon a kábítószer-probléma visszaszorítására, illetve kezelésére 2000-ben, valamint 2009-ben készültek középtávú célkitűzéseket tartalmazó stratégiai dokumentumok. Jelen dokumentum a korábbi stratégiai hangsúlyokhoz hasonlóan elsősorban a kereslet- és a kínálatcsökkentés szemléleti kereteit elfogadva, valamint a hazai és nemzetközi gyakorlat tapasztalatait alapul véve jelöli ki a legfontosabb beavatkozási színtereket. A Nemzeti Drogellenes Stratégia a kábítószer-problémára vonatkozik, mindazonáltal nagy nyomatékkal jelzi, hogy a kábítószer-jelenség szorosan összefügg más kémiai és viselkedési függőségi problémákkal, elsősorban pedig a nemzet általános lelki egészségi állapotával, különös tekintettel az értékszemlélet, a kapcsolati kultúra, a problémamegoldó készség személyes és közösségi jellemzőire. Célrendszerénél fogva ugyanakkor az új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos stratégiai feladatokkal is foglalkozik.

A Nemzeti Drogellenes Stratégia, valamint a társadalmi elvárások és a szakmai követelmények is azt sürgetik, hogy a kábítószerekkel, pszichotróp és új pszichoaktív anyagokkal (a továbbiakban: együtt: kábítószer) összefüggő problémák kezelésére a Rendőrség is aktualizálja szervezetét, és tervszerűen alakítsa ki rövid, közép- és hosszú távú feladatrendszerét, globális nemzetközi és nemzeti stratégiába illeszkedő drogellenes stratégiáját. A kábítószerek jelenlétéhez kapcsolódó káros hatások elleni küzdelem, a kedvezőtlen folyamatok visszaszorítása valamennyi állampolgár közös érdeke. A kábítószer-probléma összetett, az egész társadalomra kiható jelenség, veszélyezteti az egyének, családok, közösségek jólétét és biztonságát. A kábítószerek illegális használata az egész társadalom biztonságérzetére kihat, valamint jelentős közegészségügyi ártalmakat okozhat. A problémával összefüggő egészségügyi és bűnügyi következmények társadalmi kezelése milliárdos terheket jelent az adófizetőknek.

II. HELYZETÉRTÉKELÉS

1. Nemzetközi és hazai jogi környezet

Hazánkat a nemzetközi jogon alapuló, a magyar jog részévé tett egyezmények kötelezik a kábítószer fogyasztása, valamint a kábítószer csempészete elleni fokozott fellépésre. Magyarország valamennyi kábítószer konvenciónak tagja, minden nemzetközi egyezményhez csatlakozott, ezeket belső jogi normává tette.

A New Yorkban 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezményt az 1965. évi 4. törvényerejű rendelet tette a magyar jog részévé, a módosításait tartalmazó, Genfben 1972. március 25-én aláírt jegyzőkönyvet pedig az 1988. évi 17. törvényerejű rendelet hirdette ki. Ez a nemzetközi jogi norma tekinthető a kábítószer-fogyasztás elleni küzdelem egyik alapdokumentumának. Az Egyezményhez történő csatlakozással kötelezettséget vállaltunk arra, hogy kizárólag gyógyászati és tudományos célokra korlátozzuk a kábítószerek termelését, gyártását, behozatalát, kivitelét, elosztását, kereskedelmi forgalmát, használatát és tárolását.

A pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben 1971. február 17-én megkötött Egyezményt az 1979. évi 25. törvényerejű rendelet iktatta a belső jogszabályok közé. Nagy horderejű és alapvetően bűnügyi vonatkozású az 1998. évi L. törvény által kihirdetett, Bécsben 1988. december 20-án aláírt ENSZ Egyezmény a „Kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott gyártása és forgalmazása elleni nemzetközi fellépésről” is. Az Egyezmény - felismerve azt, hogy a szervezett bűnözéssel szemben csak gazdasági alapjának megrendítése révén lehet átütő eredményeket elérni - szigorú elkobzási szabályokat rögzít, amennyiben a megszerzett vagyon bármilyen módon kábítószer-ügylethez kapcsolódik.

A hazai jog részévé tett nemzetközi egyezmények és megállapodások kormányzati feladatait tartalmazó normák hazánk európai uniós csatlakozásával módosultak. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végzendő tevékenység szabályozását a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), míg a kábítószer prekurzorokkal kapcsolatos hatósági eljárások rendjét, a hatósági feladatok és hatáskörök megosztását a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet tartalmazza.

2. Bűnügyi helyzet
2.1. Kábítószer-bűnözés és kábítószerpiac 2012. évre vonatkozóan

Kábítószerrel történő visszaélés bűncselekménye miatt évente 4000-8000 eljárás fejeződik be Magyarországon. Ez a szám 2005-ben volt a legmagasabb (7600 fölötti eljárás), 2003-ban pedig a legalacsonyabb (3378 eljárás). 2012-ben 5219 rendbeli kábítószerrel való visszaélés bűncselekményt és 4805 elkövetőt regisztráltak, mely számok a korábbi évekhez képest csökkenést jeleznek. Ezek közül 4584 eset (87,8%) fogyasztói típusú, 570 eset (10,9%) pedig kereskedői bűncselekmény volt. Az elkövetők 79,8%-a 30 év alatti volt, ezen belül nőtt a fiatalkorúak aránya (17,9%-ra). A kábítószerrel visszaélést elkövetők közel háromnegyede büntetlen előéletű volt. 2012-ben tovább csökkent a vádemeléssel végződő eljárások aránya (a 2011. évi adatokhoz viszonyítva mintegy 42%-ról 36,2%-ra). Az elterelés alkalmazása következtében a nyomozások 58,3%-a fejeződött be bírósági eljárást nem eredményező módon.

A vádemelést nem eredményező lezárások között 2007 óta folyamatosan nő a „büntethetőséget megszüntető egyéb ok” címen történő befejezések aránya. A bűncselekmények elkövetésének helyét vizsgálva, az országon belül tovább nőtt a közép-magyarországi (Budapest és Pest megye) dominancia: itt követték el a regisztrált bűncselekmények 32%-át.

Az előző évekhez hasonlóan a regisztrált visszaélés kábítószerrel bűncselekmények túlnyomó többségét 2012-ben is kannabisszal követték el (75,2%, 3925 eset). Ugyanakkor a megelőző évhez képest csökkent a kannabisszal elkövetett visszaélések száma (17,1%-kal) és aránya is a visszaélés kábítószerrel bűncselekmények között (5,0%-kal). 2012-ben az amfetamin az esetek 14,1%-ában (738 eset) szerepelt az elkövetés tárgyaként, 2011-ben ez az arány 8,1% volt, mintegy 6 százalékponttal nőtt a szerrel elkövetett, regisztrált bűncselekmények aránya, az előző évhez képest a heroinnal elkövetett visszaélések a bűncselekmények mindössze 1,4%-át tették ki (72 eset).

A kábítószergyanús anyagok lefoglalási adatai alapján a hazai piacon leggyakrabban előforduló anyag - mind a lefoglalások számát, mind a mennyiségét tekintve - a marihuána. A lefoglalások száma alapján a kokain, az amfetamin, a metamfetamin és az LSD feketepiaci részesedése évek óta hasonlónak tekinthető. A heroin lefoglalásainak száma, illetve a lefoglalt anyag mennyisége a 2010-ben tapasztalható kismértékű csökkenés után 2012-ben jelentősen visszaesett, a fogyasztási és lefoglalási adatok arról tanúskodnak, hogy a heroin lényegében eltűnt a piacról. Ezzel egyidejűleg folytatódott az új pszichoaktív anyagok előző két évben kezdődött térnyerése, a tiltólistára került mefedron helyét különböző - azóta szintén tiltólistára került - katinon vegyületek (4-MEC, MDPV), továbbá szintetikus kannabinoidokkal kezelt növényi törmelékek vették át.

Kábítószer-csempészet tekintetében Magyarország továbbra is tranzit és célország egyben. A legtöbb kábítószertípus külföldről jut hazánkba, a belföldi előállítás egyedül a marihuána esetében játszik egyre meghatározóbb szerepet. A kábítószerek ára 2009-hez képest lényegében nem változott, a heroin ára kismértékben, hatóanyagtartalmának csökkenésével párhuzamosan mérséklődött. Az elmúlt két év legjelentősebb kábítószerpiaci fejleménye a szintetikus szerek piacának átalakulása, az ecstasy tabletták újbóli feltűnése és új, sok esetben még listán sem lévő hatóanyagot tartalmazó porok és tabletták megjelenése, illetve szokatlanul gyors terjedése.

A 2013. július 1-jétől hatályba lépő, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) több változást hozott a kábítószerrel összefüggő bűncselekmények szabályozásában. Az új szabályozás megteremti a fordított bizonyítás lehetőségét a kábítószer-kereskedelem alatt keletkezett vagyon tekintetében, vagyis a kábítószer-kereskedőnek kell bizonyítania vagyonának legális eredetét azon idő alatt, amíg kábítószer-kereskedelemmel foglalkozott. Nem alkalmazható az elterelés, ha a bűncselekmény elkövetését megelőző két éven belül az elkövetővel szemben a vádemelést azért halasztották el, illetve a nyomozást azért függesztették fel, mert vállalta az elterelésen való részvételt, vagy ha az elkövető büntetőjogi felelősségét kábítószer-kereskedelem vagy kábítószer birtoklása miatt megállapították. Megszűnt a kábítószerrel összefüggő bűncselekmények kábítószerfüggő személy általi elkövetésének privilegizált esetként történő kezelése. A bíróság mérlegelési jogkörébe tartozik, hogy a kábítószer-függőséget a büntetés kiszabása során enyhítő körülményként veszi-e figyelembe. A Btk. elkövetési magatartásként nevesíti a kábítószer-fogyasztást, és bevezeti a különösen jelentős mennyiséget, amely megkönnyíti a „futárokkal” szembeni bizonyítást.

2.2. Új pszichoaktív szerek

Az új pszichoaktív szerek visszaélésszerű használatát és megjelenését a hazai piacon a Nemzeti Drog Fókuszpont által koordinált szakértői hálózat, a Korai Jelzőrendszer (Early Warning System) hivatott nyomon követni és az ezzel kapcsolatos információkat eljuttatni az illetékes hazai intézményeknek, valamint a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelő Központjának (EMCDDA). A tagállamok által az EMCDDA számára tett bejelentések szerint 2009 óta jelentősen megnövekedett az Európában megjelenő új pszichoaktív szerek száma. A lefoglalási adatok és a Nemzeti Drog Fókuszponthoz beérkező bejelentések alapján hazánkban is hasonló folyamat figyelhető meg. Másfelől viszont az Europol új pszichoaktív szerekkel összefüggő adatai alapján az EMCDDA 2012-es Éves Jelentése Magyarországot a kisebb lefoglalásokról beszámoló országok sorában említette meg.

Hazánkban az új pszichoaktív szerek szabályozásáról az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény, valamint a Korm. rendelet rendelkezik. A kockázatértékelés folyamatát is e két jogszabály határozza meg.

Magyarországon amellett, hogy az összes klasszikus kábítószertípus hozzáférhető, rohamosan terjed az új típusú pszichoaktív szerek (ún. dizájner drogok) kereskedelme és használata. A forgalmazás szervezett bűnözéssel való kapcsolata miatt e szerek megjelenésének nemzetbiztonsági kockázata is jelentős. A korábban hagyományos kábítószerekkel kereskedő bűnözői csoportok újabban egyre inkább e szerek forgalmazásával foglalkoznak.

A kábítószer-bűnözés dinamikus jelenség, drámai gyorsasággal jelennek meg új szerek, terjednek el új elkövetési magatartások és változnak a csempészútvonalak.

A világhálón elkövetett bűncselekmények száma napról napra nő, a kábítószer, illetve az új pszichoaktív szerek kínálatával összefüggésben az egyik legnehezebben ellenőrizhető terület.

Az új típusú dizájner drogok Magyarországon 2010-ben jelentek meg jelentősebb mértékben, közülük a mefedron terjedt el leginkább. Az interneten árusított szereket általában nem emberi fogyasztásra alkalmas szerként hozzák forgalomba, azonban ezeknek a drogként való fogyasztáson kívül más felhasználása nem ismert.

A Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet (a továbbiakban: BSZKI) adatai szerint a 2013-ban lefoglalt új pszichoaktív anyagok aránya az összesen lefoglalt kábítószer mennyiségéhez képest már több mint 50%.

Az új szerek szerhasználati mintázataira vonatkozó kutatások alapján elmondható, hogy azok elterjedésének okai elsősorban az alacsony ár és a könnyű hozzáférhetőség voltak, az újdonság hatása és a legalitás miatt feltételezett alacsonyabb kockázat mellett.

A Btk. a visszaélés új pszichoaktív anyaggal bűncselekmény elkövetése esetén a fogyasztás, a megszerzés és a tartás elkövetési magatartást nem rendeli büntetni. Tekintettel azonban arra, hogy ezen anyagok terjedése az illegális forgalomban az új jogszabályhely hatálybalépése óta nem csökkent, hanem nőtt, ezért módosítani kellett az új Btk. idevonatkozó szabályozását, ami 2014. január 1-jétől lépett hatályba. Eszerint a csekély mennyiségű új pszichoaktív anyag megszerzése és tartása vétségnek, míg a csekély mennyiség feletti anyag megszerzése és tartása pedig bűntettnek minősül.

2.3. Szervezeti feltételek

Az országot behálózó csempész-, termesztő és terjesztő csoportokkal a Rendőrség néz szembe. Szükséges az erők, az eszközök és főleg az információk összpontosítása az ország kábítószer-ellátását végző bűnözői szervezetek elleni küzdelem hatékonyságának növelése érdekében. A Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról szóló 1035/2012. (II. 21.) Korm. határozat részletesen meghatározza a kábítószer-kereskedelemmel összefüggésben felmerülő hazai kihívásokat és az adekvát válaszokat. Rögzíti, hogy a kábítószer-bűnözés elleni sürgős és a jelenleginél célravezetőbb fellépés előfeltétele a rendészeti munka hatékonyságának növelése, az illetékes szervek technikai ellátottságának és személyi állománya képzettségének javítása, továbbá az illetékes nemzetközi szervekkel folytatott hatékony információcsere és együttműködés. Ennek érdekében növelni kell az ellenintézkedések hatékonyságát, meg kell erősíteni a bűnszervezetek elleni fellépésért felelős szerveket, valamint a bűnügyi szakértői tevékenység személyi, anyagi és technikai bázisát. A fentieken túl fel kell állítani egy országos szintű, kábítószer-bűnözés elleni szolgálatot. A kábítószer-ellenes küzdelem átfogó társadalmi feladatot is jelent, így az eredményes fellépés szempontjából különösen fontos a társadalmi bűnmegelőzés lehetőségeinek kihasználása.

Mindezek alapján a kínálatcsökkentés legfőbb stratégiai célja bármely visszaélésre alkalmas pszichoaktív anyag Magyarországra történő bejutásának és a hazánkban megjelenő szerekhez való hozzáférés megakadályozása, illetve ezzel összefüggésben a bűnmegelőzési vetület érvényesítése.

A kínálatcsökkentő munka jogszabályokban foglalt kötelezettség, amely védi a társadalom tagjait, és a különböző közösségek (család, köznevelési intézmény, munkahely stb.) biztonságát szolgálja. Tevékenységi területe a jogi szabályozást, a bűnüldözést, az illegális kábítószer-termelés felszámolását és az úgynevezett kábítószer-prekurzorok és pre-prekurzorok, kábítószerek, pszichotróp és új pszichoaktív anyagok szigorú ellenőrzését egyaránt érinti.

A kábítószer-kínálat visszaszorítása - függetlenül a kábítószerek egyes típusaitól - a jogszabályok által évtizedek óta folyamatosan megkövetelt zéró tolerancia elvén alapul, és ez a tevékenység a kábítószer-kereskedőkre és -termelőkre összpontosul. A kábítószerek között a tekintetben sincs különbség, hogy az egyes kábítószerek termeléséhez és kereskedelméhez kapcsolódó büntetőjogi felelősség alól sem függőség, sem más indok nem mentesíthet.

A Rendőrség tevékenysége a kábítószerekkel kapcsolatos bűnözés visszaszorítását célozza, ami megfelel a társadalom elvárásainak is. A büntetőpolitikával kapcsolatos társadalmi elvárás az is, hogy a bűncselekmények egyéni és közösségi következményeivel kapcsolatos beavatkozások rendszere is rendelkezésre álljon. A kábítószereket előállítók, termelők, forgalmazók, üzletszerűen kínálók által elkövetett bűncselekmények esetén a szigorú szabadságelvonás mellett a kábítószerekkel összefüggésben keletkezett vagyon elvonását is biztosítaniuk kell a jogszabályi kereteknek. Az elkobzás alá eső vagyon esetében cél, hogy az a megelőzés, a kezelés-ellátás, illetve a kínálatcsökkentés fejlesztésére fordítható legyen.

A modern bűnüldözés nélkülözhetetlen eleme az információk megszerzése, feldolgozása, hasznosítása, átadása. A kínálatcsökkentésre irányuló tevékenységben is szükséges a kábítószerek előállításával, termesztésével, forgalmazásával, kínálásával kapcsolatban keletkezett információk összegyűjtése, elemzése és értékelése. Ennek érdekében növelni szükséges a rendészeti szervezetek közötti információcserét és annak hatékonyságát, amely mind az új típusú kábítószerek, mind az új típusú elkövetési módok tekintetében nagy segítséget nyújthat. A kínálatcsökkentés további eleme a kábítószerekkel kapcsolatos különböző bűncselekményekre felhívó, illetve a kábítószerek forgalmazásának, előállításának, termesztésének módjairól tájékoztató internetes honlapokkal szembeni hatékony intézkedés.

A kábítószer-fogyasztással összefüggő közlekedési balesetek számának csökkentése is fontos, ennek érdekében indokolt a célzott közúti ellenőrzések fokozása és a balesetet okozó gépkocsivezetők kábítószer-fogyasztásra irányuló szűrővizsgálata.

A kábítószer-prekurzorokkal, valamint a kábítószerekkel, pszichotróp és új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos visszaélések lehetőségének csökkentése érdekében az illegális felhasználás elleni fellépést erősíteni kell. Ennek eszköze egyrészt a korszerű engedélyezési és nyilvántartási rendszer, másrészt a vegyipari cégek és kereskedők szervezeteinek bevonása a felvilágosító és megelőző munkába.

2.4. Az európai kábítószer-kereskedelem

A kábítószerpiac globális méreteket ölt, az egész világot átszövik az illegális drogkereskedelmi útvonalak. Európa az ellenőrzött anyagok fontos célállomása, de a más régiókba szállított kábítószerek esetében tranzitútvonalként is van némi szerepe. Az Európába bejutó kábítószerek fontos forrásvidéke Latin-Amerika, Nyugat-Ázsia és Észak-Afrika, a modern kábítószerpiac dinamikája folytán azonban már a világ más régióinak is nő a jelentősége. A kannabisz és a szintetikus kábítószerek szempontjából Európa termőterület is, miközben az itt megtermelt kannabisz szinte teljes egészében helyi fogyasztásra szolgál, néhány szintetikus kábítószert más régiókba szánt exportra is gyártanak.

Kannabisz

A lefoglalások szempontjából Európában egyértelműen a kannabisz áll az élen, ami tükrözi használatának nagyarányú előfordulását. A kokain összesítésben a második, körülbelül kétszer annyi lefoglalással, mint akár az amfetaminszármazékok, akár a heroin. Az ecstasy lefoglalásainak száma alacsonyabb, de 2012-ben jelentősen megemelkedett.

Az Európában kapható kannabisz egyrészt belföldi termesztésből, másrészt a szomszédos országokból származik. A hasis legnagyobb részét Marokkóból importálják tengeri vagy légi úton. A hasislefoglalások európai szinten a méret szempontjából az átlagosan nagyobbak, mint a marihuána lefoglalásai.

Szintetikus kannabinoidok

A kannabiszban természetesen előforduló pszichoaktív vegyületek hatásait utánzó szintetikus kannabinoid receptor agonistákat tartalmazó termékek újabban tapasztalt hozzáférhetősége új dimenzióval bővítette az európai piacot. Ezekről az esetenként nagyon erős anyagokról Magyarország is többször jelentett az Európai Uniónak. Rendszerint Ázsiából importálják por formájában, több kilós csomagokban, a feldolgozás és a csomagolás pedig már Európában zajlik.

Heroin

Egyértelműen megállapítható, hogy Európában az utóbbi egy-két évben a heroin fogyasztása csökken. Európán az importált heroin két formában érhető el, ezek közül a nyers heroin (heroin-bázis) a gyakoribb, ami többnyire Afganisztánból származik. Sokkal ritkább a fehér heroin (só forma), amely hagyományosan Délkelet-Ázsiából származik, de már máshol is előállítható. Az ópioid kábítószerek előállítása korlátozott mértékben még Európán belül is előfordulhat, így különösen Magyarország keleti régiójában, házi mákkészítmények formájában.

A heroin Európába szállítására két nagy kereskedelmi útvonal létezik, egyik a „balkán-út”, melynek Magyarország is része, a másik, újabb útvonal az ún. északi vagy „selyemút”, amely a közép-ázsiai volt szovjet utódállamokon keresztül haladva északnak tart Oroszország felé. Megállapítható ugyanakkor, hogy érkezik heroin közvetlenül Iránból vagy Pakisztánból is.

Kokain

Európában a legelterjedtebb a kokainpor (egy hidroklorid só), kevésbé elterjedt a kábítószer füstöléssel szívható formája, a crack kokain. A kábítószert szinte kizárólag Bolíviában, Kolumbiában és Peruban állítják elő, majd légi és tengeri úton szállítják Európába, főleg az Ibériai-félszigeten (Spanyolország, Portugália) keresztül. Jelentős mennyiséget foglalnak le ezen kívül Belgiumban, Hollandiában és más nyugat-európai országok kikötőiben is. Jól látható diverzifikációt mutat, hogy egyre nagyobb mennyiségű lefoglalás történik Bulgáriában, Görögországban, Romániában és a balti országok kikötőiben.

Amfetaminszármazékok

Európában eddig sokkal nagyobb mennyiségben foglaltak le amfetamint, mint metamfetamint. A jelek szerint azonban a metamfetamin is egyre inkább hozzáférhetővé vált. Jelentős amfetamin-termelés zajlik Belgiumban és Hollandiában, valamint Lengyelországban, de jelentett előállítást Bulgária, Németország és Magyarország is. Csehországban jelentős mennyiségű metamfetamin előállítás zajlik napjainkban. Ezek többnyire kisüzemi létesítmények, de egyre jellemzőbb a nagyobb arányú termelés is, ahonnan a szomszédos országokba való kivitel a jellemző. A balti országokban is növekszik az előállítás, mégpedig a skandináv országok ellátására.

Új pszichoaktív anyagok

A 2012. év folyamán Európában 73, 2013-ban összesen 60 új pszichoaktív anyag jelent meg. Ebből mintegy 30 szintetikus kannabinoid típusú anyag volt. Ezeknek az anyagoknak a forgalmazásában nagy szerepe van az internetnek, ami új kihívás elé állítja a tagállamok rendészeti szerveit.

Miután a tagállamok hatóságai egyre gyorsabb ellenőrző intézkedéseket vezetnek be az anyagok forgalmazásának megakadályozása érdekében, így egyre több új anyag jelenik meg. Ezek az anyagok szinte kizárólag Ázsiából érkeznek, aggasztó jelenség lehet azonban az, hogy Lengyelországban felderítettek egy mefedront előállító üzemet, nemzetközi szervezett bűnözői csoportokhoz vezető szálakkal és arra utaló bizonyítékokkal, hogy más európai országok felé is kereskedtek.

3. A Rendőrség egyes szakterületeinek felépítése és feladata a kábítószer-bűnözés elleni fellépés szempontjából
3.1. A Rendőrség bűnügyi tevékenysége

A Rendőrség bűnügyi szervei vertikálisan 3 (központi, területi és helyi) szintre tagozódnak, horizontálisan a korábbi klasszikus hármas tagoltság (felderítés, nyomozás, vizsgálat) újból megjelentek.

A Rendőrség mint nyomozó hatóság központi, területi és helyi nyomozó hatóságokra tagozódik.

A rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) szerint központi nyomozó hatóság az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK), a területi nyomozó hatóság a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (a továbbiakban: KR NNI), valamint a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (a továbbiakban: RRI), helyi nyomozó hatóság a rendőrkapitányság és a vízirendészeti rendőrkapitányság.

Központi szinten az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály látja el a visszaélés kábítószerrel és visszaélés új pszichoaktív anyaggal kapcsolatos bűncselekmény felderítésének, nyomozásának szakirányítását. Központi szerepet játszik a jogszabályváltozások kezdeményezésében.

A BM rendelet szerint a KR NNI kizárólagos hatáskörébe tartozik a Btk. 176. § (2) bekezdés c) pont és (4) bekezdés szerint minősülő kábítószer kereskedelem bűntette, ha azt a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal létesítményében követték el, vagy e bűncselekmény elkövetéséhez szükséges anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított kábítószer-kereskedelem bűntette, ha azt jelentős mennyiségű kábítószerre követik el, a Btk. 178. § (2) bekezdés c) pont szerint minősülő kábítószer birtoklása bűntette, ha azt különösen jelentős mennyiségű kábítószerre követték el, vagy e bűncselekmény elkövetéséhez szükséges anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított kábítószer birtoklása bűntette és a Btk. 183. § (1) bekezdése szerint minősülő kábítószer-prekurzorral visszaélés bűntette. Ezen kívül a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetésének gyanúja esetén a nyomozás, ha az annak alapjául szolgáló bűncselekménynek - a 2006. évi CI. törvénnyel kihirdetett, az Egyesült Nemzetek keretében, Palermóban, 2000. december 14-én létrejött, a nemzetközi szervezett bűnözés elleni Egyezmény 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott - nemzetközi jellege van. Mindezeken túl minden olyan bűncselekmény esetében is az NNI jár el, amelyet az arra felhatalmazott vezetők az NNI hatáskörébe vonnak vagy utalnak.

Területi szinten a rendőr-főkapitányságok szervezeti keretein belül önálló kábítószer-felderítési osztályok nem működnek, illetve olyan osztályok sem tevékenykednek, amelyek kizárólag e bűncselekmény típus büntetőeljárásait folytatnák le.

A rendőr-főkapitányságok szervi járnak el minden, a Btk. szerint „súlyosabban minősülő” visszaélés kábítószerrel bűncselekmény esetében, ha a bűncselekményt bűnszövetségben, hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva követik. Ide tartozik a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal létesítményében elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette, illetve a jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette is, valamint e bűncselekmények elkövetéséhez anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított kábítószer-kereskedelem bűntette, kivéve a KR NNI és az RRI hatáskörébe tartozó eseteket. A fentieken túl a területi szervek hatáskörébe tartozik a tizennyolcadik életévet betöltött személy által tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával elkövetett kábítószer forgalomba hozatala vagy azzal való kereskedés, jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett, bűnszövetségben elkövetett, hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként e minőséget felhasználva elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette; illetve e bűncselekmények elkövetéséhez anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított kábítószer-kereskedelem bűntette, az üzletszerűen vagy bűnszövetségben, illetőleg hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva elkövetett kábítószer birtoklása bűntette, illetve e bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított kábítószer birtoklása bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket. Ide tartozik a jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer birtoklása bűntette, illetve e bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított kábítószer birtoklása bűntette, a bűnszövetségben, üzletszerűen, hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva, jelentős vagy különösen jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer birtoklása bűntette, illetve e bűncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított kábítószer birtoklása bűntette, a kábítószer készítésének elősegítése bűntette, ha az elkövetési magatartás a kábítószer termesztéséhez vagy előállításához szükséges anyag, berendezés vagy felszerelés készítése, megszerzése, az ország területére behozatala, onnan történő kivitele, átszállítása, átadása, illetve e bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított kábítószer készítésének elősegítése bűntette, a kábítószer készítésének elősegítése bűntette, ha az elkövetési magatartás a kábítószer előállításához szükséges anyag, berendezés vagy felszerelés forgalomba hozatala, vagy az azzal való kereskedés, illetve e bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított kábítószer készítésének elősegítése bűntette, a bűnszövetségben elkövetett kábítószer készítésének elősegítése bűntette, az üzletszerűen elkövetett kábítószer készítésének elősegítése bűntette, és az üzletszerűen vagy bűnszövetségben elkövetett teljesítményfokozó szerrel visszaélés bűntette kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket.

A helyi szintű városi, illetve Budapesten a kerületi rendőrkapitányságok esetében nincs olyan egység, amely kizárólag a kábítószer-bűnözés elleni fellépés terén tevékenykedne, valamint olyan szaknyomozók sem, akik kizárólag e bűncselekmény-kategóriával foglalkoznak. A vonatkozó jogszabályok alapján azonban a városi, kerületi rendőrkapitányságok beosztottai járnak el minden, a korábbiakban fel nem sorolt minősítésű visszaélés kábítószerrel bűncselekmény gyanújának esetében.

3.2. A Rendőrség bűnmegelőzési tevékenysége

A Rendőrség alapfeladatai közé tartozik a bűnmegelőzés, ami a bűnalkalmak csökkentése, valamint a bűnelkövetővé és sértetté/áldozattá válás megakadályozása érdekében alkalmazott intézkedéseket és a tájékoztatásra, felvilágosításra irányuló tevékenységet jelent. Ebbe illeszkedik bele speciális területként a drogprevenció.

A Rendőrség iskolai bűnmegelőzési programjainak célja, hogy a gyermek- és fiatalkorúakat megóvja a veszélyes élethelyzetektől, illetve felkészítse őket egy biztonságos életvitelre, a jogkövető magatartások választására.

A Nemzeti Drogellenes Stratégia a drogmentesség elérésének és megtartásának célját szem előtt tartva elsősorban olyan programok indítását és fenntartását ösztönzi, amelyek előterében a személyes és közösségi fejlődés, a szermentes életmód és értékvilág megerősítése, illetve az ezt támogató ismeretek és képességek elsajátításának lehetőségei állnak.

A gyermek- és fiatalkorúaknak szóló programok sikere elképzelhetetlen a célcsoport támogató mikrokörnyezete nélkül, ezért el kell érni, hogy a Rendőrségi bűnmegelőzési programokba a családok és az ifjúsági szakma más szereplői is bekapcsolódjanak.

A társadalmi feszültségek, a családi frusztrációk hatása az iskolában, az iskolai teljesítményben és az iskolához fűződő viszonyban is tükröződnek. A növekvő mennyiségű, gyakran megoldatlan egyéni, családi vagy társadalmi problémákkal szembesülő köznevelési intézmények jelenleg önmagukban nem lehetnek képesek ezeket a problémákat kezelni. Eszközrendszerük fejlesztésével lehetővé kell tenni, hogy azokat a magatartásmintákat és értékelveket, amelyek az egészséges személyiségfejlődéshez, a tudás, illetve a munka világában való helytálláshoz nélkülözhetetlenek, vonzóvá tudják tenni.

A kábítószer-problémával kapcsolatos megelőzési tevékenységnek valamennyi színtéren és célcsoportban az egészségfejlesztés tágabb összefüggésében kell megfogalmazódnia.

3.3. A Rendőrség igazgatásrendészeti feladata

A kábítószerekkel, valamint a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállításához, gyártásához is használt vegyi anyagokkal (a továbbiakban: kábítószer-prekurzor) kapcsolatos engedélyezési, nyilvántartásba vételi, hozzájárulási valamint véleményezési feladatokat az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Igazgatásrendészeti Főosztály Rendészeti Osztálya (a továbbiakban: Rendészeti Osztály), a rendészeti, felügyeleti és ellenőrzési feladatokat a Rendészeti Osztály kábítószer-rendészeti szakreferensei (a továbbiakban: szakreferensek) és a megyei rendőr-főkapitányságok igazgatásrendészeti osztályai, valamint a Budapesti Rendőr-főkapitányság Rendészeti Szervek Igazgatásrendészeti Főosztály Rendészeti és Fegyverengedélyügyi Osztály kábítószer-rendészeti szakelőadói (a továbbiakban: szakelőadók) végzik.

A Rendészeti Osztály engedélyezi a kábítószer kémiai profil meghatározásához szükséges mintájának, a visszaélés szempontjából veszélyes új szer mintájának kivitelét és behozatalát; nyilvántartásba veszi az állatgyógyászati intézményeknek, állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazóinak és a magán-állatorvosoknak a kábítószerekkel kapcsolatos tevékenységét; szakhatóságként közreműködik a kábítószerekkel és a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos tevékenységi, illetve az ipari mákkal és magas THC tartalmú kenderrel végezhető egyéb tevékenységekkel kapcsolatos engedélyek kiadásában és javaslatot készít a döntéshez a jogerősen elkobzott kábítószerek és egyes kábítószer-prekurzorok - megsemmisítéstől eltérő - jogszabályban meghatározott célra történő igénybevételéről. Az ORFK több mint ezer állatgyógyászati intézményt, kiskereskedelmi forgalmazót és magán állatorvost tart nyilván, mely jelentős bűnmegelőzési tevékenységet jelent.

A szakreferensek és illetékességi területükön a szakelőadók felügyelik és rendészeti szempontból ellenőrzik a kábítószerekkel folytatott valamennyi engedélyköteles tevékenységet, a nyilvántartásba vett állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazóinál, állatgyógyászati intézményeknél, a magán állatorvosoknál és az egészségügyi szolgáltatóknál a kábítószerek felhasználását, tárolását, nyilvántartását, a kábítószer-prekurzorokkal folytatott gyártási (előállítási, regenerálási), feldolgozási, felhasználási, forgalmazási és tárolási (raktározási) tevékenységeket, valamint a kábítószerek és a kábítószer-prekurzorok - az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (EEKH), illetve a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) által engedélyezett - megsemmisítését. Ezeket a feladatokat 23 fő (területi szinten 21 fő, az ORFK-n 2 fő) látja el, és évente több mint 6 ezer ellenőrzést végeznek. A területi kábítószer-rendészeti szerveknek a területileg illetékes kormányhivatal humán- és állategészségügyi szerveivel és a kamarákkal kiépített munkakapcsolata jónak nevezhető. A közös ellenőrzések, illetve a konkrét problémák napi szinten egyeztetésre kerülnek. Országos szinten főleg a jogszabály-módosításokat követően történik konzultáció a feladatok végrehajtása érdekében.

A hosszú évekig tartó következetes szakmai munka eredményeként a kábítószer-rendészeti feladatokat a Rendészeti Osztály mellett egy stabil kábítószer-rendészeti területi hálózat látja el, melynek tevékenységét az egészségügyi és egyéb közigazgatási szervek is elismerik, és az igazgatásrendészeti szolgálati ág tevékenységének egyre nehezebb feltételrendszere mellett napjainkban is kimagasló eredményességgel folyik. A kábítószer-rendészeti szakelőadók speciális rendészeti munkát végeznek. Speciális feladatuk abból adódik, hogy a rendészeti ismeretek mellett bizonyos szintig érteniük kell a gyógyszerekhez, a vegyi anyagokhoz, a vegyipari/gyógyszeripari műveletekhez, berendezésekhez, illetve az egészségügy és az ipar adminisztrációs rendszereihez. Ezen szakmai követelményekhez kifinomult diplomáciai készség kell, hogy párosuljon, mivel az ügyfelek széles köre az asszisztenstől a professzoron át cégvezetőkig terjed. A Rendőrség állományában dolgozó 21 fő kábítószer-rendészeti szakelőadó jelentős része megfelel ezeknek a követelményeknek. A legális kábítószer-forgalom és a kábítószer-prekurzorokkal folytatott legális tevékenységek rendőri ellenőrzése hatékony eszköze a bűnmegelőzésnek, mivel megnehezíti a legálisan tevékenykedőktől ezen anyagok átkerülését az illegális csatornákba, és ezzel kínálatcsökkentést valósít meg. A szakterület eredményes tevékenységét a humán- és állategészségügyi társszervek visszajelzései támogatják. A megelőzés ezen eszközének hiánya a kapcsolódó bűncselekmények, szabálysértések elszaporodásához vezethet.

3.4. A rendőri szervek egymás közötti együttműködése

Mindennemű „külső” együttműködés erejét veszítheti, ha annak kialakítását megelőzően nem konstruktív a szervezet belső kommunikációja. A szervezeten belüli információáramlás minősége meghatározza a közös fellépés egységes megnyilvánulásának formáját. A kommunikációs zavarok fékezik a cél megvalósítását, esetünkben kihatnak az ún. összrendőri szemlélet képviseletére. A rendőri feladatok törvényben szabályozottak, azok megjelenítése szakterülettől és beosztástól független. A nyomozó hatóságok felderítés- és nyomozás hatékonysági szempontjai alapján megfogalmazott alapvető törekvés, hogy a Magyarország területén működő kábítószer-terjesztő hálózatok a lehető legteljesebb mértékben felderítésre kerüljenek, a büntetőeljárás alá vont elkövetőkkel szemben a valóságos - előzetesen felderített - történeti tényállásnak megfelelően a kereskedelmi és egyéb terjesztői magatartás a legteljesebb körben bizonyítást nyerjen. Szakmai célkitűzés a kábítószerek Magyarországra történő szállítását biztosító „csatornák” feltárása, kiiktatása. Amennyiben a felderítési adatok indokolttá teszik, külföldi társszolgálatok bevonásával intézkedés történik a hazánkon kívüli források felszámolására. Az alapvetésnek tekintett, előzőekben kifejtett körülményekből egyenesen következik, hogy az egyes csempész és terjesztői hálózatokkal szembeni felderítést, illetve büntetőeljárást - ugyanazon elkövetői körre több rendőri, esetleg rendvédelmi szerv vonatkozásában - komplex módon szükséges kezelni.

A Rendőrség drogellenes stratégiájának egyik alapvető célja - a rendőri szervek tevékenységét meghatározó hatásköri és illetékességi szabályozással összhangban - a felderítés és a nyomozás eredményességét negatívan befolyásoló jelenségek kiküszöbölése. A hatékony együttműködés alapja, hogy minden egység hatáskörének, illetékességének és ezzel együtt humán és technikai lehetőségeinek megfelelő feladatot teljesítsen.

A helyi bűnügyi és közrendvédelmi szervek feladata a fogyasztók és a terjesztők által látogatott elosztóhelyek felderítése, ellenőrzése és felszámolása. A megyei szervek az illetékességi területükön a termesztés, a tárolás, valamint a terjesztés felderítését és felszámolását látják el, míg a KR Nemzeti Nyomozó Iroda a hazai gyártás megakadályozását, az országos terjesztői hálózatok, a határon átnyúló, nemzetközi rendőri együttműködést igénylő behozatali csatornák felderítését, felszámolását végzi.

III. A BSZKI SZEREPE, JELENTŐSÉGE, FELADATA

A kábítószer-vizsgáló laboratórium-hálózat feladata

A BSZKI-n belül, a Szerves Kémiai Analitikai Szakértői Osztályhoz tartozó Központi Kábítószer-vizsgáló Laboratórium az öt Regionális Kábítószer-vizsgáló Laboratóriummal országos hálózatot alkotva, kizárólagos hatáskörrel végzi a nyomozó hatóság által lefoglalt kábítószer-gyanús anyagok vizsgálatát.

Az utóbbi években a feketepiacon egyre nagyobb teret nyert ún. dizájner drogok azonosítása komoly kihívást jelent a világ minden kábítószer-vizsgáló laboratóriuma számára. Magyarországon is évről évre nő az azonosított új hatóanyagok száma, melyek megjelenése a jogszabályi háttér folyamatos változását is kikényszeríti. 2013-ban, a hatóságok által lefoglalt kábítószergyanús anyagok mintegy 50%-a új pszichoaktív anyagot tartalmazott. A lefoglalt anyagok vizsgálata során a BSZKI 2012-ben 34 új vegyületet azonosított, 2014. folyamán a bejelentett új vegyületek száma az év végéig várhatóan meghaladja a negyvenet.

A kábítószerek vizsgálatával kapcsolatos ügyek száma évek óta folyamatos emelkedést mutat, az ügyszám 2010 óta évről évre közel 20%-kal emelkedik. Az elmúlt évek során jelentős erőfeszítéseket tettek a laboratórium-hálózat kapacitásának növelésére. A 2012 óta megvalósult jelentős létszámfejlesztés hozzájárult az ügyek átfutási idejének nagymértékű csökkentéséhez. A 2014-re tervezett további létszámbővítés megvalósulása esetén - a jogszabályokból adódó kötelezettségeknek megfelelően - az ügyek átfutási idejének további csökkenése várható.

A BSZKI az akkreditált kábítószer-vizsgáló laboratóriumi hálózat tevékenységével nemzetközi szinten is elismerést vívott ki magának, többek között a Bűnügyi Szakértői Intézetek Európai Hálózata (ENFSI) Kábítószer Munkacsoportjában (DWG) végzett munkájával. 2010 óta a Központi Kábítószer-vizsgáló Laboratórium feladata az ENFSI DWG által szervezett éves körkísérletek lebonyolítása. A körkísérlet keretében évente több mint 60 európai kábítószer-vizsgáló laboratórium részére kábítószer-mintákat készítenek és küldenek, továbbá elvégzik a laboratóriumok által megküldött mérési eredmények egyedi és átfogó statisztikai értékelését. Jelentős szerepet vállalnak a magyar laboratóriumok az ENFSI DWG által létrehozott, az új anyagok azonosítására szolgáló gyűjtemény (spektrumkönyvtár) fejlesztésében, több új anyag esetében a világon elsőként szolgáltattak analitikai adatokat a többi intézet és laboratórium számára.

IV. A RENDŐRSÉG BŰNÜGYI SZOLGÁLATÁNAK PRIORITÁSAI, A KÁBÍTÓSZER-PROBLÉMA KEZELÉSÉBŐL ADÓDÓ SPECIÁLIS FELADATOK

1. A kábítószer-kínálat csökkentése, visszaszorítása

A Rendőrség kábítószer-probléma kezelésével összefüggésben lévő kínálatcsökkentési feladatai rövid távon a kábítószer-fogyasztók, -terjesztők számának behatárolása, a negatív tendenciák lassítása, míg hosszú távon a Nemzeti Drogellenes Stratégiában meghatározott cél az, hogy 2020-ra a kereslet- és a kínálatcsökkentés egyensúlyának biztosítása mellett a rendelkezésre álló eszközök széles körű alkalmazásával a lehető legteljesebb mértékben visszaszoruljon kábítószer-fogyasztás mértéke Magyarországon. Különösen fontos ez azokon a színtereken, ahol a gyermekek, fiatalok fokozott veszélynek vannak kitéve: az iskolákban, a közművelődési intézményekben és a szórakozóhelyeken a kábítószer-bűnözéssel összefüggő jogsértések növekedési ütemének, a jelenség kezelhető szinten tartása.

2. A kábítószer hazai illegális előállításának akadályozása

A Rendőrség kábítószer-felderítő, nyomozó szerveinek egyik fő feladata az illegális termesztő helyek felkutatása, felszámolása, alapanyagtermékek megsemmisítése (pl. kenderültetvények). Ennek érdekében fokozni kell a terület megfelelő felderítettsége érdekében teendő intézkedéseket, az e tárgykörben érkezett állampolgári bejelentések, lakossági észrevételek esetében az elsődleges intézkedéseket foganatosító rendőri szervek problémaérzékenységét, az intézkedések szakszerűségét. Ezeket természetesen mindenkor az összfelderítés szempontjainak fokozott szem előtt tartásával kell megtenni.

Az előbbiekhez hasonlóan hangsúlyos a kábítószer előállítására létrehozott illegális laboratóriumok feltalálási helyének megállapítása. Ennek érdekében szükséges a megfelelő technikai apparátus, az igénybe vehető és a témában jártas szakembergárda kiképzése. A büntetőeljárások megindítása alkalmával szakértők igénybevételével speciális ismereteket igénylő feladat-végrehajtási (metodikai) terminológiát kell kidolgozni. Ezzel összefüggésben ki kell alakítani a vonatkozó jogszabályok betartása mellett a szintetikus szerek előállítása során alkalmazott, ún. prekurzor anyagok forgalmának szigorú ellenőrzését, tökéletesíteni kell a monitoring rendszert, a megfelelő és azonnali jelzőrendszer kialakítását a felderítő egységek felé.

V. STRATÉGIAI CÉLOK

1. A Rendőrség kábítószer-probléma kezelésével összefüggő főbb stratégiai céljai
1.1. A Nemzeti Drogellenes Stratégia szerinti feladatok a kínálatcsökkentés területén

a) A nyomozati munka támogatása és az eljárások felgyorsítása érdekében tovább kell fejleszteni a szakértői háttér személyi állományát és technikai felszereltségét.

b) A nemzetközi és európai uniós folyamatoknak megfelelően elő kell segíteni a kábítószer-vizsgáló laboratóriumi hálózat szakmai, tudományos fejlődését és technikai fejlesztését, kapacitásuk igény szerinti bővítését.

c) A kábítószer-bűnözés elleni rendőri egység fejlesztése során a multidiszciplináris (gazdaságvédelem, informatikai környezetben megvalósuló) fellépést lehetővé tévő képességek további bővítése, a rendelkezésre álló technikai eszközök és felszerelések fejlesztése, a helyi-területi rendőri szervek felé a szakirányítás erősítése szükséges.

d) Növelni szükséges a hazai rendészeti szervezetek közötti információcsere hatékonyságát.

e) A sikeres és kellően elrettentő, megfelelő visszatartó erőt képviselő büntetőeljárások érdekében javítani kell a rendészeti szervek és az igazságügyi hatóságok együttműködését, elsősorban az ügyészek és bírák új elkövetési formákról, magatartásokról való megfelelő tájékoztatása és képzése révén.

f) Meg kell vizsgálni a szigorúbb, a kábítószerekre vonatkozó szabályozáshoz jobban közelítő, illetve egy önálló, a gyógyszerekről szóló törvény keretein kívül, az illegális droghasználatról szóló önálló jogszabály szükségességét is.

g) Mivel a kábítószer-bűnözés a nemzetközi szervezett bűnözés része, amelyben jellemző a határon átnyúló elem, a hatékony és aktív rendészeti fellépéshez elengedhetetlen a két- és többoldalú nemzetközi kapcsolatok kialakítása, fenntartása és folyamatos fejlesztése. Biztosítani kell a kábítószer-bűnözés elleni rendőri egységek számára a napi szintű nemzetközi kapcsolattartást. Ebben a vonatkozásban meghatározó az Európai Unió

2014-2017-es súlyos és szervezett bűnözés elleni szakpolitikai ciklusában való aktív rendőrségi részvétel. Ezen időszakra szóló uniós prioritások előírják, hogy csökkenteni kell az EU-ban a szintetikus kábítószerek előállítását, akadályozni kell a szintetikus kábítószerekkel való kereskedelemben részt vevő szervezett bűnözői csoportok tevékenységét, csökkenteni kell az EU-ba irányuló kokain- és heroin-kereskedelmet, valamint akadályozni kell az EU-n belüli terjesztés elősegítésével foglalkozó szervezett bűnözői csoportok tevékenységét. Ennek végrehajtása a hazai bűnüldöző szervek számára is nemzeti szinten leképezendő és végrehajtandó kiemelt fontosságú feladat.

h) Gyakoribbá kell tenni az európai uniós kezdeményezések alapján létrejövő operatív együttműködésben való részvételünket, valamint a határon átnyúló információcserét. Fokozni kell az Europol felé történő információ-szolgáltatást, és aktívan igénybe kell venni a rendelkezésre álló európai elemző-értékelő kapacitásokat. Növelni kell a közös bűnfelderítő és nyomozócsoportok számát. Minden rendelkezésre álló nemzetközi információs csatornát (Interpol, SELEC, PCC SEE, kétoldalú kapcsolatok) és a jogszabályok alapján adott együttműködési formákat maximálisan ki kell használni az érdemi együttműködés további javítása érdekében.

i) Aktív és kezdeményező fellépésre van szükség a nemzetközi színtéren a kábítószerek, pszichoaktív anyagok és ehhez kapcsolódó termékek, technológiák országba áramlásának megakadályozása érdekében.

j) A schengeni külső határszakaszokon (ideértve a légi határt is) fokozni kell a kábítószer-bűnözéshez kapcsolódó csempészjellegű elkövetési magatartások elleni fellépést olyan integrált metodika révén, amelyben Rendőrség bűnügyi és határrendészeti szolgálati ága, valamint a NAV is megfelelően együttműködik. Emellett, tekintettel a meglévő és tovább bővülő schengeni belső határszakaszokra, fokozni szükséges a vonatkozó mélységi ellenőrzési tevékenységet.

k) A legális nemzetközi áruforgalom szerepe növekszik, mivel a postai és csomagküldő szolgáltatásokat a csempészek egyre intenzívebben veszik igénybe. Ennek érdekében javítani kell a bűnüldöző szervek és ezen ágazat szereplői közötti együttműködést tapasztalatcsere, képzés, együttműködési megállapodások, rendszeres egyeztető fórum létrehozása révén.

l) A társadalmi bűnmegelőzés eszközrendszerére, jelenlegi és majdani kapacitásaira mind a kereslet-, mind a kínálatcsökkentés kapcsán támaszkodni kell.

m) A visszaélések lehetőségének csökkentése és az illegális felhasználás elleni hatékony fellépés érdekében tovább kell fejleszteni a hatósági ellenőrzés személyi állományát és technikai felszereltségét.

n) Elő kell írni az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét (blokkolás) a büntetőeljárás nyomozati szakaszában a kábítószer-kereskedelem, a kóros szenvedélykeltés, a kábítószer készítésének elősegítése, továbbá az új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűncselekmények megalapozott gyanúja alapján indított nyomozati eljárások esetén is.

o) A kábítószer-fogyasztással összefüggő közlekedési balesetek számának csökkentése érdekében fokozni kell a célzott közúti ellenőrzéseket, és meg kell teremteni a balesetet okozó gépkocsivezetők szűrésének lehetőségét.

1.2. Prioritások

a) A rendelkezésre álló szervezeti keretek között növelni kell a rendőrségi fellépés hatékonyságát. Növelni kell az ellenintézkedések hatékonyságát, megerősíteni a bűnszervezetek elleni fellépésért felelős szerv, valamint a bűnügyi szakértői tevékenységet végző szerv személyi, anyagi és technikai bázisát. A rendészeti munka hatékonyságának növelése érdekében szükséges az illetékes szervek személyi állománya képzettségének javítása is.

b) Fejleszteni kell az érintett hazai rendészeti szervek közötti, illetve az egyes szakterületek közötti kommunikációt és információcserét, továbbá az együttműködés hatékonyságát.

c) Fejleszteni és folyamatosan biztosítani kell a kábítószer-bűnözés elleni rendőri egységek és az egyéb érintett szervek számára a napi szintű két- és többoldalú nemzetközi kapcsolattartást, az uniós és nemzetközi műveleti együttműködésekben való részvételt.

1.3. A Rendőrség kábítószer-probléma kezelésével összefüggő főbb stratégiai céljai

A Rendőrség kábítószer-probléma kezelésével összefüggő rövid távú stratégiai céljai a Nemzeti Drogellenes Stratégiájával összhangban az alábbiak szerint foglalhatók össze.

Javítani kell a Rendőrség felderítő, nyomozási, vizsgálati, illetve lefoglalási eredményességét, ennek érdekében szükséges:

a) a szervezeti változások tapasztalatainak vizsgálata, szükség szerinti korrekció végrehajtására javaslat kidolgozása;

b) a technikai, tárgyi feltételek erősítése;

c) a szakemberek (elsősorban a kábítószer nyomozók) számának növelése, első ütemben a rendőrkapitányságokon;

d) az elemzés és a koordináció humán és technikai kapacitásának növelése;

e) a képzések számának, színvonalának, hatékonyságának növelése;

f) a nemzetközi együttműködésben történő részvétel további fokozása;

g) az ún. dizájner drogok azonosítása és a listára vételének kezdeményezése a szükséges gyorsasággal és hatékonysággal;

h) a Rendőrség felderítő és nyomozási munkája összehangoltságának, eredményességének növelése, elsősorban a terjesztéssel kapcsolatos kábítószeres ügyekben és más járulékos bűncselekmények vonatkozásában, különös tekintettel a pénzmosásra;

i) a terjesztés és a terjesztőhálózatok elleni fellépés erősítése;

j) a belső szervezett kábítószer-ellenes képzés bővítése annak érdekében, hogy az állomány felkészült legyen a gyakorlati munka során fellépő problémák megoldására.

A Nemzeti Drogellenes Stratégia a kínálatcsökkentés intézményrendszerén belül hosszú távú céljai között szerepelteti, hogy 2020-ra a kereslet- és a kínálatcsökkentés egyensúlyának biztosítása mellett a rendelkezésre álló eszközök széles körű alkalmazásával a lehető legteljesebb mértékben visszaszoruljon a kábítószer-fogyasztás Magyarországon. A megvalósítás érdekében a kábítószerek, pszichotróp, új pszichotróp anyagok, valamint a prekurzorok fokozottabb ellenőrzése területén fejleszteni kell:

a) a képzések színvonalát;

b) a technikai hátteret;

c) a nemzetközi együttműködésekben történő részvételt;

d) a gazdálkodó szervezetek érdek-képviseleti szövetségeivel történő együttműködést;

e) a nem szabályozott, nemzetközileg megfigyelésre ajánlott vegyi anyagok forgalmának monitorozását.

 

 

1 Közzétételére a Hivatalos Értesítő 12. számában került sor, 2014. február 21-én.

2 Hatályon kívül helyezve: 2010. évi CXXX. törvény 12. § alapján. Hatálytalan: 2014. II. 23-tól.